Maden

|

ERDEMİR MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

ERDEMİR (ERDEMİR MINING INDUSTRY & TRADE INC.)

DİVRİĞİ-SİVAS TÜRKİYE

MADEN

TÜRKİYE DEMİR MADENİ YATAKLARI

İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

EYLÜL 2004

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

1.GİRİŞ 2

2.DEMİR CEVHERİNİN EKONOMİKLİLİĞİ 2

3.DEMİRİN DOĞADA BULUNUŞU VE DEMİR MİNERALLERİ 3

4.DÜNYADA MEVCUT DURUM 4

5.TÜRKİYE DEMİR MADENCİLİĞİNİN DURUMU 8

6.DEMİR YATAKLARI 15

TÜRKİYE DEMİR YATAKLARI

GİRİŞ

Günümüzde Demir – Çelik, sanayinin temel hammaddesini oluşturmakta ve ülke kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Ülkenin ekonomik gelişmeleri kişi başına düşen gayri safi milli hasıla dışında, kimi istatistiklerde kişi başına düşen demir-çelik tüketimi ile de ölçülmektedir.

Metaller arasında en çok kullanılan ve en ucuz olan demir ve bir demir alaşımı olan çelik, günlük yaşantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte insanlar demiri, uygarlık tarihinin erken dönemlerinden (neolitik kültür) beri bilinen altın, bakır, ve tunçtan çok daha sonra kullanmaya başlamışlardır. Bakır, kalay, kurşun, gümüş ve altın gibi yumuşak madenlerin kolaylıkla işlenmesine karşın, demirin ergitilmesi için o dönem fırınlarına göre daha yüksek bir sıcaklık (1539 0C) ve katkı maddeleri (kömür ve kireçtaşı) gerekmekteydi. Demir Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da eski çağlardan beri bilinirdi. En eski dönemlerde altın kadar önemli olan demir, önemli kişilere ait kılıçların keskin yanlarıyla, süs eşyası yapımında kullanılıyordu. Bununla ilgili Anadolu bir çok eserler bulunmuştur.

DEMİR CEVHERİNİN EKONOMİKLİLİĞİ

Demir cevherinin ekonomikliliğini etkileyen iki önemli faktör vardır.

A- JEOLOJİK ETKENLER

1-) Cevherin Tipi ve Tenörü : Doğrudan yüksek fırına gidecek türde yıkama cevheri, ağır ortam cevheri, vd. Rice oranı* safsızlıklar.

2-) Tonaj: Ham cevher rezervi, elde edilebilecek ürün miktarı, sermaye maliyetine etkisi.

3-) Tane Boyu: Öğütme boyu, doku cevher minerallerinin ayrılması yabancı maddelerin atılması.

4-) Öğütülebilme: Cevherin konsantre ve pelet yapılabilecek boyda öğütülmesi ve bu iş için gerekli elektrik enerjisinin Ton/KW/Saat.

5-) Mineraloji: Manyetit, Hematit, Götit, Silikat ve Karbonat yabancı madde mineralojisi.

6-) Cevher Tiplerinin Dağılımı: Tenörü, dokusu, mineralojisi seçmeli madencilik yapılabilir mi?

* Rice Oranı: Fe / SiO2 + Al2O3

7-) Örtü Malzemesi: Kalınlığı, cinsi, doğası, yer altı mı yoksa açık işletme mi?

😎 Cevherin Geometrisi: Gövdenin duruşu, düşeyde metre başına Ton miktarının dekapaj oranı üzerindeki etkisi.

9-) Yer: Topografya, iklim

B- JEOLOJİK OLMAYAN ETKENLER

1-) Pazar ve Fiyat

2-) Politik ve genel iş atmosferi

3-) Taşıma Maliyeti

4-) İşçilik ve yerleşme olanakları maliyetleri

5-) Yapım maliyeti

6-) Güç kaynağı

7-) Su temini

😎 Vergiler

9-) Ruhsat Hakkı (Rödevans)

10-) Enflasyon Etkisi

11-) Atıkların uzaklaştırılması

12-) Ortamın etkisi= Ekoloji

13-) Finansman

DEMİRİN DOĞADA BULUNUŞU VE DEMİR MİNERALLERİ

Demir % 5,4 bir bolluk ortalamasıyla yer kabuğunun Oksijen, Silis ve Alüminyumdan sonra dördüncü yaygın elementtir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri

