Bileşik

|

BİLEŞİK FORMÜLLERİ

Çocukluktan başlayarak yaşamımızda diğer insanlarla kurduğumuz iletişimle çevremizdeki maddelerin isimlerini de öğrenmeye başlarız.Bizlere çeşitli görevler verildiği zaman diğer insanlarla olan iletişimimiz artar. Bu iletişim sırasında konuşmayı ve kullandığımız dili geliştirmeye devam ederiz. Okula başlamamızla birlikte konuşma dilinden farklı olarak diğer dilleri öğrenmeye başlarız. Örneğin; yazı dili, matematik dili, bilgisayar dili gibi.

Bu dillerin kullanımı bizler için her geçen yıl biraz daha zorlaşmaktadır. İnsanlar bu dillerin kullanımını kolaylaştırmak için bazı yöntemler geliştirmiştir. Bunlardan biri de yazı dilinde kullanılan kısaltmalardır. Örneğin; Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine TBMM, Türk lirası yerine TL bunlardan bazılarıdır.

Bilim adamları da elementleri ifade ederken bazı elementler için çeşitli dillerdeki(Latince, yunanca, vb…) adlarının, bazıları için bulundukları yer yada bulan kişinin adlarının kısaltmalarını kullanırlar. Örneğin; potasyum metali “K’’ şeklinde gösterlir. Potasyum metalinin Latince ismi kalium’dur . Doğada bulunan bütün elementlerin isimlerinin kısaltmaları her element için sembol haline gelmiştir. Her bir elementin kendisine ait bir sembolü vardır.

Doğada bugün bilinen 11 milyona yakın bileşik vardır. Bütün bileşiklerin belirli bir formülü vardır. Bilim adamları bileşiklerin sayısının çok fazla olması nedeniyle bileşikleri sınıflandırmışlardır.Örneğin; hayvanlar denildiği zaman aklımıza milyonlarca hayvan gelir. Bütün bu hayvanların birlikte incelenmesi çok zor olduğu için, araştırmacılar hayvanları benzer özelliklerinden yola çıkarak sürüngenler, balıklar, kuşlar, kurbağalar, memeliler gibi sınıflara ayırmışlardır.Böylece araştırmacılar da bölünerek kuşları, sürüngenleri, memelileri incelemeye başlamıştır. Bu sınıflandırmalar araştırmacılara büyük zaman kazançları ve incelediği canlılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.

Kimyacılar da bileşikleri organik bileşikler ve inorganik bileşikler olarak ilk önce iki sınıfa ayırmışlardır. Organik bileşikler kovalent bağlı, yapısında karbon( C ) bulunduran büyük moleküllü bileşiklerdir. Karbon elementi hidrojen hariç diğer elementlere göre çok çeşitli bileşikler yapar. Karbon elementi büyük moleküllü bileşiklerin yanı sıra küçük moleküllü bileşikler de yapar. Bu küçük moleküllü bileşikler ve diğer bütün bileşikler inorganik bileşikler sınıfına girer. Örneğin şeker( C6H12O6),kolonyalarda kullanılan etil alkol(C2H5OH) büyük moleküllü organik bileşiklerdir. Karbon dioksit(CO2), karbon monooksit(CO), karbon sülfür(CS2), su(H2O),amonyak(NH3),sodyum klorür(NaCl) gibi bileşikler inorganik bileşiklerdir.

Organik bileşiklerle ilgili ayrıntılı bilgileri 3. sınıfta öğreneceksiniz.

İNORGANİK BİLEŞİKLER

İnorganik bileşikler de ilk önce kendi içinde iki sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan biri iki elementten oluşan bileşikler diğeri ise üç veya daha fazla elementten oluşan bileşiklerdir.

İki Elementten Oluşan Bileşikler

a) Metallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler

b) Ametallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler

olmak üzere ikiye ayrılır.

