At Yarışları Tüzüğü

|

AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ (1) (2) (3)

Bakanlar Kurulu Kararırın Tarihi : 19.7.1955, No: 4/5592

Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.7.1953, No: 6132

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.8.1955, No: 9085

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 36, S: 1985

BÖLÜM : I

Umumi Hükümler ve Tarifler

Madde 1 – 6132 numaralı kanun hükümlerine göre yapılan bütün at yarışları-

nın tertip, tanzim ve idaresi bu Nizamname hükümleri dairesinde cereyan eder.

Madde 2 – (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.)

Bu Tüzükte adı geçen deyimlerin ifade ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:

I) YARlŞ OTORİTESİ; Yarış Otoritesi deyimi Tarım Bakanlığını ifade eder

II) TANINAN YARIŞ OTORİTESİ; İngiltere Jokey Klübü ve kendi memleketlerinde-

ki at yarışlarının düzenlenme ve kontrolünden sorumlu ve yetkili milletlerarası

kuralları göre İngiltere Jokey Klübü tarafından tanınmış yarış teşekkülleridir.

III) YÜKSEK KOMİSERLER HEYETİ; Yarış Otoritesinin, at yarışları ile ilgili

olarak bu Tüzük hükümlerine göre verdiği görev ve yetkileri ifa eden mercidir.

IV) SOY KÜTÜĞÜ (STUD – BOOK – STAT – BUK); Yarış Otoritesince safkan yarış

atlarının tescil edildiği kütüktür.

V) YARIŞ MÜESSESESİ; At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanunun 1 inci,

5 inci ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre yarış yapma yetkisini kullanan te-

şekkülü ifade eder.

VI) KAYIT BÜROSU; Yarış Müessesesi tarafından yarışlarla ilgili her türlü

kayıt ve tescil işlerini yürütmek üzere kurulan bürodur.

VII) YARIŞ BÜLTENİ; Yarışlarla ilgili olarak en az haftada bir defa Yarış

Müessesesi tarafından yayımı gereken bültendir.

VIII) YETİŞTİRİCİ; Atın doğumunda o atın anasına sahip bulunan kimsedir.

———————-

(1) 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararname ile bu tüzükte geçen "mütehas-

sıs" deyimi "uzman" olarak değiştirilmiştir.

(2) Tüzükte geçen "Tarım Bakanlığı" deyimi, Bakanlar Kurulunun 21/2/1983 tarih-

li ve 83/6095 sayılı kararı ile "Tarım ve Orman Bakanlığı" olarak değişti-

rilmiştir.

(3) Bu Tüzükteki para cezalarının uygulanması ile ilgili olarak 10/6/1949 tarih

ve 5435 sayılı Kanunu değiştiren 21/1/1983 tarih ve 2790 sayılı Kanun ile

15/8/1957 tarih ve 9682 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 20/5/1957 tarih

ve E. 1, K. 12 sayılı Yargıtay İ. Bir. Kur. Kararına bakınız.

IB) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) At sahibi; bir ata tamamen veya kıs-

men sahip bulunan kimsedir. Bir atı, belli süre için koşturmak üzere 1 kira ile

tutan kimse de bu süre içinde at sahibi sayılır. Bu takdirde kiraya veren, bu

süre için bu Tüzük yönünden at sahibi sayılmaz.

Atı kira ile tutan at sahipleri ile vekillerin de at sahiplerinin taşıdık-

ları nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgeleri taşımaları şarttır.

(Ek: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Bu belgeleri her yıl Aralık ayı içinde, değişik-

lik olmuşsa, en geç 15 gün içinde Yarış Müessesesine vize ettirmek mecburiye-

tindedirler.

B) (Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.) AT SAHİBİ VEKİLİ: At sahibinin koşular

ile ilgili haklarını kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere no-

terlikçe düzenlenmiş vekaletnameyi taşıyan kimsedir. Bir şahsa at sahibi

vekilliği verilmesi at sahibinin yarışlarla ilgili sorumluluğunu ortadan

kaldırmaz.