Atom Numarası: 26

Atom Ağırlığı: 55.85

İyon Yarıçapı: Fe+2 : 0.86 A0

Fe+3 : 0.73 A0

Elektronegativite: Fe+2 : 6.18

Fe+3 : 1.9

Ergime Noktası: 15350

Kaynama Noktası: 27350

Elektrik İletkenliği: 12.25

Isı İletkenliği: 11.9

Yoğunluğu: 7.83 gr/cm3

Demir doğada +2 (Ferro) +3 (Ferrik) ve 0 değerli olmak üzere üç biçimde bulunur. En önemli Demir Cevheri Mineralleri;

Cinsi Kimyasal Formülü Olabileceği En Yüksek Tenör %Fe

– Manyetit FeO.Fe2O3 72.4

– Hematit Fe2O3 69.64

– Götit HFeO2 62.69

– Limonit FeO (OH) NH2O 62.3

– Siderit FeCO3 62.1

DÜNYADA MEVCUT DURUM

a) REZERVLER

A.B.D. Maden Dairesi istatistiklerine göre dünyada demir cevheri kaynakları ham cevher olarak 870 milyar Ton’un üzerinde tahmin edilmektedir. M.T.A.’nın Pazar ekonomisi ülkeleri için yapmış olduğu bir araştırmada Toplam 753 milyar Ton rezervin ülkeler bazındaki değerleri aşağıda verilmiştir.

Ülke Ortalama Tenör % Rezerv (Milyon Ton) Metal (Milyon Ton)

Cezayir 51,9 1.009,7 437,4

Avustralya 60,1 11.105,9 6.270,9

Brezilya 63,3 5.552,9 3.009,7

Kamerun 30,1 196,8 49,8

Kanada 34,7 6.249,1 1.260,5

Şili 54,5 141,0 66,2

Gabon 63,9 506,9 237,7

Gine 64,4 935,0 569,8

Hindistan 52,2 1.590,6 477,5

Fildişi Sahili 35,7 659,4 208,7

Liberya 40,3 1.741 510,8

Moritanya 43,9 510,7 80,6

Meksika 45,5 464,1 147,1

Yeni Zelanda 15,5 271,2 33,9

Norveç 32,6 187,3 51,8

Peru 53,5 1.433,3 644,7

Portekiz 37,0 243,7 52,2

Senegal 63,6 334,6 70,8

Sierra Leone 32,,3 57,1 15,0

Güney Afrika 64,0 1.293,8 656,5

İspanya 53,7 33,9 16,7

İsveç 47,8 1.029,1 911,4

ABD 25,6 36.909,8 6.974,8

Venezuela 62,9 1.336,3 801,5

TOPLAM 75.304,6 24.149,5

Eski Sovyetler Birliği Ülkeleri, Doğu Avrupa ve Çin dahil edildiğinde Toplam dünya ekonomik ham cevher rezervi 150 milyar Ton’a ulaşmaktadır.

b) ÜRETİM

. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

Dünya üzerinde mevcut demir cevheri yataklarının İsveç’teki ocaklar haricinde tümü açık ocak işletmesi olarak faaliyet göstermektedir. Ekonomik açıdan çok uygun olan patlatma ve yükleme ile özellikle düz alanlarda çok geniş sahalara yayılmış olan Avusturalya ve Brezilya’daki yataklarda düşük maliyette cevher üretimi gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası piyasadaki üreticiler nispeten düşük bir fiyatla büyük miktarda yüksek tenörlü cevher sağlayabilmektedirler. Bu amaçlara varmak için büyük ölçekli ocaklarda bilgisayar yardımıyla planlama ve üretim kontrol sistemi ile yüksek mekanizeli açık işletme madencilik metodları uygulanmaktadır. Ayrıca çıkarılan tüm demir cevheri pazarlamadan önce işleme tabi tutulmaktadır. Bunun amacı demir içeriğini en azından % 63’e kadar arttırmak, empuriteleri azaltmak ve ürünlerin fiziksel koşullarını kontrol etmektir. Demir cevherinin bu şekilde işlenmesi satılabilirliğini artırmaktadır ve maden işletmeleri için ek değer oluşturmaktadır.