Elementlerin bileşik oluşturması kimyasal bir olaydır. Metaller ametallerle bileşik oluştururken elektron alış verişi gerçekleşir. Elementler elektron alış verişini neden yapar? Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Atom çekirdek ve çekirdeğin çevresindeki enerji katmanlarında bulunan negatif yüklü(-) elektronlardan oluşur. Atom çekirdeğinin içerisinde protonlar ve nötronlar bulunur. Protonlar pozitif yüklü(+), nötronlar yüksüzdür. Çekirdeğin çevresinde dolanan negatif yüklü elektronlar pozitif yüklü protonlar tarafından çekilir. Bir atomun iç katmanında bulunan elektronlar atom çekirdeğine daha yakın olduklarından çekirdek tarafından kuvvetle çekilirler. En dış katmandaki elektronlar ise, iç katmandaki elektronlara göre daha zayıf kuvvetle çekilir. Elementlerin tepkimeye girerken aldıkları, verdikleri ve ortaklaşa kullandıkları elektronlar atomun en dış katmanındaki elektronlardır. Elementlerin kimyasal özelliklerini belirleyen bu elektronlara değerlik elektronları denir. Bazı elementlerin elektron dizilişi ve değerlik elektron sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Elektron dizilişi Değerlik elektron sayısı

12Mg : 1S2 2S2 2P6 3S2 2

9F : 1S2 2S2 2P5 7

Örnek: Lityum (3Li) ve oksijen (8O)’ nin değerlik elektron sayılarını bulunuz.

Çözüm: İlk önce elementlerin elektron dizilişleri yazılır, sonra en dış katmandaki elektron sayısına göre değerlik elektron sayıları belirtilir.

3Li : 1S2 2S1 değerlik elektron sayısı 1’dir.

😯 : 1S2 2S2 2P4 değerlik elektron sayısı 2+4=6’ dır.

Elementler bileşiklere değerlik elektronlarıyla katılır. Bazı metallerin değerliği sabit, bazılarının ise değişkendir. Örneğin; sodyum(11Na) ve demir(26Fe) metallerinin değerlik elektron sayılarını bulalım. İlk önce elektron dizilişleri yazılır, sonra en dış katmandaki elektron sayısına göre değerlik elektron sayıları belirtilir.

11Na : 1S2 2S2 2P6 3S1 değerlik elektron sayısı 1’dir

26Fe : 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d6 değerlik elektron sayısı 2’dir

26Fe : 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d5+1 değerlik elektron sayısı 3’dir

Yukarıda görüldüğü gibi sodyum(11Na)’un değerlik elektron sayısı 1’dir. Ancak demirin değerlik elektron sayısı 2 veya 3 tür. Bunun nedeni; demirin elektron dizilişine bakıldığında 3d orbitalinde 6 elektronu olduğu görülmektedir. Demir 3d orbitalinde bulunan 6 elektrondan birini vererek daha kararlı bir yapı oluşturmaktadır. Demir oluşturduğu bileşiğe göre (+2) veya (+3) değerlik alır.

Bir element kimyasal olay sırasında eğer elektron verirse pozitif(+) yükle, elektron alırsa negatif(-) yükle yüklenir. Pozitif(+) veya negatif(-) yüklü taneciklere iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir. Katyon ve anyonun bir araya gelmesiyle bileşikler oluşur. Bütün metaller kimyasal olay sırasında elektron vererek katyon oluşturur.Örneğin; sodyum(11Na) metalinin değerlik elektron sayısı 1’dir. Sodyum bu elektronunu vererek (+1) değerlikli iyon oluşturur.

11Na : 1S2 2S2 2P6 3S1 11Na+ : 1S2 2S2 2P6 + e-

Bütün ametaller metallerle bileşik oluştururken anyon halindedir. Örneğin; flor(9F) ametalinin değerlik elektron sayısı 7’dir. Flor bir elektron alarak (-1) değerlikli iyon oluşturur.

9F : 1S2 2S2 2P5 + e- 9F – : 1S2 2S 2P6

Bazı katyon ve anyonlar aşağıdaki periyodik tabloda gösterilmiştir.

H+2

Li+ Be+2 B+3 N-3 O-2 F-1

Na+ Mg+2 Al+3 P-3 S-2 Cl-1

K+ Ca+2 Ti+3

Ti+4 Cr+2

Cr+3 Mn+2

Mn+3 Fe+2

Fe+3 Co+2

Co+3 Ni+2 Cu+

Cu+2 Zn+2

As+3

As+5 Br-1

Rb+ Sr+2 Ag+ Cd+2 Sn+2

Sn+4 Sb+3

Sb+5

Cs+ Ba+2 Hg2+2

Hg+2 Pb+2

Pb+4

Ametallerin ametallerle oluşturduğu bileşikler elektron ortaklığına dayanır. Bu şekilde oluşan bileşiklerde elektron alış verişi olmaz.

