Türkiye Maden Rezervleri

|

*TÜRKiYE MADEN REZERVLERİ

*

* Rezerv (Gör+Muh) (Ton)* Açıklamalar

Altın* 300 Au İçeriği

Alünit* 4 000 000* %7.54 K2O

Antimuan* 106 306 *Sb içeriği

Asfaltit* 74 370 000 AID.2896-5536 Kcal/kg

Asbest* 29 646 379 Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde

Bakır* 2 279 210* *-

Barit* 35 001 304 %71-99 BaSO4 içerikli

Bitümlü Şeyl* 1 641 381 000 OrAID.541-1390 Kcal/kg

Bentonit* 250 543 000 Sondaj+Döküm+Ağartma

Boksit* 87 375 000 %55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)

Bor* 1 805 709 953 *% 24.4-35B2O3 içeriği

Civa* 3 820 Metal Hg

Cinko* 2 294 479* Zn içeriği

Demir* 149 925 000 %55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)

Diatomit* 44 224 029 İyi kalite

Dolomit* 15 887 160 000 % 15 MgO ve üzeri

Feldspat* 239 305 500 Albit ve Ortoklaz

Fluorit* 2 538 000 % 40-80 CaF2 İçeriği

Grafit* 90 000 % 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir

Gümüş* 6 062 Metal Ag

Jeotermal Enerji* 810 MW Termal**** 75 MW Elektrik* *-

Kaolen* 89 063 770* % 15-37 Al2O3

Kaya Tuzu 5 733 708 017 % 88,5 üzeri NaCll ( 200 000 000 tonu göl rezervi)

Kil (Ser+Ref) 354 362 650 Seramik+Refrakter *-

Kurşun* *860 387 Pb İçeriği

Kuvars Kumu* 1 307 414 250 % 90 Üzerinde SiO2

Kuvarsit* 2 270 287 821 % 90 Üzerinde SiO2

Kükürt 626 000* % 32 S içeriği

Linyit* 8 374 372 000* AID.868-5000 Kcal/kg

Lületaşı* 1 483 000(sandık) iyi, orta kalite karışık

Manganez* 4 560 000 % 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )

Mermer* 5 161 000 m3* Toplam Potansiyel Rezerv

Manyezit* 111 368 020* % 41-48 MgO içeriği

Molibden* 2 670 Metal Mo

Nadir Topraklar 953 587 Nadir Toprak Oksiti

Nikel 39 400 000* % 1.21 Ni

Perlit* 5 690 027 600* Değişik genleşme oranlarında

Pomza* 1 472 964 776 m3* *-

Profillit* 6 644 000 Seramik+refrakter+ çimento

Sepiolit 13 546 450 % 50 üzeri Sepiolit

Sodyum Sülfat* 16 536 000 % 81 NaSO4 (13040000 ton gol suyu rezervi)

Stronsiyum 665 072* % 72 Üzeri SrSO4 içerikli

Talk* *482 736* iyi kalite

Titan 95 000 000 Menderes*

24 000 000 Ödemiş %0.4-2.6 TiO2*

%1-1.2TiO2**** (Zenginleşme problemi)

