Mol Kavramı İle İlgili Sorular

|

MOL KAVRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

Örnek1 :

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir?

Çözüm :

CH4’ün mol kütlesini bulalım C’nin atom ağırlığı 12 ve H’nin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.

Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım

16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa

100 gr’ da x gr. C vardır.

X = %75

Bileşiğin kütlece %75’I karbondur. %25’I de Hidrojen olur.

Örnek2 :

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır ?

(Na:23 , O:16 , H:1)

Çözüm:

Önce NaOH’nin mol kütlesini bulalım.

NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram

Orantı kurularak 3 mol NaOH’nin kaç gram olduğunu bulalım.

1 mol NaOH 40 gram ise

3 mol NaOH x gramdır.

X= 120 gram

3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur.

Örnek 3:

12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür? (C: 12 H:1)

Çözüm :

Önce C3H4 ‘ün 1 molünün ağırlığını bulalım.

C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram.

Orantı kurularak mol sayısı bulunur.

40 gram C3H4 1 mol ise

12 gram C3H4 x moldür.

X= 0,3 mol

12 gram C3H4 ‘ün 0,3 mol olduğu bulunur.

Örnek 4 :

Aşağıdaki bazı bileşikler ve mol kütleleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? (C:12 H:1 )

Bileşik Mol kütlesi

A) C3H4 40

B) C4H8 54

C) C2H2 26

D) C2H6 30

Çözüm :

Bileşiklerin mol kütlelerini hesaplayalım.

C3H4 : 3.12+4.1=40

C4H8 : 4.12+8.1=56

C2H2 : 2.12+2.1 = 26

C2H6 : 2.12+6.1 = 30

Buna göre A,C,D’nin doğru B’nin yanlış olduğu bulunur.

Örnek 5 :

SO3’ün bileşiğindeki S’nin kütlece % si kaçtır ?

(S:32 O:36)

A) 20 B) 25 C) 40 D) 60

Çözüm :

Önce SO3 ‘ün mol kütlesini bulalım.

SO: 32+3.16=80 gram

Orantıyla bileşikteki S’nin yüzdesi hesaplanır.

80 gram SO3 de 32 gram S varsa

100 gram SO3 de x gram S vardır.

X=%40 olarak bulunur.

Örnek 6:

C3HX + 4O2 3CO2 + 2H2O

Denkleminde bulunan C3HX bileşiğindeki x’in değeri nedir ?

A) 1 B) 2 C)3 D) 4

Çözüm :

Ürünlerde 2H2O da toplam 4 tane H olduğundan reaksiyona girenlerde 4 H olması için x=4 olmalıdır.

Örnek 7 :

6,02.1023 tane FE atomu =1mol FE atomu 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 mol H2O molekülüdür.

Örnek 8 :

Mol karbon (C) atomu : 6,02.1023 tane C atomu = 1 atom –g C = 12 g.

Örnek 9 :

1 mol sodyum (Na) atomu : 6,02.1023 tane Na atomu = 1 atom – gram Na=23 gr

Örnek 10 :

1 mol Ca(NO3)2 kaç gramdır ?

(Ca= 40 ; N= 14 ; O=16 )

A) 164 B) 150 C) 116 D) 102

Çözüm :

Ca(NO3)2

+ Toplam = 164 g dır .

Örnek 11 :

H2O molekülünün bağıl molekül kütlesi

H2O = 2.1 + 16 = 18 gram

1 mol H2O molekülü = 6,02.1023 tane H2O molekülü = 1 molekül gram H2O = 18 gram

Örnek 12 :

1 mol H2 SO4 kaç gramdır ?

( H=1 , g= 32 , O=16)

A) 78 B) 88 C)98 D) 108

Çözüm :

H2 SO4

+ 98 gram

Örnek 13 :

8,8 gram CO2 kaç moldür ?