BI) (Değişik: 21/2/1983 – 83/6095 K.) Antrenör, yarış atlarının talim,ter-

biye, idman, bakım, beslenme ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla

yükümlü ve sorumlu olan ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre antrenör lisansı

taşıyan kişidir.

Antrenörler, genel, özel, yardımcı ve at sahibi antrenör olarak çalışırlar.

Antrenörlükte vekalet geçerli değildir.

BII) BİNİCİ; Jokey, jokey yamağı ve centilmen biniciyi kapsar.

a) JOKEY; Ücret mukabili koşularda ata binen kişilerdir. Bunların, usulle-

rine göre verilmiş bir lisansa sahip olmaları gerektir.

b) (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Jokey yamağı (apranti); at sahipleri

ya da antrenörlerine en az iki yıllık bir sözleşme ile bağlı olarak çalışan

jokey adayıdır.

c) CENTİLMEN BİNİCİ; Jokeyliği meslek edinmiş, amatör binicidir.

BIII) (Değişik: 21/2/1983 – 83/6095 K.) Seyis, yarış atlarının bakım, bes-

lenme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve Lisans Yönet-

meliği hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişidir.

Başarılı sicil almış ve en az 3 yıl seyislik yapmış olan seyisler, Lisans

Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımak koşuluyla seyisbaşı olabilirler.

BIV) AT; At deyiminden at, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tay anlaşılır.

İğdişler, manialı koşulardan başka koşulara iştirak edemezler.

BV) KOŞUYA İŞTİRAK ETMİŞ AT; Hareket hakeminin emrine girmiş attır.

(Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren çıkış yerlerindeki her at o koşu

için hakemin emrine girmiş sayılır.)

BVI) VOKOVER (ğOLK OVER); Koşuya katılan birden fazla atın bulunmadığı ko-

şudur.

BVII) DEDHİT (DEAD – HEAT = ATBAŞI BERABER); Bir koşuyu birden fazla atın

başbaşa bitirmesi demektir.

BVIII) KOŞU; Önceden kaydı yapılmış atların çıkış (Start) ile varış (Muva-

salat) arasındaki mesafeyi almalarıdır.

BIB) YARIŞ; Aynı yerde, aynı gün sürekli olarak yapılan bütün koşulardır.

BB) MİTİNG (MEETİNG); Aynı yerde gün araları ile devam eden yarışların

tümüdür.

BBI) YARlŞ MEVSİMİ; Her takvim yılı için Yüksek Komiserler Heyetince tesbit

edilen yarış dönemidir.

BBII) KOŞU TÜRÜ; Deyiminden vadeli, açık, muayyen ikramiyeli ve yekünlu ko-

şular ile maçlar anlaşılır.

BBIII) VADELİ KOŞU; Koşunun özel şartlarında o koşunun icrasından belirli

bir süre önce kaydının yapılması, taksit ve pişmancalık ödenmesi öngörülen ve

taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği

koşudur.

BBIV) AÇIK KOŞU; Taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik

ikramiyesine eklendiği koşudur.

BBV) YEKÜNLU KOŞU; Koşuya katılan en az üç at sahibinin ödedikleri kaydiye,

taksit ve pişmancalıkların birinci ata veya koşunun özel şartlarına göre plase

atlara verildiği açık ve vadeli nitelikteki koşu veya maçlara denir.

İlave para veya başka mükafat konulması koşunun niteliğini değiştirmez.

BBVI) MAÇ; İki veya daha ziyade atın sahiplerinin muhtelif atları arasında

yapılan ve şartları kendi aralarında tesbit edilen koşulardır.

BBVII) MUAYYEN İKRAMİYELİ KOŞU; At sahiplerinin, atlarını koşuya kayıt et-

tirmek için ödedikleri duhuliyelerin ikramiyeye eklenmediği meydin, handikap,

satış, şartlı ve centilmen koşuları bu grupta yer alır.

BBVIII) MEYDİN (MAİDEN); Hayatında hiç koşu kazanmamış bir atı ifade eder.

(51 inci maddenin son fıkrasındaki haller hariçtir.)

Yalnız bu atların girdiği koşuya meydin koşusu denir.