*Taşkömürü 1 126 548 000* İyi kalite

Trona* 233 317 680 % 56 ve üzeri Trona

Toryum* 380 000 % 0.24 ThO2

Turba* 190 000 000 *-

Tungsten* 41 661 W İçeriği

Uranyum* *9 137 % 0.05-0.1 U3O8

Wolfram* 36 719 Metal W

Zeolit* 17 931 375 Klinopitilolit+Höylandit

Zımpara* 3 725 082 iyi kalite

DÜNYA MADENCİLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN PAYI

*

Maden Cinsi Dünya Rezervi Türkiye Rezervi**** Dünyadaki Payı (%)* Açıklamalar

Altın 71 000 300 0,42 ton, metal Au

Antimuan 4 695 000 106 306 2,26 ton, metal Sb

Bakır 610 000 000 2 279 210 0,37 ton, metal Cu

Barit 500 000 000 35 001 304 7,00 ton

Boksit 28 000 000 000 48 056 250 0,17 Al2O3 içeriği

Bor***** 420 000 000* 150 000 000 36 B2O3 içeriği

Civa 240 000 3 820 1,59 ton, metal Hg

Çinko 330 000 000 2 294 479 0,69 ton, metal Zn

Demir 124 000 000 82 458 0,07 1000 ton,metal Fe

Diatomit 2 000 000** 44 224 2,21 1000 ton

Feldspat 1 250 000* 239 305 23,93 1000 ton

Florit 310 000* 1 523 0,49 1000 ton CaF2 içeriği

Gümüş 420 000* 6 062 1,44 ton, metal Ag

Krom 7 500 000 000 30 370 182 0,40 ton, %45 Cr2O3

Kurşun 120 000 860 0,72 1000 ton, metal Pb

Kükürt 3 500 000 200 0,01 1000 ton S içeriği

Linyit 524 131*** 7 965 1,52 Milyon ton

Manyezit 3 400 000 50 116 1,47 1000 ton, MgO içeriği

Manganez 5 000 000 1 576 0,03 1000 ton Mn içeriği

Sodyum Sülfat 4 600 000 13 395 0,29 1000 ton

Stronsiyum 12 000 000 210 123 1,75 ton, Sr içeriği

Talk 1 124 000 479 0,04 1000 ton*

Taş Kömürü 519 733*** 1 127 0,22 Milyon ton

Toryum 1 400 000 912 0,07 ton, ThO2

Trona 40 000 000 130 658 0,32 1000 ton

Tungsten 3 300 000 36 719 1,11 ton,W içeriği

*

Kaynak: Mineral Commodity Summaries 1997

************ Mineral Facts of Problems 1995

*********** Industrial Minerals, Minerals Year Book çeşitli sayıları

********** WEC Survey Of Energy Resources 1994

********* MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

******** Dünya bor rezervleri spekülasyon amacıyla gerçeği yansıtmadığından, kaynak olarak

kullanılan ”Mineral Commodity Summaries1997” de bor rezervlerimizin payı %36 olarak*

görülmektedir. Ancak Dünya bor rezervlerinde Türkiye’nin payının %70 civarında olduğu

sanılmaktadır.

HARÇ VE TEMİNAT BİLGİLERİ

*

A-HARÇLAR 1996 1997 1998 1999 2000

MADEN ARAMA RUHSATNAMESİ TALEPLERİNDEN 3.043.100 5.258.400 9.486.100 16.860.000 26.640.000

MADEN ARAMA RUHSATNAMELERİ (HER YIL İÇİN) 7.612.100 13.153.700 23.729.200 42.190.000 64.170.000

ÖN İŞLETME RUHSATNAMELERİ (HER YIL İÇİN) 26.653.700 46.057.500 83.087.700 147.720.000 224.680.000

MADEN İŞLETME RUHSATNAMELERİ – – – – –

10 YILA KADAR OLAN (10 DAHİL) İŞLETME RUH.LARI 45.697.600 78.965.400 142.453.500 253.280.000 385.230.000

15 YILA KADAR OLAN (15 DAHİL) İŞLETME RUH.LARI 53.309.900 92.119.500 166.183.500 295.470.000 449.400.000

40 YILA KADAR OLAN (40 DAHİL) İŞLETME RUH.LARI 76.160.900 131.606.000 237.417.200 422.120.000 642.040.000

60 YILA KADAR OLAN (60 DAHİL) İŞLETME RUH.LARI 114.242.200 297.410.500 356.128.500 633.190.000 963.080.000

MÜLGA 6309 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLECEK*

RUHSATNAMELER (HER YIL İÇİN) 152.326.200* 263.219.600 474.848.100 844.270.000 1.284.130.000

TAŞOCAĞI NİZAMNAMESİ GEREGİNCE VERİLECEK*

RUHSATNAMELER (HER YIL İÇİN) 5.075.000 8.770.900 15.822.700 28.130.000 42.780.000

ARAMA,ON İŞLETME VE İŞLETME RUHSATNAMELERİ*

SAHALARLA İŞLETME İMTİYAZLI SAHALARA* FENNİ*

NEZARETÇİ TAYİNİ TALEPLERİNDEN* 3.804.400 6.574.000 11.859.400 21.080.000 32.060.000

İŞLETME RUHSAT HAKKI,BİRLEŞTİRME,UZATMA,*

KÜÇÜLTME,ALAN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TAŞOCAĞI*

MADDELERİNİN MADEN KANUNU KAPSAMINA*

ALINMASI TALEPLERİNDEN 19.037.200 32.896.200 59.344.700 105.510.000 160.480.000

MADEN ARAMA RUHSATNAMESİ, ÖN İŞLETME RUHSATNAMESİ, İŞLETME RUHSAT HAKKI, İŞLETME RUHSATNAMESİ,

İŞLETME İMTİYAZI VE TAŞOCAĞI MADDELERİNİN MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINMASI TALEPLERİNİN DEVİR VE*

İNTİKALLERİ SIRASINDA, BU HAKLARIN VERİLMESİ SIRASINDAKİ HARÇLAR YENİDEN ALINIR.