İlk aşamada işlem, ya parça cevher ya da toz olarak bilinen demir cevheri konsantreleri üretmektir. Bu ürünler arasında tane boyutları açısından az fark vardır. Bazı ürünler tozlar olarak sınıflandırılırlar. Bunlar peletlik cevher, kumları ve sinter tozları gibi çok ince boyutlu malzemelerdir. Spesifikasyonları değişiktir ve herhangi bir üretici tarafından farklı tenörlerde pazarlanabilir.

Brezilya devlet kuruluşu CVRD, %64,5 demir ile dünya pazarlarına standart sinterlik toz cevher sağlamaktadır. Ayrıca diğer önemli Brezilya üreticisi MBR %66 demir içeriği olan sinter tozlarını dünya pazarlarına sunmaktadır. MBR ayrıca % 68 gibi yüksek bir demir içeriğine sahip pelet konsantresi de üretmektedir.

Tüketilen demir cevherinin oldukça büyük bir kısmı, yüksek fırınlara ya da direkt redükleme tesislerine beslenmeden önce işleme tabi olur. Bu işlem aglomerasyon projesi olarak bilinir. Sinterleme ve peletleme olarak iki şekli vardır.

Az miktarda sinter uluslararası ticarete girmektedir. Sinterin çoğu, çelik üreticileri tarafından kendi, ihtiyaçlarında kulanılmak üzere yapılmaktadır. Demir cevherinin büyük tonajı pelet şeklinde sevkedilmektedir. Pelet iç tüketimden ziyade ihracata yönelik olarak üretilmektedir.

Demir cevherinin peletlenmesi, madenciliğin ve işletmecilik operasyonlarının bir bölümü olarak üstlenilmektedir. Dünyanın pelet fabrikalarının çoğu madenlerde ya da daha genel olarak, sevkiyat noktalarında bulunmaktadır. Brezilya dünya demir cevheri peletlerinin en büyük ihracatçısıdır ve örnek olarak, Tubarao limanında 6 pelet fabrikası mevcuttur. Brezilya pelet üreticisi Nibrasco yılda 6 milyon tonu aşkın kapasite ile Tubarao da iki fabrika işletmektedir. Peletler marjinal olarak % 64.5 düşük Fe spesifikasyonuna sahiptir.

c) TÜKETİM

Dünya Demir Cevher tüketimi bölgeler ve bazı ülkelere göre verilmiştir.1985-1995 yılları arasında dünya ülkelerinin görünür demir cevheri tüketimlerini 1950 yılında 981 milyon Ton ile rekor seviyeye ulaşmıştır.

BÖLGESEL TÜKETİMLER

1992 milyon ton

1) Gelişmiş Ülkeler Toplam 358,7

AET 126,4

Japonya 113,8

ABD 62,4

2) Gelişmekte Olan Ülkeler Toplam 160,0

Asya 87,7

Latin Amerika 61,8

Doğu Avrupa Ülkeleri 160,4

Eski Sovyetler 135,0

Sosyalist Asya Ülkeleri 231,0

Çin 221,1

DÜNYA TOPLAMI 910,4 milyon ton

Dünya Demir Cevheri İhracatında Önde Gelen Ülkeler

Ana İhracatçılar Dünya İhracat Miktarı (Milyon Ton) Dünya İhracatı Payı %

1-Brezilya 28,8 29

2-Avusturalya 28 28,1

3-Hindistan 7,8 7,6

4-BDT 6,9 7,4

5-Kanada 7,5 6,8

6-İsveç 3,9 4,2

7-Güney Afrika 3,9 4,1

8-Venezuella 3,4 2,2

9-Moritanya 2,5 2,2

10-Şili 1,9 1,6

Dünya Demir Cevheri İthalatında Önde Gelen Ülkeler

Ana İthalatçılar Dünya İthalat Miktarı (Milyon Ton) Dünya İthalat Payı %

1-Japonya 32,2 30,5

2-Almanya 11 11,1

3-Kore 7,2 8,5

4-Çin 4,7 6,7

5-Belçika/Lüksemburg 4,9 4,8

6-Fransa 4,6 4,6

7-İngiltere 4,7 4,2

8-İtalya 4,5 4,0

9-ABD 3,4 3,3

10-Çekoslavakya 3,0 3,1

5- TÜRKİYE DEMİR MADENCİLİGİNİN DURUMU:

5.1. DEMİR CEVHERİ YATAKLARININ DAĞILIMI:

Türkiye’de bu güne değin 900 kadar mıntıkada demir cevheri saptanmış olup, ekonomik olabileceği düşünülen 500 civarında mıntıkada etüt yapılmıştır. Bu çalışmalarda, Türkiye demir cevheri bakımından, 10 bölgeye ayrılmıştır:

1. Sivas-Malatya Bölgesi,

2. Kayseri – Adana Bölgesi,

3. İçel Bölgesi,

4. Payas – Kilis Bölgesi,

5. Giresun Bölgesi,

6. Ankara – Kırşehir Bölgesi,

7. Sakarya – Çamdağ Bölgesi,

8. Çanakkale – Balıkesir Bölgesi,

9. Kütahya Bölgesi,

10. Aydın – İzmir Bölgesi,

Ancak bu bölgelerin demir tenörü ve rezervleri değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle daha sağlıklı bir bölgelendirme şu şekilde yapılabilir.

5.1.1. SİVAS-MALATYA-ERZİNCAN BÖLGESİ

Bu bölge, halen işletilmekte olan madenlerin büyük kısmını ihtiva etmesi, rezervlerinin büyüklüğü ve ileride değerlendirilebilecek düşük tenörlü rezervleri de içermesi nedeniyle, Türkiye’nin en büyük demir cevheri bölgesidir. Halen yüksek tenörlü, direk şarjlık cevher üretim merkezi durumunda olan bu bölgede; 1985 yılında Divriği Konsantrasyon ve pelet tesisleri üretime başlamıştır. Düşük tenörlü Hekimhan-Deveci sideritlerini işlemek için planlana kalsinasyon tesisleri ile yine düşük tenörlü Hekimhan-Hasançelebi manyetit yataklarının işletilmesi için düşünülen Konsantrasyon ve pelet tesislerinin de bu bölgede yer alacak olması, bölgenin uzun yıllar Türkiye demir madencilik bölgesi olacağını göstermektedir.

Bu bölgede son yıllarda yapılan çalışmalarla önemli rezerv artırıcı gelişmeler kaydedilmiş olup; Divriği A+B Kafa, Dumluca, Bizmişen, Kurudere, Çetinkaya, Otluklise, Deveci, Karakuz, Sivritepe, Hasançelebi bu bölgenin önemli cevher yataklarıdır.

5.1.2. KAYSERİ-ADANA BÖLGESİ

Türkiye’nin ikinci derecede önemli demir cevheri bölgesi olup, daha ziyade yüksek tenörlü, direk şaıjlık cevherler içermektedir.

Attepe, Kızıl Menteş, Karaçattepe, Mağrabeli (Koruyeri), Elmadağbeli, Ayıdeliği, Kararnadazı ve Tacir demir yataklarının bulunduğu bu bölgede, son yıllarda (1989-1993) MTA tarafından yapılan etüd ve sondajlı aramalar sonucunda Mansurlu-Attepe civarında önemli rezervler ortaya çıkarılmış olup, yeni rezervIerin bulunması beklenmektedir.

5.1.3. ANKARA-KESiKKÖPRÜ BÖLGESİ

Ankara-Bala, Kırıkkale-Keskin arasında yeralan bölgede; Madentepe, Büyükocak, Camiisağır, ve Camiikebir yatakları bulunmakta olup, uzun yıllardır Karabük Demir Çelik Tesislerine sevkiyat yapılmaktadır

5.1.4. BATI ANADOLU BÖLGESi:

Batı Anadolu Bölgesi demir cevheri yatakları, genellikle yüksek tenörlü, ancak empüriteli cevher ihtiva etmektedir. Bu cevherler ancak diğer cevherler ile harmanlamak suretiyle empüriteleri tolore edilerek kullanılırlar. Bölgede mevcut Şamlı cevheri Cu, Eymir cevheri As ve Ayazmant cevheri Cu ve S yönünden empüritelidir.