BBIB) (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Handikap koşusu; bir yarıştaki atla-

rın kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların han-

dikaperler tarafından, gerekiyorsa, bilgisayaryardımı ile ayarlandığı ve düzen-

lendiği koşudur.

BBB) SERBEST HANDİKAP; Atların taşıyacakları sikletler ilan ve kabul edi-

linceye kadar kaydiye ve pişmancalık ödemek mükellefiyeti olmaksızın vazgeçile-

bilen handikaptır.

BBBI) MAHDUT HANDİKAP; Azami veya asgari yahut hem azami hem asgari siklet-

leri koşu şartında tesbit edilmiş handikaptır.

BBBII) SATIŞ KOŞUSU; Yalnız satılık atların iştirak edebileceği koşudur.

Koşuda birinci gelen at, açık artırma, diğerleri kapalı zarf usulü ile satılır.

BBBIII) ŞARTLI KOŞU; Belirli dönmelerde kazanılan koşunun sayısı, değeri,

ikramiye oranı ve tutarları gibi atların koşulara kayıt olma ve katılmalarının

önceden sınıflandırıldığı koşudur.

BBBIV) YAŞA GÖRE SİKLET KOŞUSU; Atların koşularda taşıyacakları sikletle-

rin, yaş farklarına göre düzenlenmiş sabit siklet cetvellerine nazaran, tesbit

edildiği koşudur.

BBBV) MANİALI KOŞU; (Steeplechase); Engelli At Yarışları Hakkında Yönetme-

lik hükümlerine göre düzenlenip yapılan koşudur.

BBBVI) KAYDİYE; Bir atın koşuya kayıt edilebilmesi için ödenmesi gereken

paradır. Serbest handikapta bu para, sikletlerin ilan ve kabulünden sonra,

ödenir.

BBBVII) TAKSİT; Vadeli koşularda koşuya iştirak için kaydiyeden ayrı ola-

rak belirli tarihlerde ödenmesi gereken paradır.

BBBVIII) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.Pişmancalık; (Forfe) koşunun

şartlarına göre koşuya kaydedilen atın, sahibi tarafından koşuya sokulmaması

veya koşudan çıkarılması hallerinde ödenmesi gereken paradır.

BBBIB) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) Ittıla; yarışlarla ilgili karar

ve diğer hususların veya borçlular listesine kaydedilmesi gereken hallerin hi-

podrom veya yarış yerindeki ilan tablolarına asılması veya yarış bültenine ya-

zılması yoluyla sağlanır.

Bu asılma veya yazılmayı müteakıp ıttıla hasıl olmuş sayılır.

Asma ve indirme işlemleri tutanakla saptanır.

Ayrıca, birinci fıkrada sözü edilen hususlar yarış günleri hoparlörlerle

duyurulur.

BBBB) DİSKALİFİYE; Diskalifiye deyiminden:

a) Bir atın muvakkat veya müebbed olarak yarışlara iştirakten menedilmesi

veya iştirak ettiği koşudan hariç tutulması;

b) Bir şahsın muvakkat veya müebbed olarak yarışlarla ilgili yerlerde sanat

icrasından veya yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve te-

sislere girmekten yahut atlarını yarışa sokmaktan menedilmesi;

halleri anlaşılır.

(Tanınan yarış otoritelerince verilmiş diskalifiye kararları da bu Tüzük

hükümlerine göre verilen diskalifiye kararlarının sonuçlarını doğurur)

BBBBI) BORÇLULAR LİSTESİ; Yarış müessesesi tarafından bir yarış mevsiminde

en az iki defa ilan edilen ve kaydiye, taksit, pişmancalık, para cezası, yarış-

cılık ve atçılıkla ilgili her türlü ücretler, yardım paraları ve satış koşulla-

rından doğan satış bedeli borçlularının isimlerini ve borçlarının cins ve mik-

tarını gösteren listedir.

(Tanınan yarış otoritelerinin borçlular listelerinde yazılı bulunanlar,

Türkiye borçlular listesinde kayıtlı olanlar gibi işlem görürler.)