Üç veya Daha Fazla Elementin Bir Araya Gelmesiyle Oluşan Bileşikler

Bazı elementler bir araya gelerek tek elementten oluşan iyonlar gibi davranan ve belirli bir yükü(değerliği) olan gruplar oluştururlar. Bu gruplar çoğu kez kimyasal olaylarda parçalanmaz ve çözeltilerde bağımsız iyon şeklinde hareket ederler.

İSİM FORMÜL YÜK İSİM FORMÜL YÜK

AMONYUM NH4+ +1 DİKROMAT Cr2O7-2 -2

ARSENAT AsO4-3 -3 HİDROKSİT OH- -1

BİKARBONAT HCO3- -1 NİTRAT NO3- -1

BİSÜLFAT HSO4- -1 NİTRİT NO2- -1

Birden fazla elementten oluşan taneciklere grup veya kök denir. Örneğin; bir birim karbon(C) ve üç birim oksijenden(O) oluşan ve yükü (-2) olan karbonat(CO3-2) köktür. Bir birim azot(N) ve üç birim oksijenden(O) oluşan ve yükü (-1) olan nitrat(NO3-1) de köktür. Metallerin veya ametallerin köklerle oluşturduğu bileşikler üç veya daha fazla elementin bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerdir. Aşağıdaki tabloda bazı köklerin yükleri ve isimleri verilmiştir

BİSÜLFAT HSO4- -1 NİTRİT NO2- -1

BROMAT BrO3- -1 PERMANGANAT MnO4- -1

KARBONAT CO3-2 -2 FOSFAT PO4-3 -3

KLORAT ClO3- -1 SÜLFAT SO4-2 -2

KROMAT CrO4-2 -2

FORMÜLLERİN YAZILMASI VE İSİMLENDİRİLMESİ

Okula yeni başlayan her öğrenciye kayıt sırasında yeni bir dosya açılır. Bu dosyada öğrenci hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler okul yönetimi tarafından saklanmaktadır. Okul yönetimi bu bilgilere ihtiyaç duyduğunda öğrencinin dosyasına bakarak bilgileri temin eder. Bu dosyaların saklanması ve kolay bulunabilmesi için her öğrenciye bir numara verilir.Böylece işlem kolaylığının yanı sıra isim ve soy isim benzerliğinden çıkabilecek karışıklarda önlenmiş olur. Öğrenciler numaralarını kendileri seçmezler. Eğer her öğrenci kendi istediği numarayı seçebilseydi karışıklıklar çıkabilirdi.

Örneğin; bin kişilik bir lise düşünün; aynı numarayı isteyen birden çok öğrenci çıkabilir. Buda karışıklığa neden olur. Liseden her yıl belirli sayıda öğrenci mezun olur, aynı sayıda öğrenci yeni kayıt yaptırır. Mezun olan öğrencilerin numaraları yeni kayıt yaptıran öğrencilere verilir. Okulda bulunan bin öğrencinin farklı bir numarası vardır. Olul yönetimi öğrencilere numaraları sistemli bir şekilde verir. Böylece çıkabilecek karışıklıkların tümü önlenmiş olur.

Kimyada da yeni bir bileşik bulunduğu zaman bu bileşiğin diğer bileşiklerden ayrılması için mutlaka formüllendirilmesi ve isimlendirilmesi gerekir. Bileşiklerin formüllerinin yazılması ve isimlendirilmesi sistematik bir şekilde yapılmıştır. Eğer bütün bileşikler gelişigüzel isimler verilseydi 11 milyon civarında ismi ezberlememiz gerekirdi. İsimlendirme sistematik olarak yapılmadan önce bazı bileşikler yaptıkları çağrışım ve özelliklerine göre isimlendirilirlerdi. Örneğin; diazot monooksit(NO2) gazı dişçilikte anestezi için kullanılmaktadır. Bu gaz hastaya verildiği zaman gülmeye hastanın gülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle diazot monooksit yerine gülme gazı denilmektedir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan cıvaya(Hg) parlayan gümüş denilmektedir.

