Hukuki Yapılarına Göre İşletmeler

|

HUKUKİ YAPILARINA GÖRE İŞLETMELER

İşletmeler hukuki biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır.

Tek Kişi İşletmeleri

Şirketler ( Ortaklıklar )

o Adi Şirketler

o Ticaret Şirketleri

§ Kişi Şirketleri

· Kolektif Şirketler

· Komandit Şirketler

§ Sermaye Şirketleri

· Anonim Şirketleri

· Limited Şirketleri

· Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

o Kooperatifler

TEK KİŞİ İŞLETMELERİ

Tek kişi işletmeleri en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletme sahibi işletme faaliyetleri konusunda her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme riskleri tümüyle kendisine aittir.

ŞİRKETLER

Ortak ekonomik amaç ve çıkarları gerçekleştirmek, ya da belli bir ekonomik amaç ve çıkarın gereği olarak birden çok kişilerin emek ve sermayaelerini bir araya getirmeleriyle kurulan işletmelere şirket denir.

Bir ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin bulunması gereklidir.

· Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bu kişilere ortak, hissedar, şerik veya pay sahibi denir.

· Ortak bir amacın bulunması gereklidir.

· Ortak amaca ulaşabilmek için ortaklar arasında bir anlaşma bulunmalıdır.

· Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklarının mal ve emeklerini sermaye olarak şirkete getirmelidir.

Yukarıda açıklanan niteliklere sahip olan işletmeler Borçlar Kanununda “adi ortaklıklar ” olarak incelenirler. Bunların dışında Ticaret Kanunu da kimi ortaklık türlerini ve onların çalışmalarını düzenler. Bu şirketlere ise “ ticaret şirketleri “ denilmektedir. Bu nedenle , hukuki yapıları açısından şirketler ikiye ayrılırlar.

ADİ ŞİRKETLER : İki veya daha çok kişinin bir araya gelerek iş

Yapması durumlarında adi şirket söz konusu olmaktadır. Borçlar kanununa göre her ortak para, alacak veya başkaca mal veya emek olarak da bir sermaye koymakla yükümlüdür. Şirket sözleşmesi yazılı ya da sözlü olabilir. Bu tür şirketlerin tüzel kişilikleri yoktur.

Adi şirketin kuruluşu kanınca bir şekle bağlanmıştır. İster gerçek, ister tüzel kişi olsun, ortakların şirket kurmak konusunda anlaşmalarıyla şirket kurulmuş olur. Adi şirketlere Borçlar Kanununun 520 – 541 arasındaki maddeleri uygulanır.

Kazanç veya zarar ortaklar arasında daha önceden belirtilen oranlarda veya eşit olarak dağıtılr. Bütün ortaklar şirketin yönetiminde yetki sahibidir. Ancak bu yetki bir veya birkaç ortağa, ya da dışarıdan seçilecek birine devir edilebilir. Üçüncü kişilere karşı ortaklar sınırsız ve zincirleme sorumludur. Kuruluş anlaşmasının aksine bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesi ile ortaklık sona erer.

Adi şirketi ticaret ortaklıklarından ayıran en önemli özellikler şunlardır.

· Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur.

· Adi şirketler borçlar kanununun hükümlerine tabidir.

· Adi şirket ticaret siciline şirket olarak kayıt olmaz

· Adi şirket bir ticaret ünvanı almak zorunda değildir..

TİCARET ŞİRKETLERİ : Çalışmaları Türk Ticaret Kanununun

hükümlerine göre düzenlenen ortaklıklara “ticaret şirketleri” denilir. Ticaret şirketleri kendi aralarında ;

§ Kişi Şirketleri

§ Sermaye Şirketleri

1.1. KİŞİ ŞİRKETLERİ : Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların

Gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara kişi şirketleri denir. Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına satılmaz veya devir edilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder.

1.1.1. KOLLEKTİF ŞİRKET : Türk Ticaret Kanununa göre, ticari

Bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında çalıştırmak amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir.

Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur. Kuruluş anlaşmasında aksine bir hüküm yoksa, diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rızası olmalıdır.

