1991-1992-1993 De Öss De Çikan Tarih Sorulari

|

1991 SORULARI

1) İstanbul Hükümeti, Amasya Protokolünde yer alan “Temsil Kurulunun rızası olmadan düşmanla barış görüşmelerine gidilmemesi” kararını reddetmiş, “Mebusan Meclisi’nin toplanması” kararını ise kabul etmiştir.

İstanbul Hükümeti’nin, Temsil Kuruluna verilmek istenen yetkiyi kabul etmemekle ulaşmak istediği amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul’un işgal edilmesini engellemek

B) Temsil Kurulu’nu Osmanlı Meclisi’nde etkili hale getirmek

C) İtilaf Devletleri’yle ilişkileri geliştirmek

D) Merkezi otoriteyi kurmak

E) Milli birliği sağlamak

2) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Hükümeti’nin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk Ulusu’nun tepkilerine yol açmıştır.

A) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması

B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun kabul edilmesi

D) Tekalif-i Milliye Emirleri’nin kabul edilmesi

E) Kuvay-ı Milliye’nin oluşması

3) İlk TBMM’nin, yeni bir devlet düzenine geçilmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır.

Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletleri’nin, TBMM’ye karşı düşmanca davranmalarını önlemek

B) Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek

C) Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek

D) Komşu devletlerin güvenini kazanmak

E) Kanun-u Esasi’den yararlanmayı sürdürmek

4) İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’na ve Lozan Barış Görüşmesi’ne hem Osmanlı Hükümeti’ni, hem de TBMM Hükümeti’ni davet etmişlerdir.

İtilaf devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM yi desteklemek

B) İstanbul hükümetine güven duyulmadığını göstermek

C) İki hükümet arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak

D) Demokratik bir tutum ortaya koymak

E) İki hükümeti uzlaştırmak

5) Lozan barış antlaşmasının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu antlaşmanın uluslar arası düzeyde önemli bir belge haline gelmesinde en az etkilidir?

A) Çok sayıda devlet tarafından imzalanmış olması

B) Türkiye nin diğer devletlerle ilişkilerinde esas alınması

C) Çeşitli devletlerin ekonomik çıkarlarını sınıflandıran hükümler içermesi

D) Boğazlar için, çeşitli devletlerin rol aldığı bir komisyon yönetimini getirmesi

E) Türkiye de Cumhuriyetin ilanına ortam hazırlaması

6) Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da millet vekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu gelişmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadının yönetime katılmasını sağlama

B) Aile yapısında değişiklik yapma

C) Kadınlar arasında okur-yazar sayısını arttırma

D) Çok partili hayata geçme

E) Seçime katılmayı zorunlu hale getirme

7) Yeni Türk devleti, Türk topraklarını ele geçirmek isteyenlerle sonuna kadar savaşmayı, bağımsızlığına saygı gösteren devletlerle siyasal ilişkiler kurarak antlaşmalar yapmayı kendine ilke edinmiştir.

Buna göre Yeni Türk devletinin dış politikada izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barış içinde yaşama

B) Topraklarını genişletme

C) Bloklaşmaya son verme

D) Rejim değişikliklerini destekleme

E) Demokrasiyi yayma

8) Mustafa Kemal in Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturmasını istemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatanın bütünlüğünün korunması yolunda kararlar alma

B) Padişahın yetkilerini artırmak

C) Hükümette değişiklik yapmayı sağlamak

D) Meclisin toplanabilmesi için gerekli çoğunluğu sağlamak

E) Yasama ve yürütme organları arasında uyum sağlamak

1992 SORULARI

1) Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasında etkili olan “milliyetçilik”, yeni kurulan Türk devletinin temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu iki durumda, Milliyetçilikten yararlanarak ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağımsızlık mücadelesinde güç kazanmak

B) Yeni ittifakların oluşmasını engellemek

C) Yabancı sermayeyi sınırlı tutmak

D) Komşu devletlerle dostluk ilişkileri kurmak

E) Gelenek ve görenekleri sürdürmek

2) Sivas Kongresinden sonra Temsil Kurulu, İstanbul Hükümeti ile yönetim yönünden ilişkiyi ve her türlü haberleşmeyi kesmiş, İstanbul’dan Anadolu ya atanan komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermiştir.

Temsil Kurulunun bu tutumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtilaf Devletleri nin dostluğunu kazanmak

B) Yerel yönetim birimi sayısını azaltmak

C) İstanbul Hükümetine bağlı olmadığını göstermek

D) Düzenli ordu kurmak

E) Anadolu’daki ayaklanmaları önlemek

3) Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta toplanacak ulusal kongreye katılacak üyelerin, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye cemiyetleri ve belediye başkanları aracılığıyla seçilmeleri istenmiştir.

