Çimentonun Tanımı

|

BÖLÜM 2. ÇİMENTO

2.1. Çimentonun Tanımı

Çimento, ilkel maddeleri kalker ve kil olan mineral parçalarını (kum,çakıl,tuğla,biriket… vb.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentoya bu yapıştırma özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka ihtiyaç vardır. Çimento birçok beton karışımında hacimce en küçük yeri işgal eden bileşendir; ancak beton bileşenleri içinde en önemlisidir [1].

2.2. Çimento Türleri

Çimentoların pek çok türleri vardır. Bunların çoğunluğu Portland türü veya Portland klinkeri ile belirli oranlarda başka bağlayıcılar karıştırılarak elde edilen türlerdir. Özel bir talep gerekmediği sürece fabrikalarımız farklı nitelikli çimentoları üretip piyasaya sevk etmezler. Kullanıcı, yapısına ve ortamına uygun çimento konusunda bilinçlenmediği sürece de pazarlama koşullarının değişmesini beklememeliyiz.

Günümüzde piyasada bulunan çimentolar TÇ 32.5 (Traslı çimento), PÇ 32.5 (Portland çimento), KÇ 32.5 (Katkılı çimento) ve yüksek dayanımlı Portland çimentoları olan PÇ 42.5 ve PÇ 52.5’ tur. PÇ 32.5 – PÇ 42.5 – PÇ 52.5 salt Portland çimento klinkeri içerirler. TÇ 32.5 ve KÇ 32.5’da ise, çimento klinkeri dışında belirli oranlarda ( % 40’a kadar varan oranlarda) doğal puzolan vardır. Simgeden sonra görülen sayı, standart çimento harçlarının 28 günlük küp basınç dayanımlarını N/mm2 cinsinden verirler. (1N/mm2=1 Megapaskal (Mpa) @ 10 kgf/cm2)(N=Newton)

Türk standartlarında üretimde kullanılan hammaddelerin türüne ve çimentonun mukavemetine göre ayrılmış sınıflar aşağıdaki Tablo 2.1 ve Tablo 2.2’de özetlenmiştir[1].Tablo 2.1. Çimento Sınıfları[2]

Çimento

cinsi

katkısız

katkılı

traslı

cüruflu

uçucu

küllü

sülfata

dayanıklı

harç

TS NO

19

10156

26

20

640

10157

22

SEMBOL ve

DAYANIM

SINIFI

PÇ 32.5

PÇ 42.5

PÇ 52.5

KÇ 32.5

TÇ 32.5

CÇ 32.5

CÇ 42.5

UKÇ 32.5

SDÇ 32.5

HRÇ 16.0

KATKI CİNSİ

PUZOLAN

TRAS

CÜRUF

UÇUCU

KÜL

PUZOLAN

Tablo 2.2. Türk Standartlarındaki Yeni Çimento Tipleri[2]

TS NO ÇİMENTO ADI İŞARETİ

İ PCÇ / A

PCÇ / B

TS 12141 PORTLAND – SİLİKA

FÜME ÇİMENTO PSFÇ

İ

İ PLÇ / A

PLÇ / B

İ PKÇ / A

PKÇ / B

İ

İ PZÇ / A

PZÇ / B

İ KZÇ / A

KZÇ / B

TÇ 32.5, KÇ 32.5, PÇ 32.5 çimentoları ile üretilen betonların basınç dayanımı açısından eşdeğer oldukları görülür. Bu tutum tüketiciyi ve üreticiyi korumak, güvene almak için düşünülmüş yanlış bir tutumdur. Betonların yeterliliğini sadece basınç dayanımlarına bağlayarak değerlendirmek aşırı ve hatalara götüren bir basitleştirmedir. Böylece tüketici, bu üç çimentodan herhangi birini seçmekle amacına ulaştığını sanmaktadır, halbuki betonlarının şekil değiştirme, geçirimsizlik, erken çatlama, dış etkilere dayanıklılık açısından büyük farkları olacaktır [2].

2.3. Çimentonun Ana Karma Bileşenleri

Çimentolarda dört ana bileşen vardır. Bunlar karma oksitlerdir.

1- C2S olarak kısaltılan (CaO)2SiO2(bikalsiyum silikat)

2- C3S olarak kısaltılan (CaO)3SiO2(trikalsiyum silikat)

3- C3A olarak kısaltılan (CaO)3Al2O3(trikalsiyum alüminat)

4- C4AF olarak kısaltılan (CaO)4Al2O3Fe2O3(tetrakalsiyum alümino ferrit)

Bunların dışında alçıtaşı (CaSO42H2O) ve minör oksitler dediğimiz birleşmemiş Cao,

MgO, bazı durumlarda Na2O, K2O ve erimeyen maddeler (çoğunlukla SiO2) de bulunur [2].

