Not Tutulması, Fotoğraf Çekimi Ve Kroki Çizimi

|

ÜNİTE 01-4300

NOT TUTULMASI, FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE KROKİ ÇİZİMİ

AMAÇLAR

Bu üniteyi işledikten sonra :

• Not tutmayı öğrenecek ve uygulayabilecek,

• Fotoğraf çekiminin nasıl yapıldığını kavrayacak,

• Kroki çizmesini öğrenecek ve uygulayabileceksiniz.

İÇİNDEKİLER

Giriş

JZMAN JANDARMA

Bilgi Kavr. Uyg.

1. Not Tutmak +

2. Fotoğraf Çekimi +

3. Krokiler +

4. Özet

5. Değerlendirme Soruları

01.4300. NOT TUTULMASI, FOTOğRAF ÇEKİMİ VE KROKİ ÇİZİMİ

GİRİŞ

Not tutmak, fotoğraf çekmek ve kroki çizmek olay yeri incelemesinde ve suçun kovuşturulması esnasında yapılacak faaliyetlerdendir. Bunlar; soruşturmanın temel parçalarından biridir. Not, fotoğraf ve kroki işlenen suçun ayrıntılarını aylar sonra bile tarafsız olarak adli makamlara sunulmasını sağlar.

İyi bir olay yeri incelemesi notların, krokilerin ve fotoğrafların olayı tanımlayabilmesi ile gerçekleşir. Bu ünitede "nasıl not alma işlemi yapılırsa, nasıl bir fotoğraf çekimi gerçekleşirse ve krokilerde deliller nasıl gösterilirse" bir olayı tanımlayabiliriz ve bunların teknikleri nelerdir öğrenilmeye çalışılacaktır.

01-4301. NOT TUTMAK

a. Notların Önemi ve Özellikleri :

(1) Notlar her personelce ve rahatlıkla olay yerinin ve soruşturma aşamasının kaydedilmesi işlemidir.

(2) Ayrıntıları içeren notlara ait bir kural yoktur.

(3) Notlar alınan konu üzerinden aylar geçse de bir anlam taşımalıdır.

(4) O an için bir konu hakkında tutulan notlar size mantıklı ve açıklayıcı olabilir, ancak uzun bir süre sonra aynı notlar açıklayıcı niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle akılda kalacağı, unutulmayacağı veya kısa bir ifade ile hatırlanacağı düşünülen konular bile ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Hafızanıza güvenmeyin.

(5) Notlar, fotoğraflar ve krokilerle desteklenmelidir.

(6) Haberin alınması, yapılan işlemler ve gözlemler notlara sırasıyla yazılmalıdır. Bu sıranın gidişatı sistematik ve mantıklı olmalıdır.

(7) Notlar, mahkemede olayların doğrulukla hatırlanmasına yardımcı olur ve kolluğun sunduğu raporların alt yapısını oluşturur. Kolluğun normalinde düzenlediği diğer belgelerde (tutanaklar gibi) delillere ait yeterli seviyede bilgiler olmadığından soruşturma aşamasında bu bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle tutulan notlar, kolluğun düzenlediği diğer belgelere ve ifade tutanaklarına esas teşkil eder.

b. Not Tutmada Dikkat Edilecek Hususlar :

(1) Kullanılacak not defterinin şekli önemsiz bir ayrıntı gibi görülse bile üzerinde durulması gereken bir konudur. Her suç için ayrı bir defter kullanılmayacaksa, yaprakları kolaylıkla ayrılabilen defteri kullanmak en iyisidir.

(2) Notlar, mahkemede inceleneceğinden yorumsuz olmalıdır.

(3) Değişik olayları içeren notlar aynı deftere kaydedilmemişse, bir olayla ilgisi olmayan diğer olaylara ait bilgilerin yetersiz kişilerce öğrenilmesine veya ortaya çıkmasına yol açar. Eğer yaprakları kolaylıkla çıkarılabilen not defteri kullanılırsa, diğer olaylara ait yapraklar çıkarılabilir ve dosyada muhafaza edilir. Böylece öğrenilmesini istemediğiniz olaylara ait notların açığa çıkması önlenmiş olur.