Bu isteğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hilafet ordusunu yıpratmak

B) Kararların, halkın istekleri doğrultusunda alınmasını sağlamak.

C) Anadolu’da toplanacak kongrelerin sayısını arttırmak.

D) Yerel direnişleri başlatmak

E) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

4) 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan yeni Türk Devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu olumsuz tepkilere bir örnektir?

A) Afganistan ile TBMM arasında dostluk antlaşması imzalanması

B) İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmesi

C) Londra konferansına TBMM Hükümetinin de çağrılması

D) Yerel direnişleri başlatmak

E) İşgal güçleri arasında görüş ayrılığı yaratmak

5) Sakarya Savaşından sonra TBMM hükümeti ile Fransa arasında yapılan Ankara Antlaşmasıyla Türkiye nin güney sınırı çizilmiştir. Ancak bu antlaşma, Fransa nın müttefiki olan İngiltere yi tedirgin etmiştir.

İngiltere nin bu tedirginliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanların Sakarya ya kadar ilerlemesi

B) Yeni Türk devletinin daha güçlü hale gelmesi

C) Anlaşmazlıkların çok uluslu toplantılarda çözülmesi

D) Demokratik rejimlerin tehlikeye düşmesi

E) Hatay’ın Türkiye sınırları dışında kalması

6) İsmet İnönü, Lozan Konferansına katılan devletlere, barışın yapılması için egemenlik ve hayat hakkımıza saygı duyulması gerektiğini belirtmiştir.

İsmet İnönü Bu tutumuyla, konferansta aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

A) Bloklaşma

B) Korumacılık

C) Uluslar arası eşitlik

D) Kuvvet kullanma

E) Karşılıksız dış yardım alma

1993 SORULARI

1) Osmanlı devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul antlaşmasında Bulgaristan da kalan Türklerin mülk edinmesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi yükümler yer almıştır.

İstanbul antlaşmasında yer alan bu hükümler, Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Milliyetçilik anlayışının önemini yitirdiğinin

B) Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığının

C) Diğer Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gidildiğinin

D) Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiğinin

E) Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının bittiğinin

2) Milli Mücadele döneminde Türk Milleti kadını ve erkeği ile birlikte çeşitli savunma dernekleri kurmuş siyasal mitingler ve gösteriler düzenlemiş, işgal kuvvetlerine karşı harekete geçmiştir.

Bu durum Milli Mücadele dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Laiklik anlayışının benimsendiğinin

B) Seçim sisteminin değiştirildiğinin

C) Direnişçilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğunun

D) Direnmenin etkili hale getirilmeye çalışıldığının

E) İletişimde güçlüklerle karşılaşıldığının

3) TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nın başlangıç kısmında “milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi” ilkesine yer verilmiştir.

Antlaşmaya bu ilkeyi koymakla, TBMM ve Sovyet Rusya aşağıdakilerden hangisi yönünde karşılıklı birbirlerine güvence vermişlerdir?

A) Bağımsızlıklarına saygı duyma

B) Dünyadaki bloklaşmaların dışında kalma

C) Avrupa diplomasisini izleme

D) Milletler Cemiyeti’ne üye olma

E) Ekonomik ilişkilerde bulunma

4) Türkiye’de 1924 yılında Hilafetin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi, 1925 yılında ise kıyafette değişiklik ile tekke ve türbelerin kapatılmasına ilişkin yasalar TBMM’de kabul edilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır?

A) Devletçilik ilkesinin yaygın olarak uygulamaya konulduğunun

B) Hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin

C) Sosyal sorunların ortadan kalktığının

D) Yönetimde yeni arayışlara gidildiğinin

E) Siyasal bağımsızlığın tamamlanmak istendiğinin

5- Lozan Antlaşması’nda Boğazların yönetimi ayrı bir bütçesi olan ve Türkiye temsilcisinin başkanlık ettiği Boğazlar Komisyonu’na verilmiş; ancak daha sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar Komisyonu, görevini Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Boğazlardan az sayıda devletin yararlandığının

B) Boğazlarla ilgili rejimin tek taraflı olarak saptandığının

C) Boğazlar sorununun Avrupalı devletler tarafından çıkarıldığının

D) Boğazların zamanla uluslar arası önemini yitirdiğinin

E) Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğinin daha çok güçlendiğinin

Previous

İmparatorluğa Doğru

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu

Next

Yorum yapın