2.4. Çimentonun Özelliklerine Ana Karma Bileşenlerin Etkileri

Doğal olarak bu maddelerin taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinde, davranışlarında farklı etkileri mevcuttur. Bunları kısaca özetleyelim:

C2S ve C3S, yani kısaca silikatlar sertleşmiş çimentonun taşıyıcı iskeletini meydana getirirler.C3S daha hızlı sertleşir ve dayanım kazanır, yüksek dayanımlı çimentolarda özellikle ilk dayanımı yüksek çimentolarda miktarı fazladır. Sertleşme sırasında daha çok ısı çıkarır, bu ise kusurdur. C2S ve C3S’in hidratasyonu sırasında kireç (Ca(OH)2) açığa çıkar. Bu sönmüş kireç miktarı C3S’de daha fazla olur. Bu kireç, çelik donatının paslanmasını geciktirir, yararlıdır, ancak zamanla yıkanır, yeri boş kalır ve beton geçirimli olur.

C3A, yani kalsiyum alüminat (trikalsiyum alüminat) çimentonun kimyasal dayanıklılığında en önemli rolü oynar. Sertleştikten sonra bu bileşen en düşük dayanıma sahiptir, hidratasyon sırasında büyük ısı çıkarır ve asıl önemlisi kalsiyum sülfatla, yani alçı veya alçıtaşı ile birleşerek çok büyük hacimli bir tuz (Etrenjit veya Candlot tuzu) oluşturur. Bu tuz kristalleşmiş, yani hidrate olmuş C3A durumunda da oluşur ve asıl kötüsü de budur. Zira bu yüksek dereceli genleşme betonu patlatır, tahrip eder. Sülfatlı ortamlarda kalacak çimentolarda, C3A miktarı düşük çimento seçmek zorunludur [2].

C4AF’in etkisi C3A’nınkilere benzer, fakat etki daha düşük düzeydedir.

2.4.1. Çimentonun sınıflarına göre ayrılması ve kimyasal etkileri

Betonun ortaya çıkışında etken malzeme çimentodur. Çimento hidrolik bir bağlayıcıdır. Yani su içerisinde katılaşıp sertleşen yapıdadır. Çimentolar üç ana grupta toplanır.

Portland Çimentoları

Puzolan Katkılı Çimentolar

Diğerleri

Portland Çimentosu PÇ32.5-PÇ42.5 ve PÇ52.5 simgeleriyle anılırlar. Bu üç Portland Çimentosunda PÇ32.5 normal dayanımlı Portland Çimentosu, diğer ikisi yüksek dayanımlı çimentolardır. Bunların erken yaşlardaki dayanımları daha yüksektir. Kimyasal dayanıklılık açısından ve yüksek hidratasyon ısıları nedeniyle kullanımları belli yerlerle sınırlandırılmıştır. Portland Çimentosunun hammaddesi kil ve kalker taşıdır.

_ Tabiattan çıkarılan bu iki malzeme birbirleri ile iyi bir karışım sağlayabilmeleri için ince öğütülür.

_ İçerisinde belli miktarlarda CaCO3, SiO2, Al2O3, FeO3 ve diğer maddeler bulunacak şekilde öğütülen hammaddeler uygun oranlarda karıştırılır.

_ Karışım halindeki hammadde içindeki su buharlaşacak biçimde ısıtılır.

_ Kurumuş karışım döner fırına verilerek karışım içindeki CaCo3’in CaO ve CO2 olarak ayrışacağı 800oC ‘ye kadar ısıtılır. CO baca gazı olarak uzaklaşır.

_ Karışım döner fırında daha yüksek sıcaklıklara doğru ısıtıldıkça CaO, Al2O3, SiO2, Fe2O3 birbirleriyle birleşerek ( sinterleşme ) çimentonun ana bileşenlerini oluştururlar. Bu işlemler yaklaşık 1400oC’ye ulaşınca tamamlanmış olur. Elde edilen ürün Portland Çimentosu Klinkeri denir.

_ Soğutularak 60~150oC’ye indirilen Klinker hemen çimento üretiminde kullanılır, veya daha sonra kullanılmak üzere uygun kapalı bir mekanda depolanır. Klinker sudan etkilenmediğinden uzun süre saklanabilir. Eğer çok uzak yere gönderilmek isteniyorsa çimento yerine klinker gönderilir.