Bileşiklere verilen keyfi isimler kısıtlıdır.Fakat sık sık kullanıldıkları için günlük hayatta ve endüstride kullanılmaya devam edilmektedir. Çünkü sistematik isimler günlük kullanım için çok uzun ve çok tekniktir. Örneğin kalsiyum oksit yerine kireç kullanılır. Aşağıdaki tablodan bazı bileşiklerin sistematik isimleri formülleri ve bilinen isimleri verilmiştir.

BİLİNEN İSİMLER FORMÜL KİMYASAL İSMİ

Kireç CaO Kalsiyum oksit

Sönmüş kireç Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit

Su H2O Su

Alümina Al2O3 Alüminyum oksit

Azot N Nitrojen

Pişmiş soda NaHCO3 Sodyum hidrojen karbonat

Mavi taş CuSO4 . 5H2O Bakır (II)sülfat pentahidrür

Boraks Na2B4O7.10H2O Sodyumtetraborürdekahidrür

Kükürt S Sülfür

Mermer CaCO3 Kalsiyum karbonat

Kimyacılar, kimyasal bileşiklerde kesin olarak bilinen sistematik isimlendirmeyi tercih ederler. Bilim adamlarının bileşiklerin formüllerinin yazılması ve isimlendirilmesi konusunda görüş birliğine varabilmelerini sağlamak amacıyla 1921 yılında kurulan Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği(International Union of Pure and Applied Chemistry(IUPAC)) çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarda kurallar geliştirmekte ve tüm dünyaya duyurmaktadır. şimdi bileşiklerin IUPAC tarafından yapılan isimlendirilmelerini ve formüllerinin yazılmasını sırasıyla inceleyelim.

1) Metallerin Ametallerle Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Değerliği Değişken Olmayan Metallerle Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Değerliği değişken olmayan metallerle ametallerin oluşturduğu bileşikler isimlendirilmesi aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılır:

.

Değerliği Değişken Olan Metal ile Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Daha önceki verdiğimiz periyodik cetvelde değerliği değişken olan metalleri vermiştik. Değerliği değişken olan metaller ametallerle değerliklerine göre farklı bileşikler oluştururlar. Değerliği değişken olan metallerle ametallerin oluşturduğu bileşikler isimlendirilmesi aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılır:

Değerliği Değişken Olmayan ve Değerliği Değişken Olan Metallerin Ametallerle Oluşturduğu Bileşiklerin Formüllerinin İsimlendirilmesi:

Değerliği değişken olmayan ve değerliği değişken olan metallerin ametallerle yaptığı bileşiklerin isimlendirilmesinde farklılık olmasına rağmen formüllerin yazılmasında bir farklılık yoktur.Metaller ve ametallerden meydana gelen bileşiklerin formülleri aşağıda belirtilen işlem basamaklarına göre yazılır:

Metallerle Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Formüllerinin Yazılmasında İkinci Yöntem Şu Şekildedir

Genel olarak X+aveY-b iyonlarından oluşan bileşiğin formülü XbYa olarak yazılır. Formüllerin yazılmasında bu işleme çaprazlama kuralı denir. Eğer a ve b ile gösterilen rakamların mutlak değerleri birbirine eşitse bileşiğin formülü XY şeklinde yazılır.Bileşiklerin formülleri bu yöntemle de işlem basamaklarıyla yazılır. Örneğin : Gümüş klorür, Alüminyum oksit ,Bakır(I)sülfür, Bakır(II)sülfür bileşiklerinin formüllerini yazalım:

2)Ametallerle Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Ametallerle ametallerin oluşturduğu bileşikler isimlendirilirken dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlar;

Ametallerle ametallerin oluşturduğu bileşiklerin formüllerinde yer alan elementlerin birim sayılarının latince karşılıklarının belirtilmesi gerekir. Aşağıda birden ona kadar sayıların latince karşılıkları verilmiştir.

Elektronegatifliği düşük olan elementin ismi önce yazılır. Ametallerin elektronegatifliği aşağıda küçük olandan büyük olana doğru verilmiştir.

sayı Latince karşılığı

1 Mono

2 Di

3 Tri

4 Tetra

5 Penta

6 Heksa

7 Hepta

8 Okta

9 Nona

10 deka

Ametallerle ametallerin oluşturduğu bileşikler isimlendirilmesi aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapılır:

Ametallerle Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

Ametallerle ametallerin oluşturduğu bileşiğin formülü yazılırken;

Elektronegatifliği düşük olan elementin sembolü önce yazılır. Elektronegatifliği büyük olanın sembolü sonra yazılır.