B-TEMİNATLAR

ARAMA RUHSATLI SAHALAR İÇİN* (HEKTAR BAŞINA) 30.000 50.000 100.000 125.000 150.000

ÖNİŞLETME RUH. SAHALAR İÇİN* (HEKTAR BAŞINA) 75.000 125.000 250.000 275.000 300.000

İŞLETME RUH. SAHALAR İÇİN* (HEKTAR BAŞINA) 100.000 175.000 350.00 400.000 450.000

NOT:

******** 1-Yıllık ruhsat harçlarının her yılın ocak ayı sonuna kadar, kayıtlı bulunulan vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.Geç*

yatırımlar halinde gecikme zammı uygulanmaktadır.

******** 2- Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletrme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı

maddelerinin maden kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasında harçlar*

yeniden alınır.*

BİR MADENİN AÇILABİLMESİ İÇİN ALINMASI*

GEREKEN İZİNLER

*

ALINACAK İZİN İZNİ VEREN MAKAM

1 MADEN RUHSATI MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ÇED OLUMLU BELGESİ ÇEVRE BAKANLIĞI

3 ATIL DEPOLAMA İZNİ ÇEVRE BAKANLIĞI

4 ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI

5 ARAZİ KULLANIM İZNİ KÖY İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 ARAZİ KULLANIM İZNİ ARAZİ SAHİBİNDEN

7 ORMAN İZNİ ORMAN BAKANLĞI

8 YER SEÇİMİ İZNİ SAĞLIK BAKANLIĞI

9 TESİS İZNİ SAĞLIK BAKANLIĞI

10 AÇILMA İZNİ SAĞLIK BAKANLIĞI

11 KÜLTÜR BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ KÜLTÜR BAKANLIĞI

12 İŞYERİ BİLDİRİMİ SSK,ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ

13 İMAR İZNİ BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE

14 İNŞAAT İZNİ BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE

15 ELEKTİRİK RUHSATI TEDAŞ

16 SU RUHSATI DSİ VEYA BELEDİYE

17 PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ İÇ İŞLERİ VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI

18 PATLAYICI MADDE SATIN

ALMA VE KULLANMA RUHSATI İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI

19 DİĞER İZİNLER ASKERİYE,DSİ,VS.

Mühendisin Yemini

BANA VERİLMİŞ OLAN

MÜHENDİS ÜNVANINA

DAİMA LAYIK OLMAYA,

ONUN BANA KAZANDIRDIĞI

YETKİ VE SORUMLULUKLARIN

HER ZAMAN BİLİNCİNDE OLARAK

HANGİ KOŞULLAR ALTINDA OLURSA OLSUN

ONLARI

ANCAK İYİYE KULLANMAYA

YURDUMA VE İNSANLIĞA

YARARLI OLMAYA,

KENDİMİ

VE KATILDIĞIM MESLEĞİ

MADDİ VE MANEVİ ALANDA

YÜKSELTMEYE ÇALIŞACAĞIMA

NAMUS VE ŞEREFİM ÜZERİNE

YEMİN EDERİM.

Madenci Marşı **

Selam ver selam ver, sesin gür

Kara elmas siyah nur demek kömür

Kara elmas siyah nur demek kömür

Alnını sür, alnını sür İçinde önünde, cevherle maden

Elinde toprağı altın yapar fen

Elinde toprağı altın yapar fen

Yap taç dilersen, yap taç dilersen

Açık gül alnının kırışıkları

Sönük lambam yanar hep ışıkları

Sönük lambam yanar çıksan dışarı

Hep ışıkları, hep ışıkları O taçta arma, şu kazma çekiç

Onun saltanatı kimde vardır hiç

Onun feyyazlığı nerde vardır hiç

Bu nuru iç, bu nuru iç

HARÇ VE TEMİNAT BİLGİLERİ

A- HARÇLAR 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

* * * * 01.01.1994

06.05.1994 07.05.1994

31.12.1994 * * * * * * *

MADEN ARAMA RUHSATNAMESİ TALEPLERİNDEN 93.300 143.700 232.000 367.400 736.000 1.525.400 3.043.100 5.258.400 9.486.100 16.860.000 25.640.000 39.990.000

MADEN ARAMA RUHSATNAMELERİ (HER YIL İÇİN) 233.200 359.300 580.200 919.000 1.838.000 3.815.600 7.612.100 13.153.700 23.729.200 42.190.000 64.170.000 100.100.000

ÖN İŞLETME RUHSATNAMELERİ (HER YIL İÇİN) 816.300 1.257.900 2.031.500 3.217.800 6.436.000 13.360.300 26.653.700 46.057.500 83.087.700 147.720.000 224.680.000 350.500.000

MADEN İŞLETME RUHSATNAMELERİ * * * * * * * * * * * *

10 YILA KADAR OLAN (10 DAHİL) İŞLETME RUH.LERİ 1.399.500 2.156.600 3.482.900 5.516.900 11.034.000 22.906.100 45.697.600 78.965.400 142.453.500 253.280.000 385.230.000 600.950.000

