Eczanelerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamalari

|

GİDERLER

Öncelikle ticari kazançtan indirilecek giderleri gv. 40 maddesine göre değerlendirelim;

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan tüm genel giderler,

İşyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, giyim giderleri,

İşle ilgili zarar ziyan ve tazminatlar, işle ilgili seyahat ve ikame giderleri,

İşletmeye ait taşıt giderleri veya kiralama yöntemiyle ödenen taşıt giderleri,

İşletme ile ilgili olmak üzere, bina, arazi, gider istihlak, damga, belediye vergileri harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi resim harçlar,

İşletmeye ait demirbaşlar gibi addolunan haklardan ayrılan amortismanlar,

Fakirlere yardım amacı ile gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernekler ve vakıflara Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yapılan gıda maddelerinin maliyet bedeli,

Gerek işveren gerekse çalışan işçiler için ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahlarına göre belli oranlarda indirim olmaktadır.

YAPILAN İSKONTOLAR

Eczane işletmeleri, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına kesmiş olduğu faturalarda her yıl Maliye Bakanlığı ile TEB tarafından yapılan protokol sonucunda %3,5 iskonto yapmaktadırlar.

Bu protokol kapsamına girenlerin, tabii oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde eczanelerden temin edecekleri reçete muhteviyatı ilaçlar için uygulanacak indirim oranları ile eşdeğer ilaç uygulamasında Tebliğde belirtilen hükümler geçerlidir. Eczacı tarafından, tebliğde belirtilen imalatçı/ithalatçı indirimi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden eczacı indirimi yapılır.

Eczacı indirimi 2005 yılı satış hasılatı (KDV hariç)

-220.000 YTL’ ye kadar olan eczaneler tarafından yüzde üç ( %3 )

-220.000 YTL ile 440.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde üç buçuk ( %3,5)

-440.000 YTL ile 550.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından yüzde dört ( %4)

-550.000 YTL olan eczaneler tarafından yüzde dörtbuçuk ( %4,5 )

oranında uygulanacaktır.

KURUM İSKONTOLARI

İlaç sanayisi tarafından verilen ve depolarca da uygulanmasını eczanelere yansıtan %11 olan kurum iskontoları sosyal güvenlik kurumlarına kesilen faturalarda aynen yansıtılmakta ve ayrıcada geçmişte %2,5 olan anlaşma gereği verilen iskontoda %3,5 çıkarak toplam %14,5 iskonto yapılmaktadır.

Kurum iskontoları depolar tarafından toplam satış fiyatından KDV ve eczacı kârı düşüldükten sonra hesaplanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına kesilen satış faturalarında ise toplam reçete bedeli üzerinden %14,5 iskonto yapılmaktadır. Bu durumda alınan kurum iskontolarından %2,2 eczacının kaybı olmakta ayrıca geçmişe göre %2,5 olan iskonto %3,5 çıkmasından dolayı %1 de buradan kaybı olmaktadır.

Önemli bir noktada depolardan alınan erken ödeme iskontosunu daha az almanıza neden olmaktadır. Kurum iskontosu hesaplanmasından dolayı tüm fatura altı iskontolarını etkilemektedir.

Yukarıdaki açıklamalarım eczane işletmesinin almış olduğu kurum iskontolarının tamamını sosyal güvenlik kurumlarına faturalama da geçerlidir. Diğer bir boyut eczane işletmesi hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarıyla anlaşması yoksa alınan depolardan kurum iskontoları direk olarak kâr olacaktır. Burada önemli olan alınan kurum iskontoları ile sosyal güvenlik kurumlarına kesilen faturalardaki kurum iskontolarının mükayesesi yapılması olacaktır. İskonto aleyhte çıkması gayri safi kâr, lehte çıkması bir zarar unsuru olacaktır.

ÖRNEK:

Vergisel dönem olarak peşin vergi dönemini alırsak

-3 ayda depolardan almış olduğumuz kurum iskontoları toplamı 15.000 YTL

3 ayda eczane satışları toplamı :

– 3 ayda sosyal güvenlik kurumlarına kesilen fatura toplamı 100.000 YTL

– 3 ayda diğer perakende satışlar toplamı 50.000 YTL

TOPLAM 150.000 YTL

Kurumlara yapılan iskonto 100.000 * %11 = 11.000 YTL

Depolardan alınan iskonto 15.000 – 11.000 = 4.000 YTL fazla alınan iskonto gayri safi kâr hesabında göz önüne alınması gerekecektir.

MAL FAZLASI ( MF ) VE ÖZEL İSKONTOLAR

Ecza depoları tarafından eczanelerin çalışma koşullarına göre verilen iskontolar.

Ecza depoları tarafından kampanya veya başka şekillerde verilen bedelsiz mallar.

İLAÇ FİYATLARININ DÜŞMESİ

İlaç fiyatları zaman zaman sağlık bakanlığı tarafından düşürülmekte ve eczane işletmelerinde mevcut stok ve kârlılıklarını etkilemektedir. KDV yönünden ise KDV devirleri artmaktadır. Bazı dönemlerde firmalar tarafından fiyat düşüşleri karşılanmış ama son dönemlerde firmalar karşılamamaktadır. Bu durum eczane işletmelerinde mevcut stoklardaki emtia maliyetini düşürmekte stok maliyetleri düşmekte ve sonuçta kârlılık oranını düşürmektedir. Kârlılık hesaplanırken bu duruma dikkat etmek lâzım ve mevcut stoklara ne kadar yansıdığının tespiti gerekmektedir.

Belli ilaçlar depolardan fatura edilirken fiyatının yüksek olması fakat sosyal güvenlik kurumlarına fatura edilirken %60 a yakın iskonto verilmesi.

– İthal ilaç ve ıtriyat alışları

İthal ilaçların alışları net olup eczane kârı %12-20 olmaktadır.

STOK ( ENVANTER )

Bilanço esasına göre defter tutanlar VUK 190. maddesine göre,

Büyük mağazalar ve Eczaneler mevcutların envanterini 3 yılda bir çıkarırlar. Envanter çıkarılmayan yıllarda hesaba mevcut iktisadi kıymetlerini envanter defterine kayıt ederler.

İşletme hesabına göre defter tutanlar VUK 195. maddesine göre her yıl envanter çıkarırlar.<< emtia üzerine iş yapanlar emtia envanteri çıkarmaya mecburdurlar. >>

VUK I. Bölüm Bilanço esası

VUK II. Bölüm işletme esası

Previous

Şizofrenik Bozukluk Hakkındaki Herşey.

Dikkat Kayması

Next

Yorum yapın