Türkiye’de Enerji Kaynakları Ve Kullanımı

|

1. Türkiye’de Enerji Kaynakları ve Kullanımı

Enerji kaynakları genel olarak birincil enerji kaynakları ve ikincil enerji kaynakları olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Birincil enerji kaynakları da kendi içinde petrol, doğal gaz, kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynakları ve hidrolik enerji, rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkincil enerji kaynağı ise elektriktir. Türkiye’de enerji üretiminde, üretim payındaki sırasıyla doğal gaz, linyit, akaryakıt, hidrolik ve taşkömürü kullanılmaktadır. Türkiye’de enerji üretimi büyük oranda kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretimin talebi karşılamadığı enerji türleri ithalât yoluyla sağlanmaktadır. Dışardan ithal edilen kaynaklar içinde en büyük payı petrol ve doğal gaz almaktadır.

Tablo I: 2002 İtibariyleTürkiye’nin Enerji Rezervleri

Enerji Kaynakları Toplam Rezerv

Taşkömürü (Milyon Ton) 1.126

Linyit (Milyon Ton) 8.075

Hidrolik (GWh) 125.000

Ham Petrol (Milyon Ton) 41,8

Doğal Gaz (Milyar Metreküp) 8,7

Tablodan da görüldüğü gibi, ülkemizde önemli bir linyit ve hidrolik enerji potansiyeli mevcuttur. Ancak Tablo II’den görülebileceği gibi, önemli bir potansiyel olmasına rağmen, üretim düzeyi talebin oldukça altında kalmaktadır.

Tablo II: 2002 İtibarıyla Türkiye’de Enerji Üretim ve Tüketim Düzeyleri

ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİM TÜKETİM

Taşkömürü (Bin Ton) 2.357 11.039

Linyit (Bin Ton) 63.445 64.883

Doğal gaz (Milyon Metreküp) 312 16.339

Petrol (Bin Ton) 2.551 29.661

Hidrolik (Gwh) 24.010 24.010

Rüzgâr – Jeotermal (Bin Tep*) 618 618

Odun (Bin Ton) 16.263 16.263

Hayvan ve Bitki Artıkları (Bin Ton) 5.790 5.790

Toplam (Milyon Tep) 27,4 70,2

Görüldüğü gibi, elektrik enerjisi üretiminde kullanılan doğal gazın payı %*47’ye kadar ulaşmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde doğal gaza bu ölçüde yönelmenin ekonomik bir mantığı yoktur. Çünkü doğal gaz, diğer enerji çeşitlerine göre daha pahalı bir kaynaktır. Bu da Türkiye’deki enerjinin diğer ülkelere göre daha pahalı olmasına, dolayısıyla pahalı enerji ile pahalı mallar üretilmesine neden olmaktadır. Türk mallarının rekabet gücü bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Üstelik doğal gazın tamamına yakını ithalât ile karşılandığından ciddi bir dışa bağımlılık sorunu ortaya çıkmaktadır.

Türkiye, özellikle iki enerji kaynağı açısından önemli bir potansiyele sahip bir ülke olarak nitelendirilmektedir. Bu kaynaklar da yenilenebilir bir kaynak olan hidro kaynaklar ile 8 milyar tonun üzerindeki linyit kaynaklarımızdır. Ancak, kömür kaynaklarımızın sadece üçte biri devreye sokulabilmiştir. 125 milyar KWh(4) olan hidrolik potansiyelimizin ise dörtte üçünün kullanılmadığı değerlendirilmektedir(5). Türkiye’de neredeyse tamamı ithal edilen doğal gazın %*67’sinin elektrik üretiminde, %*90’ı ithal edilen petrolün ise %*52’sinin ulaştırmada kullanılması, Türkiye’nin kalkınmasını zorlaştırmakta ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü azaltmaktadır.

Previous

Tüp Gaz (Lpg)

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

Next

Yorum yapın