_ Klinker çimentoya dönüştürülmesi için %1-5 oranında bileşime alçı taşı katılarak birlikte çok ince öğütülür. Çimentoya alçı taşı dışında başka katkılar puzolan gibi ( Tras, Curf vb. ) katılacaksa bunlar da öğütmenin bu aşamasında katılırlar.

_ Üretilen çimento ya 50 kg’luk kraft kağıtlarında torbalar halinde paketlenir veya açık halde satılmak üzere silolarda depolanır. Açık çimento diğer adıyla dökme çimento kullanılacağı yere özel araçlarla (silobas ) taşınır.

Çimento üretiminde kullanılan yöntemler genelde kuru ve ıslak olarak iki türlüdür. Bunların karışımdan oluşan yarı ıslak – yarı kuru yöntemler de vardır. Islak yöntemde hammaddelerin öğütülmesi ve karıştırılması su içinde yapılır. Ve karışım bir bulamaç halinde döner ve fırına verilir. Hafif eğimli yatay bir silindir görünümdeki döner fırına üst başından bir bulamaç verilirken, alt başından da sıcak hava ve ateşlenmiş yakıt püskürtülür. Bulamaç yukarıdan aşağıya doğru daha sıcak bölgelere ilerler ve önce içindeki su ( %30 ~ % 4 dolayında ) buharlaşır, sonra sinterleşme gerçekleşir.

Kuru yöntemde hammaddeler kum olarak öğütülür, karıştırılır. Bunlar içindeki az miktardaki su karışım döner fırına verilmeden ön ısıtıcılardan geçirilerek buharlaştırılır.

Hangi üretim yönteminin seçileceği, malzeme özellikleri ve daha çok yakıt ekonomisine bağlıdır. Islak yöntem daha fazla yakıt gerektirdiğinden yeni kurulan fabrikalarda eğer malzeme uygunsa kuru ve yarı kuru yöntemler tercih edilmelidir. Buna karşılık malzemeleri kuru halde üretmek daha zordur.

_ PÇ32.5 türü Portland Çimentosu her türlü beton işinde kullanılan genel amaçlı çimentodur. Sülfat etkisine pek dayanıklı değildir. Ana bileşenleri oran olarak % 50 C3S ,%25 C2S ,%10 C3A ,%9 C4Af dir. ( TS19-Nisan 1992 )[2]

_ PÇ42.5 ve PÇ52.5 türü Portland Çimentoları normal Portland Çimentosuna oranla daha erken dayanım kazanan çimentolardır. Bunlar PÇ32.5’un 28 günde ulaştığı mukavemete 7 günde ulaşırlar. 1-2 gün içerisinde PÇ 32.5 çimentosunun 7 günlük mukavemetine eşdeğer mukavemet kazanırlar. Mukavemet kazanmadaki bu artış bileşimindeki C3S miktarı arttırılarak ve çimento daha ince öğütülerek sağlanır. Hidratasyon ısısı yüksek olduğu için kütle betonları, sıcak havada yapılan beton işleri için uygun değildir. Bu çimentolar erken kalıp alınması gereken yapı işlerinde prefabrik sektöründe ve tamir işlerinde kullanılır. Tipik ana bileşimleri % 55 C3S ,%15 C2S ,%10 C3A ,%9 C4Af dir

_ Beyaz Portland Çimentosu ( BPÇ32.5 ):Portland Çimentosuna gri rengi veren içindeki demir oksittir. Beyaz Portland Çimentosunun bileşiminde demir oksit çok az bulunmaktadır. Bunu sağlamak için beyaz rengi veren kil, beyaz kalker, yakıt olarak da fuel oil kullanılır. Demir oksit ergitici özelliğinden dolayısıyla sinterleşmenin düşük sıcaklıklarda gerçekleşmesini sağlar. Bileşiminde demir oksit bulunmayan beyaz çimentonun bu yüzden daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi gerekir. Bu nedenle beyaz çimento daha pahalıdır. Mimari uygulamalarda ve daha çok kaplama işlerinde kullanılır.