Ayazmant, Büyük ve Küçük Eymir, Çavdar, Hortuna sahaları bu bölgede bulunmaktadır.

5.1.5. DİĞER BÖLGELER

Yukarıda söz edilen bölgeler dışında kalan cevher yatakları, belirli bir bölgede toplanamayacak şekilde dağınık olup en önemlisi, Bingöl – Genç – Avnik yatağıdır. Yatak önemli miktarda rezerv olmakla beraber fosfat (P) empüritesi içerdiğinden teknolojik proses gerekmektedir. Ayrıca; Sakarya – Çamdağ (karbonat ve silisli), Payas (yüksek alüımınalı), İçel yöresindeki (düşük tenörlü) yataklar, Bitlis – Meşesırtı, Öküzyatağı (Fosfat empüriteli), Adıyaman – Çelikhan – Bulam (Fosfat empüriteli), Kahramanmaraş – Beritdağı (düşük tenörlü), yozgat – Sarıkaya (düşük tenörlü) gibi sorunlu cevher yataklarıda teknolojik proses gerektirmektedir. .

5.2. DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ:

Ülkemizde demir cevheri ve rezervleri, Demir Çelik Fabrikalarının kullanımına göre 3 kategoride toplanabilir. Aşağıdaki tablo ve açıklamaları verilen, Türkiyenin bu güne kadar tespit edilen demir cevheri rezervi; işletilebilir 80,3 milyon ton, Sorunlu 962,8 milyon ton ve potansiyel 321,5 milyon ton olmak üzere toplam 1363,5 milyon tondur.

5.2.1. İŞLETİLEBİLİR DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ:

Bu kategoride gösterilen cevher yatakları, bugüne kadar üzerinde belirli düzeyde arama çalışmaları yapılmış ve işletme faaliyetlerinde bulunulmuş demir cevheri yatakları olup halen çoğunda üretim devam etmektedir. Demir (Fe) tenörleri %51-62 arasında olup, ortalama tenörü %55 civarındadır. 22 yatağın rezervi; görünür 89,2 milyon ton, muhtemel 41,1 milyon ton olmak üzere toplam 130,6 milyon tondur. Ancak işletilebilir miktarı 1996 yılı itibariyle 80,3 milyon tondur. (50,3 milyon tonluk cevher rezervi, sorunlu yataklar arasında gösterilmiştir.)

TÜRKİYE İŞLETİLEBİLİR DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ

İİİİ REZERV ( 1000 Ton )

GÖRÜNÜR MUHTEMEL TOPLAM İŞLETİLEBİLİR

A-KAFA SİVAS-DİVRİĞİ 25.000 – 25.000 25.000 54

B-KAFA SİVAS-DİVRİĞİ 9.600 – 9.600 9.600 56

EKİNBAŞI SİVAS-DİVRİĞİ 9.111 2.000 11.111 9.111 55

DUMLUCA SİVAS-DİVRİĞİ 1.760 – 1.760 1.760 57

PURUNSUR SİVAS-DİVRİĞİ 100 1.800 1.900 100 55

TAŞLITEPE SİVAS-DİVRİĞİ 60 300 360 60 62

OTLUKİLİSE SİVAS-DİVRİĞİ 800 3.500 4.300 800 54

ÇETİNKAYA SİVAS-KANGAL 1.800 5.000 6.800 1.300 54

ATTEPE ADANA-FEKE 5.900 – 5.900 5.900 57

KARAMADAZI KAYSERİ-YAHYALI 800 1.000 1.800 300 51

KESİKKÖPRÜ ANKARA-BALA 1.800 1.000 2.800 1.800 54

BIZMİŞEN ERZİNCAN-KEMALİYE 9.500 7.500 17.000 5.000 53

BÜYÜKEYMİR BALIKESİR-HAVRAN 3.690 5.400 9.090 340 53

ŞAMLI BALIKESİR-ŞAMLI 190 – 190 190 58

TACİN KAYSERİ-PINARBAŞI 70 100 170 70 51

KIZIL-MENTEŞ KAYSERİ

KARAÇATI YAHYALI

KARAMAĞRA KAYSERİ-YAHYALI

YENİGİREĞİ ADANA-KARASALI 40 100 140 40 57

ELMADAĞ ADANA 1.000 400 1.400 1.000 53

AYIGEDİĞİ KAYSERİ-YAHYALI 590 300 890 590 54

UYUZPINAR ADANA-FEKE 235 – 235 235 58

ŞİRZİ MALATYA-HEKİMHAN 275 – 275 275 49

TOPLAM 81.801 43.400 125.201 75,040 53

Görünür Rezervi İle İşletilebilir Rezervi Farklı Olan Yataklar

Sorunlu Tablosunda Da Ayrıca Gösterilmiştir.