Örneğin; Diazot tetraoksit, dihidrojen monosülfür, dikükürt dekaflorür bileşiklerinin formüllerini yazalım.

Diazot tetraoksit bileşiğinin isminden bileşiğin; iki tane azot dört tane oksijenden(oksit) oluştuğu anlaşılır.

Önce elektronegatifliği küçük olan azot sonra elektronegatifliği büyük olan oksijen yazılır. NO

Bileşiğin isminde kullanılan latince sayılar element sembolünün sağ alt köşesine yazılır.

Her bir elementin birim sayısı element sembolünün sağ alt köşesine yazılır.

N2O4

Dihidrojen monosülfür bileşiğinin isminden bileşiğin; iki tane hidrojen bir tane kükürt(sülfür)den oluştuğu anlaşılır.

Önce elektronegatifliği küçük olan hidrojen sonra elektronegatifliği büyük olan kükürt (sülfür) yazılır. HS

Her bir elementin birim sayısı element sembolünün sağ alt köşesine yazılır

H2S

Disülfür dekaflorür bileşiğinin isminden bileşiğin; iki tane kükürt on tane flordan oluştuğu anlaşılır.

Önce elektronegatifliği küçük olan kükürt sonra elektronegatifliği büyük olan flor yazılır. SF

Her bir elementin birim sayısı element sembolünün sağ alt köşesine yazılır

S2F10

3) Üç yada Daha Fazla Elementin Bir Araya Gelerek Oluşturduğu Bileşikler(Metal veya Ametallerin Köklerle Oluşturduğu Bileşikler)

Daha önce köklerin isimlerini tablo halinde vermiştik. İlk olarak metallerin köklerle oluşturduğu bileşiklerin isimlendirilmesini inceleyelim.

Metallerin Köklerle Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Metallerle köklerden oluşan bileşikler isimlendirilirken;

Önce metalin sonra kökün adı yazılır.

Değerliği değişken olan metallerin isminin yanında değerliği parantez içinde romen rakamı ile yazılır.

Metallerin Köklerle Oluşturduğu Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

Metaller ve ametallerden meydana gelen bileşiklerin formülleri aşağıda belirtilen : işlem basamaklarına göre yazılırMetallerin köklerle oluşturduğu bileşiklerin formüllerini çaprazlama kuralı ile yazalım.

Örneğin:Potasyum nitrat bileşiğinin formülünü yazalım.

Önce metalin sembolü sonra kökün formülü yazılır.

K NO3

Metalin ve kökün değerlikleri sağ üst köşelerine yazılır.

K+1 NO3 –1

Metalin değerliği kökün formülünün sağ alt köşesine kökün değerliği metalin sağ alt köşesine yazılır.

K1 (NO3) 1

Formülde “1” ler yazılmaz. Kökün katsayısı “1” olduğu için paranteze alınmaz. Bileşiğin formülü şeklinde yazılır.

Örneğin: Çinko hidroksit bileşiğinin formülünü yazalım.

Önce metalin sembolü sonra kökün formülü yazılır.

Zn OH

Metalin ve kökün değerlikleri sağ üst köşelerine yazılır.

Zn+2 OH –1

Metalin değerliği kökün formülünün sağ alt köşesine kökün değerliği metalin sağ alt köşesine yazılır.

Zn1 (OH) 2

Bileşiğin formülü şeklinde yazılır.

Örneğin: Femir(II)sülfat bileşiğinin formülünü yazalım.

Önce metalin sembolü sonra kökün formülü yazılır.

Fe SO4

Metalin ve kökün değerlikleri sağ üst köşelerine yazılır.

Fe+2SO4 –2

Metalin değerliği kökün formülünün sağ alt köşesine kökün değerliği metalin sağ alt köşesine yazılır.

Fe2 (SO4) 2

Bileşiğin formülü şeklinde yazılır.

Amonyum (NH4+1) Kökünün Ametallerle Oluşturduğu Bileşiklerin İsimlendirilmesi

Amonyum (NH4+1)kökü (+) değerlikli olduğu için ismi önce yazılır,ametalin ismi sonra yazılır.

Daha önce verilen metal ametal bileşiklerinin isimlendirilmesi için geçerli olan kurallar aynen geçerlidir.