Kolektif şirketlere yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Ortaklar, kar veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş anlaşmasında belirtilen oranlarda bölüşebilirler.

1.1.2. KOMANDİT ŞİRKET : Kolektif şirketin bir çeşiti olup,

Ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır. Sorumlulukları sınırsız olan ortaklar “ komandite ortak” , sınırlı olanlar da “ komanditer ortak “ denir

Komandite ortakların gerçek kişiler olması gereklidir. Komanditer ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandit şirketler komandite ortaklar tarafından yönetilirler. Komanditer ortaklar yıl sonunda hesaplarını denetleyebilirler ve kardan sermayeleri oranında pay alırlar.

1.2. SERMAYE ŞİRKETLERİ : Sermaye şirketlerinde, ortakların

Sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklığı bozmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilir veya devredilebilir.

Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de , sermayeye ortak olmak ile şirketin yönetimiyle ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ortakların ikinci planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür ortaklıklara sermaye şirketleri denir.

2.2.1 ANONİM ŞİRKETLER : En az beş veya daha çok gerçek yada

tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara bölünmüş bir temel sermayesi, ekonomik amaç ve konusu bulunup, borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan ortaklıklara anonim şirket denir. En önemli özellikleri şunlardır :

Ortak sayısı en az beş olmalıdır. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Şirketin temel sermayesi belli olmalı ve bu miktarın en az tutarı beş milyar olmalıdır.

Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüştür.

Şirketin ticari ünvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır.

Şirketin üçüncü kişilere olan sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır.

Şirket ortaklarının üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır.

2.2.2. LİMİTED ŞİRKETLER : Ekonomik amaç ve konuar için iki veya

daha fazla gerçek yada tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulmuş olup, ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve temel sermayesesi belli olan şirketlere “ limited şirket “ denir. En belirgin özelikleri şunlardır :

Ortak sayısı ikiden az elliden fazla olamaz.

Temel sermayesi en az beşyüz milyon olmalıdır.

Bankacılık, sigortacılık ve borsa bankerliği ile uğraşamazlar.

Şirkete getirilen sermaye için hisse senedi çıkarılamaz.

Ortaklık payının tutarı ne olursa olsun, her ortağın bir payı bulunur.

Ortaklık payının devri, genelde, diğer ortakların iznini gerektirir.

Şirketin temel sermayesi, şirkete ilişkin zarf, kağıt ve başka basılı evraklarda belirtilmiş olmalı ve şirket ünvanının “ limited şirket “ kelimesini taşıması şarttır.

Limited şirketler ortaklar tarafından yönetilir ve temsil edilir. Bu tür şirketlerde ortaklardan oluşan bir genel kurul bulunur. Bunun yanı sıra ortak sayısı 20’den çok olan limited şirketlerde en az bir denetçinin olması zorunludur.

2.2.3. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET :

Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı, şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir. Bu tür şirkette kolektif şirket ortakları gibi sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumlu olanlara “komanditer” ortak denir.

KOOPERATİFLER : Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortaklarının

Belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ilişkin gereksinimlerini karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir ortaklı ve değişir sermayeli kuruluşlara “ kooperatif “ denir.

Kooperatif kuruluşlar faaliyetlerini, diğer işletmelerin izledikleri ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda şu kooperatifçilik ilkeleri altında yürütürler.

Serbest giriş – çıkış ( açık üyelik )

Demokratik yönetim

Sermayeye sınırlı faiz verilmesi

Risturn verilmesi

Kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi

Kooperatiflerle işbirliği

KAYNAKLAR

1)İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Þ Prof.Dr.Oktay Alpugan

Prof.Dr.Mete Oktav

Prof.Dr.M.Hulusi Demir

2)İŞLETME EKONOMİSİ VE YÖNETİMİ Þ Doç.Dr.Işık Özkan

Doç.Dr.Tülay Süar

3)EKONOMİYE GİRİŞ Þ Prof.Dr.Tevfik Pekin

Previous

Satım Sözleşmesinde Temerrüdün Sonuçları

Hinduizm

Next

Yorum yapın