(C=12 , O=16 )

A) 0,02 B)0,2 C) 0,3 D) 0,4

Çözüm :

CO2 = 12+16.2 = 44 gram

1 mol CO2 44 gram ise

x mol CO2 8,8 gram

X= 8,8 X= 0,2 mol 44

Örnek 14 :

0,4 mol Fe atomu kaç gramdır ?

(Fe= 56 )

Çözüm :

1 mol Fe atomu 56 gram ise

0,4 mol Fe atomu x

x= 0,4 . 56 x= 22,4 gram 1

Örnek 15 :

126 g HNO3 içinde kaç mol oksijen atomu bulunur ?

(H=1 N=14 O=16)

A) 3 B)6 C)9 D) 12

Çözüm :

Önce 1 mol HNO3 ‘ün kaç gram olduğunu bulmamız gerekir.

HNO3 = 1 + 14 + (3.16)

= 15+ 48

= 63 gram

1 mol HNO3 içinde 1 mol H atomu

1 mol N atomu ve 3 mol O atomu bulunur.

63 g HNO3 ‘de 3 mol O atomu

126g HNO3 ‘de x

2

X= 126.3 = 6

63

olduğundan , 6 mol O atomu vardır

Örnek 16 :

0,2 mol Ca kaç tane atom içerir ?

A) 12,04.1023 B)6,02.1023 C) 3,01.1023 D)1,204.1023

Çözüm:

1 mol Ca 6,02.1023 tane ise

0,2 mol Ca x

X=6,02.1023 . 0,2 X=1,204.1023

Örnek 17 :

Bakır II sülfat (CuSO4) bileşiğinde Cu’nun kütlece % si kaçtır ?

( Cu= 64 S=32 O=16 )

A)60 B)40 C)20 D) 10

Çözüm :

1 mol CuSO4 = 64+32+(4.16)

= 64+32+64

= 160 g dır.

160 g CuSO4 ‘da 64 g Cu varsa

100 g CuSO4 ‘da x vardır

X= 100 . 64 = 40 g 160

X=40 g %40 dır.

Örnek 18 :

Mol Mg atomu, 1 mol S atomu, 4 mol oksijen atomundan oluşan bileşikteki kükürtün kütlece yüzdesi nedir ? ( Mg= 24 ; S= 32 O=16 )

A)26,67 B)53,34 C) 80,01 D) 84

Çözüm :

1 Mol Mg atomu

1 Mol S atomu 1 mol MgSO 4 tir

4 mol O atomu

1 mol MgSO 4 = 24 + 32 + (4.16)

= 24+32+64

= 120 g dır.

120 g MgSO 4 da 32 g S atomu varsa

100 g MgSO 4 de x vardır

X=100.32 = 3200 = 26,67 S 120 120

O halde kükürtün kütlece yüzdesi % 26,67 dir.

Örnek 19 :

1 mol H2 ile 1 mol H2O’nun aşağıda verilen hangi özellikleri aynıdır ?

A) Mol kütleleri B)Molekül Sayıları C) Atom sayıları D) Molekül Yapıları

Çözüm :

Cevap B

Örnek 20 :

160 gr SO3 bileşiğinde kaç mol oksijen atomu vardır?

( S=32 O=16)

Çözüm :

SO3 = 32 + (16.3)

= 32 + 48

= 80

1 SO3 80 gr ise

x SO3 160 gr

X= 160 = 2

80

Oksijeni sorduğundan ; 2.3 = 6 mol oksijen atomu vardır.

Örnek 21 :

4 mol C2H6 kaç gramdır ?

( H=1 C=12 )

Çözüm :

C2H6 = 12.2 + 6.1 = 30

1 mol C2H6 30 gram ise

4 mol C2H6 x gramdır

4. 30 = 120 gram

Örnek 22 :

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin molekül ağırlığı yanlış hesaplanmıştır ?

A) CH3OH = 32 B) C2H5OH = 56 C) CH3COOH = 60 D) C4H10 =58

Çözüm :

Cevap B çünkü ;

C2H5OH= 24+(1.5)+16+1= 46 çıkar.