_Sülfata dayanıklı çimento ( SDÇ32.5 )

Bu çimento magnezyum ve sodyum sülfat tuzlarının etkisine normal Portland Çimentosuna oranla daha iyi dayanan çimentodur. Bilindiği gibi bu tuzlar sertleşmiş çimento hamuru içinde C3A’nınsuya reaksiyonu sonucu oluşan C3AH6 üzerinde etkili olarak onu büyük bir hacim artışına uğratarak betonu parçalamaktadır. Ana bileşimleri % 45 C3S ,%35 C2S ,%5 C3A ,%10 C4Af dır. Bu çimentoda C3A oranı düşürülerek sülfatlı suların agresif etkisi azaltılmaktadır. Bu tür çimentolar sülfatlı zemin ve suları ile deniz yapılarında uygundur.

_ Puzolan Katkılı Çimentolar.

Puzolanlar yalnız başına kullanıldıklarında bağlayıcılık özelliği göstermeyip çok ince öğütülerek Portland Çimentosuna karıştırıldıklarında bu çimentoya daha üstün nitelik kazandıran maddelerdir. Portland Çimentosunda serbest kireçte sulu ortamda reaksiyona girerek kalsiyum silikat bileşikleri oluştururlar. Puzolanlar, çimento klinkerine oranla daha ucuz olduğundan çimento bileşiminde klinkerin bir kısmının yerine puzolan kullanılması çimento maliyetinde önemli bir düşüş sağlar. Bütün puzolanların bağlayıcılık yeteneği ( puzolanik aktivite ) aynı olmadığından çimento bileşiminde puzolan miktarı amaca ve puzolanın özelliklerine göre değişir. Doğal puzolanlara Tras adı verilmektedir. Bunlar volkanik amaçlı esaslı kayaçlar olup Türkiye’nin geniş bölgesine dağılı rezerv alanına sahiptir. Yapay olanları termik santrallerden elde edilen uçucu kül , Ferrokrom tesislerin bacalarından tutulan, yoğunlaştırılan mikrosilis, yüksek fırında demir cevheri üretilirken yine bir yan ürün olan cüruftur. Bunların içinde en kaliteli ancak az buluna mikrosilistir.[2]

Puzolan katkılı çimentoların Portland Çimentosuna üstünlükleri şöyle sıralanabilir:

Katkılı olarak kullanılan puzolan, hidratasyon sonucu ortaya çıkan serbest kireci bağladığından dolayı asitli ve CO2’li suların etkisiyle çimentonun kimyasal dayanımını arttırarak erimesini önler. Bu bakımdan su içerisindeki yapılar için Portland Çimentosuna oranla daha uygundur.

Bu çimentolarda hidratasyon ısısı ve bunun çıkış hızı düşüktür. Bu bakımdan kütle beton üretimi ve sıcak havada beton dökümü daha uygundur.

Geçirimsizlikleri daha azdır.

Dona dayanımlıkları daha fazladır.

Satış fiyatları Portland Çimentosuyla aynı olsalar bile üretimleri daha ucuzdur.

Portland Çimentosuna göre sakıncaları şöyle sıralanabilir.

Portland Çimentosuna göre daha yavaş mukavemet kazanırlar.

Hidratasyon ısısı yavaş seyir ettiğinden soğuk iklimlerde iyi değildir.

Mukavemeti yavaş kazandığından bunla yapılan betonun daha uzun süre kalıpta ve hidratasyona uygun nem koşullarında saklanılması lazımdır.

Puzolanların reaksiyon göstermesi için bunların Portland Çimentosunda n daha ince öğütülmesi gerekir.

Bu ince öğütme nedeniyle havanın nemiyle bozulması ihtimali daha yüksektir.

Puzolan katkılı Portland Çimentolar katkı türüne göre şöyle sınıflandırır.

– Doğal puzolan ( Tras ) katkılı

– Cüruf katkılı

– Uçucu kül katkılı

– Doğal puzolan katkılı ( Tras ) çimentolar : TÇ 32.5

Bunlar ağırlıkça % 40 ‘a varan doğal puzolanlarıyla Portland Çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile üretilir. Tras’a örnek olarak Volkanik Küller, Opalli Şeyl ve Çert, Kalsine olmuş diyotom gösterilebilir.

Cüruf Katkılı Çimentolar: CÇ32.5, SSÇ32.5[2]

CÇ32.5: Bunlar ağırlıkça %85’e varan oranlarda granüle yüksek fırın cürufu ile Portland Çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşı ile birlikte öğütülmesi ile öğütülür.

SSÇ32.5: Bu çimento kütlece en az %65 oranında ani soğutularak granüle edilmiş yüksek fırın cürufu ile alçı taşı ve az miktarda Portland Çimentosu klinkeri veya Portland Çimentosunun birlikte öğütülüp homojen olarak karıştırılmasından meydana gelen hidrolik bağlayıcıdır.