15 YILA KADAR OLAN (15 DAHİL) İŞLETME RUH.LERİ 1.632.700 2.515.900 4.063.100 6.435.900 12.872.000 26.721.800 53.309.900 92.119.500 166.183.500 295.470.000 449.400.000 701.060.000

40 YILA KADAR OLAN (40 DAHİL) İŞLETME RUH.LERİ 2.332.500 3.594.300 5.804.700 9.194.600 18.390.000 38.175.900 76.160.900 131.606.000 237.417.200 422.120.000 642.040.000 1.001.580.000

60 YILA KADAR OLAN (60 DAHİL) İŞLETME RUH.LERİ 3.498.700 5.391.400 8.707.100 13.792.000 27.584.000 57.264.300 114.242.200 297.410.500 356.128.500 633.190.000 963.080.000 1.502.400.000

MÜLGA 6309 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN (60-99) YILLIK İŞLETME İMTİYAZLARI (HER YIL İÇİN) 4.665.000 7.188.700 11.609.700 18.389.700 36.780.000 76.354.000 152.326.200 263.219.600 474.848.100 844.270.000 1.284.130.000 2.003.240.000

TAŞOCAĞI NİZAMNAMESİ GEREĞİNCE VERİLECEK RUHSATNAMELER (HER YIL İÇİN) * * * * * * 5.075.000 8.770.900 15.822.700 28.130.000 42.780.000 66.730.000

ARAMA, ÖN İŞLETME VE İŞLETME RUHSANTNAMELİ SAHALARLA İŞLETME İMTİYAZLI SAHALARA

FENNİ NEZARETÇİ TAYİNİ TALEPLERİNDEN 116.600 179.600 290.000 459.300 920.000 1.907.000 3.804.400 6.574.000 11.859.400 21.080.000 32.060.000 50.010.000

İŞLETME RUHSAT HAKKI, BİRLEŞTİRME, UZATMA, KÜÇÜLTME, ALAN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TAŞOCAĞI MADDELERİNİN MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINMASI TALEPLERİNDEN 583.100 898.500 1.451.000 2.298.300 4.598.000 9.542.500 19.037.200 32.896.200 59.344.700 105.510.000 160.480.000 250.340.000

MADEN ARAMA RUHSATNAMESİ, ÖN İŞLETME RUHSATNAMESİ, İŞLETME RUHSAT HAKKI, İŞLETME RUHSATNAMESİ, İŞLETME İMTİYAZI VE TAŞOCAĞI MADDELERİNİN MADEN KANUNU KAPSAMINA ALINMASI TALEPLERİNİ DEVİR VE İNTİKALLERİ SIRASINDA, BU HAKLARIN VERİLMESİ SIRASINDAKİ HARÇLAR YENİDEN ALINIR.

B- TEMİNATLAR *

ARAMA RUHSATLI SAHALAR İÇİN (HEKTAR BAŞINA) 4.000 6.000 10.000 15.000 15.000 30.000 50.000 100.000 125.000 150.000 180.000

ÖNİŞLETME RUH. SAHALAR İÇİN (HEKTAR BAŞINA) 7.000 10.000 20.000 40.000 50.000 75.000 125.000 250.000 275.000 300.000 360.000

İŞLETME RUHSATLI SAHALAR İÇİN (HEKTAR BAŞINA) 10.000 15.000 30.000 50.000 60.000 100.000 175.000 350.000 400.000 450.000 540.000

*

NOT: 1- Yıllık ruhsat harçlarının her yılın ocak ayı sonuna kadar, kayıtlı bulunulan vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. Geç yatırımlar halinde gecikme zammı uygulanmaktadır.

2- Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu

kapsamına alınması taleplerinin devim ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

·1 22 Aralık 2000 tarih/24268 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Maliye Bakanlığı Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nden (Sayfa 36)

NOT: – İlk müracaatlarda harç ve teminatlar Maden İşleri Genel Müdürlüğü girişindeki Vakıfbank Şubesine Yatırılmaktadır.

o Madencilik Fonu İştirakı (% 5) Ziraat Bankası Emek Şubesi Hesap No: 610656 (Diğer Şubelerden bu hesaba aktarılabilir)’e yatırılacaktır.

o Devlet Hakkı % 5 ile Harçlar kayıtlı bulunan Vergi Dairesine yatırılmaktadır. (Her yılın Ocak ayı sonuna kadar)

o Fenni Nezaretçi Harcı Vergi Dairelerine ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü girişindeki Vakıfbank Şubesine Yatırılabilir.

Previous

Tüp Gaz (Lpg)

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

Next

Yorum yapın