Örnek 23 :

10 gram C2H6 kaç moldür ?

( C=12 , H=1 )

Çözüm :

C2H6 = (12.2)+(1.6)= 24+6=30

1 mol C2H6 30 gram ise

x mol C2H6 10 gram dır

x= 10 1 tür.

3

Örnek 24 :

Fe2O3 bileşiğinde oksijenin yüzdesi nedir ?

Çözüm :

Fe2O3 = (56.2)+(16.3)=160

160 g Fe2O3 de 48g O varsa

100 g Fe2O3 x vardır

X= 100.48 = 4800 = %30

160

Örnek 25 :

H2O bileşiğinde oksijen yüzdesinin hidrojen yüzdesine oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( H= 1 , O = 16)

Çözüm :

H2O = (1.2)+16 = 18

H2 = 2

O = 16

2

= 8

Örnek 26 :

3 mol CO2 kaç tane oksijen atomu içerir ?

Çözüm :

1 mol 6,02.1023

3 mol x

x= 3 . 6,02.1023 =18,06.1023 eder.

Oksijen atomunu sorduğu için ; 18,06.1023 . 2 = 36,12.1023 eder.

Örnek 27 :

0,2 molü 9,2 gram olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ? (N=14 O=16)

A) N2O B)NO C) NO2 D) N2 O3

Çözüm :

Cevap C

NO2 = 14+(16.2)

= 14+32

= 46

0,2 molü 9,2 gram ise

1 molü x

X= 9,2 = 46 gram

0,2

Örnek 28 :

1 mol Ca3(PO4)2 bileşiği kaç gramdır ? (Ca : 40 , P:31, O=16 )

Çözüm :

Ca3(PO4)2 = (40.3)+(31.2)+(16.4).2

= 120+62+64.2

= 120+62+128

= 310 gram

Örnek 29 :

Bir tane O2 molekülünün kütlesi kaç gramdır?

Çözüm :

Mol kütlesi : 2.16=32 gramdır.

6,02.1023 tane O2 molekülü 32 gram ise

1 tane O2 molekülü X

X= 32 = 5,316.10-23 g/molekülüdür.

6,02.1023

Örnek 30 :

3,01 . 1021 tane NH3 molekülü kaç moldür ?

Çözüm :

6,02.1023 tane molekül içerir

6,02.1023 tane molekül 1 mol ise

3,01. 1021 tane molekül x mol

X= 3,01 . 1021 = 5.10-3 moldür

6,02.1023

Örnek 31 :

18,06.1022 tane oksijen atomu içeren NaNO3 kaç moldür ?

Çözüm :

3.6,02.1023 . 1023 tane O atomu içerir.

12 mol O atomu içerdiğinde 1 mol ise

3 mol O atomu içerdiğinde x mol

X= 3 = 0,25 moldür.

12

Örnek 32 :

3 mol oksijen atomu içeren Al2(SO4)3 bileşiği kaç moldür ?

Çözüm :

3 . 6,02.1023 tane O atomu içerdiğinde 1 mol ise

18,06 . 1022 tane O atomu içerdiğinde x mol

X= 18,06 . 1022 = 0,1 moldür.

3.6,02.1023

Örnek 33 :

N .Ş .da 5,6 litre hacim kaplayan SO2 gazı kaç moldür ?

Çözüm :

N .Ş .da hacmi 22,4 litredir.

22,4 litresi 1 mol ise

5,6 litresi x mol

X= 5,6 = 0,25 moldür.

22,4

Örnek 34 :

N .Ş .da 4,48 litre hacim kaplayan C2H6 gazı ;

Kaç moldür ?

Kaç tane molekül içerir?

Kaç gramdır ?

Kaç tane C atomu içerir ? ( C : 12 H:1 )

Çözüm :

a. n= V n= 4,48 n=0,2 moldür.