Uçucu Kül Katkılı Çimentolar : UKÇ32.5 Bunlar ağırlıkça %20’ye varan oranlarda uçucu kül ile Portland Çimentosu klinkerinin bir miktar alçı taşıyla birlikte öğütülmesiyle üretilir. Uçucu kül, toz halinde veya öğütülmüş taş kömürü veya linyit kömürü yüksek sıcaklıkta yanması sonucu oluşan ve baca gazlarıyla sürüklenen silis ve alümino silisli toz halinde bir atık malzemedir.[1]

Katkılı Çimentolar . KÇ32.5: Ağırlıkça en çok %19 puzolanik maddeyle Portland klinkerinin bir miktar alçı taşıyla birlikte öğütülmesiyle üretilir. Piyasada genel amaçlı en çok kullanılan bir çimentodur. Türkiye’de satılan çimentoların %90’ı Traslı ve katkılı çimentolardır. Yine satılan çimentoların % 70’i torbalı çimento geri kalanı dökme çimentodur.[1]

2.5. Çimentolarda Minör Bileşenler ve Bunların Etkileri

Minör bileşenlerden CaO ve MgO, zamanla su alıp hidroksit haline gelirler, bu dönüşüm hacim artması ile olur ve zararlıdır. Na2O ve K2O ise, beton agregalarının opal, kalseduvan, tiyplit gibi aktif silis içermeleri durumunda hacim artışına yol açabilirler. Beton teknolojisinde çok önemli sayılan bu olaya alkali – agrega reaktivitesi adı verilir. Uzun yıllar sonra dahi ortaya çıkan bu genişleme, önemli hasarların sebebidir.[2]

KÇ 32.5 ve TÇ 32.5 çimentolarında, portland çimento klinkeri ve alçıtaşında puzolan veya tras adını verdiğimiz doğal aktif silis içeren maddeler vardır. Bunlar çimento fırınında pişirilmeden katıldığından çimento üretiminde büyük ekonomi sağlarlar. Ülkemiz doğal puzolan yönünden zengindir. Çimento sanayinde bu maddelerden yararlanılması kaçınılmaz ve akılcı bir yaklaşımdır. Bu maddeler, silikatların hidratasyon ürünü olan kireçle birleşerek sertleşir ve dayanım kazanır. Bu özellikleri betonun geçirimliliği üzerinde yararlıdır, öte yandan kirecin donatıyı pastan koruma niteliğini azalttıklarından zararlıdır. Etrenjit oluşumunda da sülfat iyonu dışında gerekli olan kireç bileşimini azalttıklarından yararlı bir etki meydana getirirler. Doğal puzolanlar çok farklı kökenli olabilirler:Bazaltik, riyolitik vb.. gibi. Bu farklılık, tüm KÇ ve TÇ çimentolarının aynı dayanıklılığa sahip olmayacaklarını, en azından farklı zararlı ortamlarda farklı davranış gösterebileceklerini açıklar. [2]

2.6. Priz Süresi

Beton teknolojisinde çimentonun iki özelliği fazla zamana gerek kalmadan etkilerini gösterirler. Bunlar priz ve incelik özellikleridir. Priz, çimento hamurunun veya betonun sıvı kıvamdan katı hale geçmesini tanımlar. Bu geçişin başlaması 2 ile 4 saat zarfında , sona ermesi 2.5 ile 6 saat zarfında olur. Burada standartta verilen değerler yerine, uygulamada rastlanan değerler verilmiştir. Uygulamada rastlanan en sakıncalı durumlar, prizin beklenenin dışında çok ani olarak meydana gelmesidir. Ani priz iki şekilde oluşur. Bunlar şimşek priz ve yalancı prizdir.