5.2.2. SORUNLU DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ

Bu yataklar rezerv arama çalışmaları yapılmış ve görünür+muhtemel rezerv potansiyeli belirlenmiş, ancak içinde, fabrikalar tarafından istenmeyen emprüteler bulunduğundan dolayı işletilmesi kısmen yapılmayan 17 ayrı ocaktan oluşmaktadır. Bu yataklarda; görünür 307 milyon ton, muhtemel 655,8 milyon ton olmak üzere toplam 962,8 milyon ton rezerv bulunmaktadır. Bu yatakların demir tenörleri Fe %19-54 arasında değişmektedir.

TÜRKİYE SORUNLU DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ

İİİİ REZERV ( 1000 Ton ) TENÖR

GÖRÜNÜR MUHTEMEL TOPLAM (% Fe)

ÇAVDAR AYDIN-SÖKE 2.800 9.200 12.000 42,00 xxx

KESİKKÖPRÜ ANKARA-BALA 1.800 – 1.800 44,52 x(SiO2veS)

AYAZMANT BALIKESİR-AYVALIK 5.600 – 5.600 52,00 *(Cu)

BERİTDAĞ K.MARAŞ-GÖKSUN 150 – 150 52,00 xx

UZUNPINAR KAYSERİ-PINARBAŞI 200 150 350 50,00 x(SiO2)

ÇAMDAĞ-1 SAKARYA-KARASU 1.300 20.000 21.300 37 x(SiO2)

ÇAMDAĞ-2 SAKARYA-KARASU 1.500 77.500 79.000 18,38 x(CaCO3)

OTLUKİLİSE SİVAS-GÜRÜN 34.000 – 34.000 31,76 x(SiO2 -Al2O3),xxx

HASANÇELEBİ MALATYA-HEKİMHAN 160.000 525.000 685.000 19,00 x(TiO2), xxx

AVNİK BİNGÖL-GENÇ 35.000 5.000 40.000 43,65 x(P2O5)

KORUYERİ KAYSERİ-DEVELİ 3.300 500 3.800 51,00 xx

DEVECİ (SİD) MALATYA-HEKİMHAN 41.000 – 41.000 39,00 x(CaCO3)

ÇETİNKAYA SİVAS-KANGAL 600 500 1.100 54,00 xxx

BİZMİŞEN ERZİNCAN-KEMALİYE 12.000 8.000 20.000 53,00 x(S),xxx

B.EYMİR BALIKESİR-HAVRAN 2.800 – 2.800 53,00 x(As)

KARAMADIZI KAYSERİ-YAHYALI 500 – 500 51,00 xxx

KARAKUZ MALATYA-HEKİMHAN 1.500 16.000 17.500 41.08 x(SiO2 -Al2O3)

TOPLAM 304.050 661.850 965.900 23,34 *

x Empürüte sorunu var.

xx Dekapaj sorunu var.

5.2.3. POTANSİYEL DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ.

MTA kayıtlarında olup, yeteri karar arama çalışması yapılmamış, hemen hemen hepsinde teknolojik işleme tabi tutmadan kullanılamayacak oranda emprüte içeren, tenörleri Fe %14-52 arasında olan 27 yataktan oluşmaktadır.