Örnek:NH4Br bileşiği isimlendirilirken

Amonyum(NH4+1) Köküyle Diğer Köklerin Oluşturduğu Bileşik Formüllerinin İsimlendirilmesi

amonyum(NH4+1) kökü (+) yüklü olduğu için ismi önce ,diğer kökler (-) değerlikli olduğu için ismi sonra söylenir

Amonyum (NH4+1) Köküyle Ametallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması

1.Formül yazılırken önce amonyum kökünün formülü, sonra ametalin sembolü yan yana yazılır. Örnekğin: amonyum florür bileşiğinin formülünü yazalım.

NH4 F

2.Değerlikleri kökün ve sembolün üstüne yazılır.

NH4+ F-

3.Formül yazılırken çaprazlama kuralına göre yazılır. Amonyumun değerliği ametal sembolünün , ametalin değerliği parantez içine alınan amonyum formülünün sağ alt köşesine yazılır.

(NH4 )1F1

4.Amonyum formülünün sağ altına yazılması gereken tam sayı 1 ise parantez kullanılmaz.

Formülde bir yazılmadığı için formül

NH4 F olur.

Örnek: Amonyum sülfür bileşiğinin formülünü yazalım.

1.Formül yazılırken önce amonyum kökünün formülü, sonra ametalin sembolü yan yana yazılır.

NH4 S

2.Değerlikleri kökün ve sembolün üstüne yazılır.

NH4+1 S-2

3.Formül yazılırken çaprazlama kuralına göre yazılır. Amonyumun değerliği ametal sembolünün , ametalin değerliği parantez içine alınan amonyum formülünün sağ alt köşesine yazılır.

· (NH4) 2S olur.

SO4-2 AsO4-3 CrO4-2 CO3-2 NO3-1

Ag+

Fe+3 Fe2(SO4)3

Fe+2

NH4+ (NH4) 2CrO4

Ca+2 Ca(NO3)2

Çok Bilinen Bileşiklere Örnekler ve Günlük Kullanım Alanları

Bileşik formüllerinin yazılmasını ve isimlendirilmesini öğrendik. Bileşiklerin günlük yaşamımızda çok önemli kullanım yerleri vardır. Bileşiklerden bazılarının isimleri, formülleri ve kullanım alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sizde bu tablo dışında günlük yaşamınızda karşılaştığınız bileşiklere örnek veriniz. Bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve kullanıldığı yerleri tablo halinde yazınız.

Bileşiğin adı FORMÜLÜ KULLANIM ALANLARI

Sodyum klorür NaCl Yemeklere tat ve lezzet vermede(Yemek tuzu)

Soyum bikarbonat NaHCO3 Kabartma tozu olarak

Sodyum hidroksit(kostik) NaOH Sabun,kağıt ,boya ,deri tekstil ve ilaç endüstrisinde

Sodyum karbonat (soda) Na2CO3 Çamaşırları ağartmada,cam üretiminde ve suların sertliğinin giderilmesinde

Nitrik asit(kezzap) HNO3 Gübre ve patlayıcı endüstrisinde

Sülfirik asit H2SO4 Gübre ,patlayıcı,boya,ilaç ve emaye yapımında

Potasyum nitrat KNO3 Gübre ve patlayıcı endüstrisinde,besinlerin korunmasında

Magnezyum hidroksit Mg(OH) 2 Tıpta doğrudan ilaç olarak ve röntgen filmi çekiminde

Amonyak NH3 Temizlik dezenfeksiyonun da,gübre endüstrisinde

Bakır sülfat CuSO4 Zirai mücadelede ve yapay ipek üretiminde

Kalsiyum nitrat Ca(NO3) 2 Kimyasal gübre ve kibrit yapımında

Gümüş nitrat AgNO3 İlaçlarda, fotoğrafçılıkta, saç jölesi yapımında

KAYNAKÇA:

1. College Chemistry – Hain Best Pattison Arena

2. Chemistry the Central Science- Brown Lemay Bursten

3. Chemical Principles- Steven S. Zumhdal

4. Fundenmentals of Chemistry

5. Modern Chemistry- H. Clark Metcafe

John E. Williams

Joseph F. Castka

6. Principles of Modern Chemistry – Oxtoby-Machtriep

Previous

Deney No 1:direnç Ölçme

Madde Ve Elektrik

Next

Yorum yapın