2.6.1. Şimşek priz

Şimşek priz, C3A bileşeninin alçıtaşı ile denetime alınmamasından kaynaklanır. C3A priz olayını başlatan öğedir, ancak başlamadan sonra işlevi durdurulmazsa ortamdaki bütün suyu çekerek silikatların hidratasyonlarını tamamen önler, sertleşen çimento düşük dayanımlı ,kırılgan, işe yaramayan bir madde olur. Şimşek prizi önlemeye ve meydana gelen kötü durumu gidermeye imkan yoktur. Buna karşılık, yalancı priz bazı önlemlerle geçiştirilir.[2]

2.6.2. Yalancı priz

Yalancı priz, sıcak klinkere katılan alçıtaşının istenmeyerek alçıya dönüşmesi sonucu oluşur. Islatılan çimentoda miktarı çok düşük olan bu alçı, tekrar alçıtaşına dönüşür; sertleşen alçıdır, çimento değildir. Betonyerde karıştırma işlemi uzatılarak bu geçici etkiden kurtulunur.[2]

2.7. İncelik ve Etkileri

İncelik çimentonun önemli bir özelliğidir. Çimentoya aktivite kazandıran husus onun ince olarak öğütülmesidir. Çimento ne kadar ince ise dayanımı o kadar yüksek olur. PÇ 42.5, PÇ 52.5 gibi çimentolar ince öğütülmüş çimentolardır. Bunlarda ince olan, klinker bileşiminde olan bölümdür. Bu incelik hidratasyon ısısını yükselten bir diğer faktör olmaktadır. TÇ ve KÇ çimentolarında da kolay öğütülebilen bazı doğal puzolanlar kullanıldığında incelik fazlalaşır. Ancak bu ince bölüm, öğütülmüş klinker gibi aktivitesi belirgin olan bir bölüm değildir, yani hidratasyon ısısını yükseltmesinde fazla etkinliği yoktur. Bunlar çimentonun su tutma, su kusma ve erken rötre kapasitesi üzerinde negatif etki meydana getirir. İncelik ‘Blaine özgül yüzeyi’ büyüklüğü ile nicelendirilir. Hava geçirgenliği ölçülerek saptanan bu büyüklük, bir gram çimentodaki tanelerin yüzeylerinin toplamı olarak tanımlanır (cm2/g ve m2/kg). Çimentolarda bu değer 3000-4000 cm2/g arasında değerler alır.[2]

2.8. Hidratasyon Isısı ve Termik Rötre

Çimentolardaki diğer önemli bir sorun hidratasyon ısısıdır. Çimentonun katılaşması, sertleşmesi fiziksel bir olaydır, ancak bu olayın kökeni kimyasal bir olaya, hidratasyona dayanır. Hidratasyon, toz çimentoyu oluşturan karma oksitlerin moleküllerine su alarak kristalleşmeleri şeklinde, basitleştirilerek açıklanabilir. Bu kimyasal reaksiyon ekzotermiktir, yani ısı çıkararak meydana gelir. Çıkan ısı fazla olursa betonun iç sıcaklığı çok yükselir; dökümü izleyen daha sonraki saatlerde ise soğuma başlar ve betonun hacmi küçülmeye başlar. Bu sırada beton katılaşmış ancak, yeterince dayanım kazanmamıştır (yeşil beton aşaması); büzülme betonun çatlamasına yol açar. Bu olaya termik rötre adı verilir. Özellikle kütlesi fazla betonlarda (baraj betonları) olay çok zararlıdır, oldukça derin olan bu çatlaklar su geçirimliliğine neden olur. Hidratasyon ısısıyla sıcaklığı yükselen betonda plastik rötre (erken rötre) ihtimalide yüksektir. C3A ve C3S yönünden zengin ve ince öğütülmüş Portland çimentolarında (PÇ 42.5 ve PÇ 52.5) hidratasyon ısısı genellikle fazla olur. Buna karşılık TÇ 32.5 ve KÇ 32.5 çimentolarında bu değer yavaş gelişir ve bu yüzden dayanım kazanma da yavaştır.[3]

2.9. Çimentonun Hazır Betonla Paralel Denetlenmesi

Büyük beton üretiminde ve hazır beton tesislerinde çimento girdisinin titizlikle denetlenmesi, çıkabilecek hukuksal sorunların çözümü açısından gereklidir. Beton üretiminde kullanılan çimento türünün, fabrikanın hangi partisinden alındığının kaydedilmesi lazımdır. Bunun için sevkiyat pusulalarının düzenli bir biçimde, tarihleri ve kullanıldıkları betonlar belirtilerek saklanması zorunludur. Hatta çimento silosundan numune alınması ve beton dayanım sonuçları elde edilinceye kadar sıkı kapatılmış kavanozlar içinde saklanması tavsiye edilir. Böylece betonlarda çıkabilecek bir kötü sonucun çimentodan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılabilir. Bu tarz bir yaklaşıma, çimentoların beton üretimi ile paralel denetlenmesi adını verebiliriz.[3]

Previous

Büyü Akademisi

Ahmet Şahin

Next

Yorum yapın