TÜRKİYE POTANSİYEL DEMİR CEVHERİ REZERVLERİ

İİİİ REZERV ( 1000 Ton ) TENÖR

GÖRÜNÜR MUHTEMEL TOPLAM (% Fe)

SULTANDEDE AFYON-ÇAY – 465 465 50,40 xx

PINARBAŞI ADIYAMAN-ÇELİKHAN – 31.000 31.000 28,56 x(P2O5)

KUŞÇAYIRI ÇANAKKALE-MERKEZ – 430 430 35,00 x(SiO2 -Al2O3)

ÖRENDÜZÜ İÇEL-GÜLNAR – 11.000 11.000 35,00 xx,xxx

HORTUNA İZMİR-TORBALI – 2.000 2.000 45,80 x(As)

NERGELE K.MARAŞ-ELBİSTAN – 4.000 4.000 52,00 x(As)

CAKCAKDERE K.MARAŞ-ELBİSTAN – 1.200 1.200 40,00 x(SiO2)

PAYAS HATAY-İSKENDERUN 6.000 12.000 18.000 35,00 x(SiO2 -Al2O3)

KASTAL HATAY-KIRIKHAN 2.000 4.000 6.000 33,76 x(SiO2 -Al2O3-TiO2),xxx

CABBARDAĞI G.ANTEP-İSLAHİYE – 10.000 10.000 30,00 x(SiO2 -Al2O3)

KORUDAĞ G.ANTEP-İSLAHİYE – 8.000 8.000 30,00 x(SiO2 -Al2O3)

KÜRECİ KÜTAHYA-EMET 20 620 640 42,00 x(SiO2)

ÇATAK KÜTAHYA-EMET – 1.900 1.900 50,00 x(S),xxx

KARAAĞIL KÜTAHYA-EMET – 2.000 2.000 48,80 x(PbS-Zn)

GÜNCEK KÜTAHYA-SİMAV – 140 140 40,00 xx

KALKAN KÜTAHYA-SİMAV – 500 500 50,00 x(SiO2veS)

DİŞBUDAK SİVAS-DİVRİĞİ – 300 300 41,41 x(SiO2)

KIZILDAĞ SİVAS-DİVRİĞİ – 240 240 28,50 x(SiO2veS)

KURUDERE SİVAS-DİVRİĞİ-ÇALTI 20 100 120 50,00 x(S)

YELLİCE SİVAS-DİVRİĞİ – 125.000 125.000 19,00 xxx

UZUNKUYU YOZGAT-SARIKAYA – 6.600 6.600 14,20 xx,xxx

ATKAYASI YOZGAT-SARIKAYA – 380 380 22,00 xx,xxx

KARABACAK YOZGAT-SARIKAYA – 4.500 4.500 30,00 xx,xxx

YILANPINAR YOZGAT-SORGUN – 30.000 30.000 20,00 xx,xxx

BATTALLAR YOZGAT-SORGUN – 13.000 13.000 20,00 xx,xxx

İNÜSTÜ YOZGAT-SORGUN – 42.000 42.000 20,00 xx,xxx

KARAÇAM ESKİŞEHİR-S.HİSAR 400 1.750 2.150 45,00 x(Ni-As)

TOPLAM 8.440 313.125 321.565 23,98 *

x Empürüte sorunu var.

xx Dekapaj sorunu var.

xxx Düşük tenörlü

5.3. DEMİR CEVHER ÜRETİMİ

Türkiye’de demir cevheri üretimine, Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşu ile 1938 yılında Divriği Demir cevheri yataklarından başlandı. Demir cevher üretimi, Erdemir ve İsdemir fabrikalarının kurulması ile giderek artmış ve son yıllarda 5-6 milyon ton seviyelerine yükselmiştir.

Genel olarak, Demir Çelik fabrikalarına uygun kimyevi evsafa haiz cevher bulunan yataklardan yapılan üretim, kırma eleme tesislerinden geçirilerek, fabrikaların istediği, fiziki evsafta toz ve parça cevher olarak ayrılarak fabrikalara sevk edilir. Sadece Divriği’den üretilen tüvönan cevherden pelet ve konsantre cevher üretilmektedir.

Yurtiçi üretiminin, hemen hemen tamamına yakını Sivas-Malatya ve Kayseri-Adana bölgelerinden yapılmaktadır. 1996 yılı üretimlerinin, yarıdan fazlası kamu sektörü tarafından 2 adet ocakta yapılmış, geri kalan ise özel madenciler tarafından 9 sahadan yapılmıştır

Previous

Tüp Gaz (Lpg)

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

Next

“Maden” üzerine bir yorum

ayşe için bir cevap yazın Cevabı iptal et