22,4 22,4

b. 22,4 litresi 6,02 . 1023 tane molekül içerirse

4,48 litresi x tane molekül

X= 4,48 . 6,02.1023 = 1,204 . 1023 tane molekül içerir.

22,4

c. 22,4 litresi 30 gram ise

4,48 litresi x gram

X= 4,48 . 30 = 6 gramdır.

22,4

d. 22,4 litresi 2. 6,02. 1023 tane C atomu içerirse

4,48 litresi x tane C atomu

X= 4,48 . 2 . 6,02.1023

22,4

X= 0,4 . 6,02.1023 tane C atomu içerir.

Örnek 35 :

X ve Y elementlerinin oluşturduğu X2Y ve XY2 bileşiklerinin mol kütleleri sırasıyla 62 ve 55 dir. X ve Y’nin atom kütleleri kaçtır ?

X Y

A) 16 23

B) 23 16

C) 23 12

D) 12 23

E) 12 16

Çözüm :

X2Y=62

XY2 =55 İse

2X+Y=62

X+2Y=55 olur ve buradan X=23 Y= 16 olarak hesaplanır.

Örnek 36 :

1 mol XI’nın kütlesi, 1 mol CX4’ün kütlesinin 8 katı ise X’in atom kütlesi kaçtır ?

Çözüm :

XI= 8

X + 127 = 8 (12+4x)

X=1

Örnek 37 :

Aşağıda iki bileşiğin 0,2’şer mollerinin kütleleri verilmiştir.

X2Y= 6,8 gram

X2YZ4 = 19,6 gram

Buna göre, Z’nin bir molü kaç gramdır?

Çözüm :

Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri bulunur.

X2Y= 34

X2YZ4 = 98

Taraf tarafa çıkarılırsa

4Z= 64

Z=16

Örnek 38 :

Aynı bir M metalinin oksijen ile yaptığı oksit bileşikleri M2O3 ve MO2’dir. Bu bileşiklerin 0,5’er mollerinin kütleleri arasında 34 gramlık fark bulunduğuna göre M’nin atom kütlesi kaçtır? (O:16)

Çözüm :

Bileşiklerin birer mollerinin kütleleri arasındaki fark 68 gram’dır.

M2O3 – MO2 =68

M+16 =68

M=52

Örnek 39 :

1,6 gram M metali tamamen oksitlendiğinde oluşan bileşiğin kütlesi 2,0 gram olduğuna göre bileşiğin basit formülü nedir ? (M:64 O:16)

Çözüm :

Oksit MxOy şeklinde düşünülürse ;

X= 1,6/64 = 0,025

Y= 0,4/16 = 0,025

M0,025 . O0,025 MO olarak bulunabilir .

Örnek 40 :

Kütlesi 1,04 gram olan M metali oksijen ile tamamen yakıldığında kütlesi 1,52 gram oluyor. Buna göre yanma sonucu oluşan oksit bileşiğindeki M metal atomunun değerliği kaçtır ? (M:52 O:16 )

Çözüm :

M metali yakıldığında oluşan oksit 1,52 gram ise; oksidin yapısında 1,04 gram M 0,48 gram oksijen vardır.

x.52/y.16=1,04/0,48

x/y = 2/3

Oksit M2O3 tür . M atomunun değerliği (+3) olarak bulunur.

Örnek 41 :

Metalleri ametallerden ayıran en önemli özellik hangisidir ?

Çözüm :

Elementler metaller ve ametaller olmak üzere ikiye ayrılırlar. Metalleri, ametallerden ayıran en önemli özellik,elektriksel iletkenliktir. Metaller, yapısındaki serbest elektronların örgü boşluklarındaki hareketi ile elektrik akımı iletirken ametaller iletmez.

Hazırlayan : Haliko

Previous

Avrupa’ Da Rönesans

Bakterilerin İnsan Yaşamındaki Yeri Ve Önemi

Next

“Mol Kavramı İle İlgili Sorular” üzerine bir yorum

fatih için bir cevap yazın Cevabı iptal et