(4) Pek çok maddi delillerin olduğu ve geniş bir alana sahip önemli olayların araştırılmasında portatif teyp kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Teyp kullanmak suretiyle elde edilen tespitler ve gözlemlerle ilgili daha fazla ayrıntılar not edilebilir. Bütün olaylarda teyple elde edilen bu bilgiler mahkemeye gönderilmeden önce mutlaka kaleme alınmalıdır.

(5) Suça ilişkin tutulan notlar ilgili dosyasında saklanmalıdır. Soruşturma tamamlanıp, suçlu tespit edilip, cezaevine girse bile notlar atılmamalıdır. Her an yeni bir tanık veya durum, kapanan dosyanın tekrar açılıp mahkeme edilmesine sebep olabilir. İşte o zaman notlara tekrar ihtiyacınız olacaktır.

(6) El yazıları okunacak kadar iyi değilse daktilo edilmeli. El yazılarında, dağılmayan mavi yada siyah mürekkepli/tükenmez kalem kullanılmalı.

(7) Her sayfanın sağ üst köşesine; soruşturmayı yapanın adı soyadı, rütbesi, dosya no. (kaydedildiğinde) ve günün tarihi yazılmalıdır.

(8) Sayfanın sol kenarına ise; olayın haber alındığı saat, işlemin başladığı saat, olayın gözlemlendiği saat ve olay yerinin incelenmesi aşamasındaki gözlem, tespit ve yapılan bütün faaliyetlerin (kroki, fotoğraf, cesetlerle ilgili işlemler vs.) başlangıç saatleri yazılmalıdır.

(9) Notlar yanlış yazıldığında silinmemeli, üzeri çizilmeli, parafe edilmeli ve doğrusu yazılmalıdır.

(10) Notlar olay yerinin ve olayla ilgisi olduğu düşünülen nesnenin tarifini içermelidir. Bu tarifler mümkün olduğunca detaylı olmalıdır.

(11) Delillerin bulunduğu yerdeki konumu ve üçgenleme yöntemi ile nasıl sabitlendiği de notlara yazılmalıdır.

01-4302. FOTOĞRAF ÇEKİMİ

a. Fotoğrafların Önemi :

(1) Bir fotoğraf binlerce sözden değerli veya değersiz olabilir.

(2) Gerçek şu ki fotoğraf, bir kriminal araştırmada kıymetli bir etkendir.

(3) Elverişli fotoğraf elde etmek fazla hüneri gerektirmez.

(4) Olay yeri ve delile ait fotoğraflar; notlara, krokilere esas teşkil etmek ve olayla ilgisi olan bir noktaya açıklık getirmek için çekilen basit fotoğraflardır.

(4) Aynı zamanda fotoğraflar, suçlunun kimliğini tanımlayıcı ve geçici-bozulabilir delile kalıcı bir kayıt oluşturmak için çekilir.

(5) Zaman önemli bir faktördür. Nesnelerin ve delillerin bütün gerekli açı veya istikametten fotoğrafı çekilmeden yerinden oynatılmamalı ve tamamen gözden geçirilmemelidir. Bazı durumlar vardır ki zamanın geçmesiyle birlikte acilen değişikliğe uğrayacak türde deliller olabilir. Bu nedenle, fotoğraf malzemeleri kullanılır durumda ve hazır olarak bulundurulmalıdır.

(6) Fotoğraflar gözlemlenen alanı olduğu gibi sergileyen bir doğrulukta ise, mahkemede delil gibi işlem görebilir.

b. Fotoğraf Çekim Planı :

(1) Olay Yeri Girişi Fotoğrafları :

(a) Genel Giriş: Olay yerinin adresini belirlemek üzere çekilen fotoğraflardır.

(b) Özel Giriş: Bizzat olayın olduğu yerin girişi ve olay yerinin genel görünümünün gözüktüğü fotoğraflardır.

(2) Olay Yeri (360 derece) Çepeçevre Görünümü :

(a) Olay yeri 1 nci 360° çepeçevre görünümü,

(b) Olay yeri 2 nci 360° çepeçevre görünümü,

(c) Olay yeri 3 ncü 360° çepeçevre görünümü,

(ç) Olay yeri 4 ncü 360° çepeçevre görünümü,

olmak üzere birbirine bindirmeli olarak çekilen fotoğraflardır.

(3) Delillerin Genel Görünümü :

Delillerin tek tek olay yerindeki konumunu, duruşunu ve çevresindeki eşyalar ve diğer delillerle ilgisini göstermek amacıyla çekilen fotoğraflardır.

