Sosyoloji

|

SOSYOLOJİ

Sosyolojinin gelişmesinin gecikme nedenleri:

 Toplumsal olaylara bilimsel yöntemin uygulanamayacağı kasını,

 Gelenek,görenek,ön yargı,çıkar gibi nedenlerle yeniliklere ve toplumsal değişmelere direnç gösterme,

 Bilimin dine karşı olduğu inancı,

İnsan yaşamının bazı yönlerinin dokunulmaz sayılması.

Sosyolojinin incelediği başlıca konular:

 Toplumsal kişi, kişinin toplum içindeki yeri,

 Toplumsal yapı,toplum,toplumsal gruplar,yığınlar,

 Ekonomik,toplumsal ve siyasal kurumlar,

 Kültür ve toplumsal değişme.

Sosyolojinin belli başlı amaçları:

 Toplumları zaman ve yer bakımından nesnel ve somut koşulları içinde anlamak,

 Toplumların geçirmekte oldukları değişimin etkenlerini ve doğrultusunu açıklamak,

 Ayrı ayrı toplumlar üzerinde yapılan bu açıklamaların sonuçlarına dayanarak genellemelere varmaya çalışmak,

 İnsanlara kendi toplumlarının değişme süreci üzerinde etkili olma olanağı sağlamak.

Sosyolojinin tanımı: Sosyoloji ,toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bir toplumsal bilimdir.

Toplumsal olay-Toplumsal olgu:

(somut-özel) (soyut-genel)

Hülya’nın okula gelmemesi olaydır,her gün okula gelmesi olgudur.

Herhangi bi topluluğun toplum olarak nitelenmesi için hangi özelliklere sahip olması lazım?

 Belirli bir toprak parçasına (yurt) yerleşmiş olmak,

 Birlikte yaşama isteği taşımak,

 Ortak bir kültürü paylaşmak,

 Uzun bi geçmişe sahip olmak.

Toplumsal grup: Sınıf (birbirleriyle ilişkisi olan insanlar)

Toplumsal yığın: Parkta dinlenen insanlar (ilişkileri yok denecek kadar az olan insanlar)

Kalabalık: Caddeyi geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekleyenler

Toplumsal kategori:Askerlik çağına giren gençler (ortak özelliklere sahip fakat genellikle birbirleriyle ilişkisi olmayanlar)

Toplumların sınıflandırılması:

1. En ilkel toplumlar

2. Öz (Aşiret)

3. Kent (Site)

4. İmparatorluk ve feodalite

5. İlerlemiş toplumlar

A) Basit ve Karmaşık toplumlar:

Basit (Kapalı) toplum:Az nüfusludurlar.Gelenek ve göreneklerine çok bağlıdırlar. Yeniliklere uzun süre direnirler. Bu bakımdan basit toplumlarda toplumsal değişme az ve zor olur.Bunlar “kapalı toplum”lardır.

Karmaşık (Açık) toplum: Çok nüfusludurlar. Bu toplumlarda gelenek ve görenek yerini büyük ölçüde yasalara bırakmıştır.Karmaşık toplumlar,toplumsal değişmeyi hızlandıran “açık toplum”lardır.

B) Başat gruba göre sınıflandırma:

Bu sınıflandırmada bir grubun diğerleri üzerindeki hakimiyeti ölçüt alınır.

 Aile

 Din

 Siyaset

 Ekonomi

C) Gelişmişlik ölçütlerine göre sınıflandırma:

 İlkel toplum

 Az gelişmiş toplum

 Gelişmiş toplum

Sosyolojide kullanılan başlıca yöntemler

Tümden gelim

Tüme varım

Karşılaştırmalı yöntem

Previous

Sosyolojinin Tarihçesi

Işığın Renklerine Ayrılması

Next

Yorum yapın