(4) Delillerin Yakın ve Dik Çekimi :

(a) Delilin kendisinin ve varsa üzerindeki iz ve lekelerin görülmesi için,

(b) Önce cetvelsiz, sonra cetvelli,

(c) Delillerin üstünden ve 60-75 cm yükseklikten,

(ç) Duvardaki delilerin ise 75 cm karşısından çekilen fotoğraflardır.

(5) Olay Yerinin Dış Çepeçevre Görünümü:

(a) Olay yeri inceleme safhalarının 15 nci sayfasında,

(b) Olay yerinin dış 360° çepeçevre görünümünü kapsayacak şekilde 2 nci safhada olduğu gibi çekilen fotoğraflardır.

c. Fotoğraf Dizi Pusulası (EK-A) :

(1) Olay yerinde çekilen fotoğraflara ait gerekli bilgilerin notlara alındığı bir formudur.

(2) Fotoğraf çekim planına göre fotoğrafların nasıl çekildiğini açıklar ve olay yerinde düzenlenir.

ç. Kamera Pozisyonları ve Mesafeleri Gösterir Kroki (EK-B) :

(1) Fotoğraf çekim planı ve dizi pusulası ile birlikte düzenlenen,

(2) Delillerin nasıl fotoğrafının çekildiğini gösteren krokidir.

01-4303. KROKİLER

a. Krokilerin Önemi :

(1) Kroki, mülakat – soruşturma – sorgulama dosyasını hazırlamada kullanılır.

(2) Mahkemede duruşma esnasında delillerin pozisyonunu göstermede yardımcı olur.

(3) Mahkemede delil olarak kullanılabilir.

(4) İfadelerin doğruluğunu kontrol etmede kullanılır.

(5) Notlara ve fotoğraflara tamamlayıcı bir unsur oluşturur.

(6) Sadece olay yerinin en önemli nesnelerini ve bunların ilişkilerini içermek amacıyla basit ve anlaşılır olmalıdır.

b. Kroki Çeşitleri :

(1) Genel Krokiler: Geniş bir alanda veya binanın bir katında oluşan olaylarda olay yerinin dış çevresi ile ilgisini göstermek amacıyla çizilir.

(2) Özel Krokiler :

(a) Ölçeksiz özel krokiler (EK-C) :

(ı) Ölçeksiz olarak olay yerinde çizilir.

(ıı) Ölçüleri ve mesafeleri birbirine göre orantılı ve doğrudur.

(ııı) Aynı olay yerinde kritik deliller için birden fazla kroki çizilebilir.

(ıv) Delil niteliği olan nesnelerin kritik noktaya göre konumları krokide gösterilmelidir.

(v) Kamera pozisyonlarını gösterir krokide aynı esaslar doğrultusunda olay yerinde çizilmelidir.

(3) Ölçekli Özel Kroki : Uzman kişi tarafından bölük merkezinde de çizilebilen krokilerdir.

c. Krokinin Kısımları :

(1) Başlık : Krokinin adının yazıldığı yerdir.

(2) Metin Kısmı : Krokinin çizildiği yerdir.

(3) Son Kısım :

(a) Suç

(b) Olay yeri

(c) Mağdur

(ç) Tarih, saat

(d) Hava durumu

(e) Krokiyi çizen, imzası

(f) Özel işaretler

(g) Kuzey oku gibi bilgilerin yazıldığı yerdir.

d. Krokide Delillerin Üçgenleme Yöntemi ile Gösterilmesi :

(1) Kuşbakışı görünümler krokide gösterilir.

(2) Deliller ve nesneler üçgenleme yöntemi ile gösterilir.

(3) Referans noktaları belirlenmişse, öncelikle bu tür nesnelerin sabitlenmesi yapılır.

(4) Önce nesneler sonra deliller sabitlenerek krokide gösterilir.

(5) Delil delile sabitlenmemelidir.

(6) Üçgenlemede kullanılan hatlar mümkünse diğer delillerin altından ve üstünden geçirilmemelidir.

(7) Üçgenlemede tepe açısı 45-90 derece arasında olmalıdır.

(8) Düzgün geometrik şekil gösteren nesnelerin birbirine çapraz iki noktası bulunur ve buralardan aynı seviyedeki dört noktaya sabitleme yapılır.

(9) Düzgün şekil göstermeyen delillerin ise merkez noktaları bulunur ve buradan aynı seviyedeki iki noktaya sabitleme yapılır.

(10) Arazide bulunan olay yerinin krokisinde, bina ve kaldırım gibi yerler referans noktası olarak kabul edilir bu noktalardan yararlanarak üçgenleme yöntemi ile delillerin sabitlenmesi yapılır. (EK-Ç)

(11) Kolaylıkla referans noktası bulunmayan arazide ise; ileriden kestirme, geriden kestirme yöntemleri kullanarak referans noktaları bulunur. (ST : 21-43)

(12) Dikey yüzey ve tavanlardaki delillerin sabitlenmesi ise, çapraz projeksiyon yöntemi ile yapılır. (EK-D)

(13) Kapalı mekanlarda giriş yerinin bulunduğu duvar GÜNEY kabul edilir.

FOTOĞRAF DİZİ PUSULASI

(RÜTBE-ADI SOYADI)

(SİCİL NO)

(TARİH)

(DOSYA NO)

Olay yerinin fotoğraflarının çekimine saat ( )’da başlandı. Bütün fotoğraflar hizalarındaki DÜŞÜNCELER hanesine özel not düşülmemişse normal göz seviyesinden ( ) m.den çekilmiştir. Bütün fotoğraflar hizalarındaki DÜŞÜNCELER hanesine (V) özel notu yok ise; bu fotoğraf kamera dik pozisyonda iken çekilmiştir. Düşünceler hanesine (V) notu var ise; bu fotoğraf kamera dik pozisyonda iken çekilmiş anlamındadır. Düşünceler hanesine (h) özel notu ve karşısında bir rakam değeri yazılmış ise; bu fotoğraf göz seviyesinden değil, yazılı olan bu yükseklikten çekilmiş anlamına gelir. Bu FOTOĞRAF DİZ PUSULASI; "Kamera Pozisyonları ve Mesafelerle İlgili Kroki"ye yardımcı bir elemandır. İçerde ve dışarıda çekilen bütün resimler aşağıda gerekli bilgiler yazılı MALZEME ve donanımı ile çekilmiştir.

KAMERA CİNSİ : KAMERA SERİ NO :

MERCEK CİNSLERİ, ODAK UZUNLUKLARI VE SERİ NO.LARI :

FİLM CİNSİ : POZ SAYISI : ASA/İSO :

FİLTRE CİNSİ : ELK, FLAŞ SERİ NO. VE CİNSİ :

F/STOP : ENSTANTANE :

DÜŞÜNCELER BÖLÜMÜNDE KULLANILABİLEN TERİM VE KISALTMALARIN AÇIKLANMASI :

N : Normal mercek M : Makro GA : Geniş açılı mercek V : Kameranın dik tutulması DÜ : Delillerin direk üzerinden ve dik olarak çekilen resimler EF : Elektronik flaşın kullanılması ÜK : Üç ayak desteğinin kullanılması.

(h:0.80 m.) : Hanesinde bulunduğu fotoğrafın 0.80 m.den çekilmesi hali.

FOTOĞRAF DİZİ PUSULASI

(RÜTBE-ADI SOYADI)

(SİCİL NO)

(TARİH)

(DOSYA NO)

ZAMAN FOTO

NO. FOTOĞRAF

ÇEŞİDİ AÇIKLAMALAR MESAFE DÜŞÜNCELER

EK-B

KAMERA POZİSYONLARI VE MESAFELERİNİ GÖSTERİR KROKİDİR

ÖZEL İŞARETLER Ölçeksizdir

A. Tabanca

B. Şişe Suç : Adam öldürme

C. "BR" harfleri Suç Yeri : ANKARA/Gölbaşı İlçesi

Ç. Boş kovan : Tulumtaş Köyü Ata

Sok.No:8

D. Kan lekesi Mağdur : Şahin DENİZ

E. Boğazdaki ateşli Tarih-Saat : 200900 NİS 01

silah yarası. Hava durumu : Sıcaklık 5 °C

F. Elbise lifi Krokiyi çizen : N.AFACAN

G. Esrar J.Astsb.Kd.Üçvş

İMZA :EK-C

DELİLLERİN SABİTLENMESİ VE MESAFELERİNİ GÖSTERİR KROKİDİR

ÖZEL İŞARETLER Ölçeksizdir

A. Tabanca

B. Şişe Suç : Adam öldürme

C. "BR" harfini Olay yeri : ANKARA/Gölbaşı

Ç. Boş kovan İlçesi Tulumtaş Köyü

D. Kan lekesi Ata Sok.No:8

E. Elbise Lifi Mağdur : Şahin DENİZ

F. Silah yarası Tarih-Saat : 201100 NİS 01

G. Komidinin üst Hava durumu : Oda sıcaklığı5°C,

çekmecesindeki hava kapalı

sigara Krokiyi çizen : N.AFACAN

J.Astsb.Üçvş.

İmzası :

EK-Ç

DELİLLERİN SABİTLENMESİ VE MESAFELERİNİ GÖSTERİR KROKİDİR

ÖZEL İŞARETLER Ölçeksizdir

1. 66 nolu Apt. Güney duvarı

2. Kaldırımın kuzey kenarı Suç :Adam öldürme

A. Şapka Olay yeri :66 nolu Apt. ile

B. Yara Tezcan Caddesi

C. Balta arasında kalan

kaldırım

Mağdur : Abdullah ŞANLI

Tarih-Saat : 180900 MAR 01

Hava durumu : Sıcaklık 20°C,

parçalı bulutlu

Krokiyi çizen : Ali DEMİR

J.Astsb.Çvş.

İmzası :

EK-D

ÇAPRAZ PROJEKSİYON YÖNTEMİ İLE ODANIN KUZEY DUVARINDAKİ

DELİLİN SABİTLENMESİ

ÖZEL İŞARETLER Ölçeksizdir

A. Pencere kolu

B. "BR" Suç : Adam öldürme

Olay yeri : ANKARA/Gölbaşı ilçesi Tulumtaş

Köyü Ata Sok.No:08 binanın

üçüncü kat 8 nolu daire yatak

odası

Mağdur : Şahin DENİZ

Tarih-Saat : 200900 NİS 01

Hava durumu : Oda sıcaklığı 15°C,

hava kapalı

Krokiyi çizen : Ali DEMİR

J.Astsb.Üçvş.

İmzası :

ÖZET

Bir olay yeri incelemesinde ve soruşturma sürecinde düzenlenen notların, fotoğraf çekimlerinin ve krokilerin; mahkemede olayların doğrulukla hatırlanmasına ve delillerin tanımlanmasına yardımcı olduğu inkar edilemez. Yine olay yeri araştırması sırasında ortaya çıkan ayrıntıları açıklayan müracaatlar ve soruşturmanın gidişatını doğrulayan detaylı kayıtlar olarak hizmet ederler.

Bu nedenle, kolluğun soruşturmanın her aşamasında ihtiyaç duyacağı bilgileri; notlarda, krokilerde ve fotoğraflarda bulabileceği unutulmamalıdır. Soruşturmanın bir parçası olduğundan kişisel bir eşya olarak kullanılmamalı, saklanmalıdır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Notların önemi açıklayınız?

2. Not tutmada dikkat edilecek hususlar nelerdir? Belirleyiniz.

3. Fotoğraf çekim planının 2 nci aşamasında (safhasında) hangi çekim planı uygulanır?

A. Olay yeri giriş fotoğrafları

B. Delillerin genel görünümü

C. Delillerin yakın ve dik çekimi

D. Olay yeri (360°) çepeçevre görünümü

E. Olay yerinin dış çepeçevre görünümü

4. Kamera pozisyonu ve mesafelerini gösterir basit özel bir kroki çiziniz?

5. Delillerin üçgenleme yöntemi ile sabitlenmesini yapınız ve ölçeksiz özel krokide gösteriniz.

YARARLANILAN VE BAŞVURULACAK KAYNAKLAR

• FM 19-20 Lew Enforcement Investigations, (ABD, 1995)

• TC 19-23 Evidence Custodion, 1978

• JGY : 27-4 Olay Yeri İnceleme ve Araştırma Yönergesi

• JGYY : 336-1 Kriminal ve Narkotik Tim Komutanlığı El Kitabı (1995)

• J.Okullar K.lığı Kriminalistik Ders Kitabı (2000)

Previous

Türk Bayrağı Kanunu Ve Tüzüğüne Göre Jandarmanın Görev Ve Yetkileri

Peygamberimiz Hz. Muhammed

Next

Yorum yapın