BLII) (Değişik:23/7/1999-99/13185 K.) YETİŞTİRİCİLİK PRİMİ: Koşunun şart-

larına göre dereceye giren atların yetiştiricilerine verilen ödüldür.Bu ödül

atlara verilen ikramiyelerin %10 undan az %25 `inden çok olamaz. Yetiştirici-

lik priminin, koşuların şartlarına göre dağılımı ve oranları yıllık yarış prog-

ramları genel hükümlerinde gösterilir.

BLIII) (Değişik:23/7/1999-99/13185 K.)AHIRDAŞ (EKÜRİE):Bir at sahibine veya

at ortaklığı bulunan şahıslara ait olan, aynı koşuya katılan ve yarış müesse-

sesince ahırdaş oldukları önceden ilan edilen atlar ile bir at sahibinin ken-

disi, kardeşi, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan atla-

rın sahiplerince yazılı başvuruları üzerine yarış müessesesince ahırdaş olduk-

ları önceden ilan edilen atlara denir.

Madde 3 -Her hangi bir muameleyi icra için verilen müddetin son günü, resmi

tatil gününe tesadüf ettiği takdirde, bu müddet tatili takip eden iş gününün

hitamında sona erer. Ancak muamele, sözü geçen tatil günü icra edilecek bir ko-

şuya mütaallik ise bu müddet, tatil gününden bir evvelki iş gününün hitamında

sona erer.

BÖLÜM : II

Komiserler Heyetlerinin Teşekkül Sureti, Vazife ve Salahiyetleri

Madde 4 – (Değişik: 21/11/1960 – 5/560 K.)

Yüksek Komiserler Heyeti Tarım Bakanı tarafından seçilecek 8 kişi ile, Ta-

rım Bakanlığı Veteriner İşleri Umum Müdüründen teşekkül eder, Tarım Bakanı, He-

yet

üyelerinden birisine başkanlık görevini verir.Veteriner İşleri Umum Müdürü aynı

zamanda Heyetin Genel Sekreterlik vazifesini ifa eder.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, bunun da bulunmadığı zaman-

larda soyadı alfabe sırasına göre ilk gelen üye, Heyete başkanlık eder.

Heyet mürettep adedinin en az üçte ikisiyle toplanır. Kararlar mevcudun oy-

birliği veya çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı

taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.

Heyetin Başkan, Genel Sekreter ve üyeleri bu sıfatla yarışlara mütaallik

olarak fiilen başka hiçbir görev deruhte edemiyecekleri gibi yine bu sıfatla

Tüzükte yazılı görev ve yetkilerin dışında herhangi bir müdahale, rey ve müta-

laada bulunamazlar.

Madde 5 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Yüksek Komiserler Heyeti üç yıl için seçilir. Üyeliklerden birinin boşalma-

sı halinde yeni seçilen üye geriye kalan süreyi tamamlar.

Bir yarış mevsiminde özürsüz olarak beş toplantıya katılmıyanlar çekilmiş

sayılırlar.

Madde 6 – (Değişik: 29/8/1962 – 6/868 K.)

(Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Yüksek Komiserler Kurulunu meydana getiren

üyelerin Yarış Otoritesince tespit edilen ödenekleri her ayın sonunda ödenir.

Yüksek Komiserler Heyetini teşkil edenlerin harcırahları yarış müessesesi

mensuplarına ödenen en yüksek miktar üzerinden hesaplanır.

Ödenek ve harcırahlar yarış gelirinden verilir.

Madde 7 – (Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.)

Üniversite mezunu olan ve at yetiştirme ve ıslahı konularında deneyimli

bulunan bir kişinin yönetiminde Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı yeterli sa-

yıda personelden oluşan bir büro bulunur. Büronun ve burada çalışanların

ücret ve masrafları yarış gelirlerinden karşılanır. Büro personeli Yüksek

Komiserler Kurulunca atanır. Büronun çalışma esas ve usulleri ile görevlen-

dirilecek personelin nitelikleri bir Yönetmelikle düzenlenir.

Madde 8 – Yüksek Komiserler Heyetinin vazife ve selahiyetleri şunlardır:

a) (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Her miting için komiserleri, yardımcı

komiser ve teknik müşavirleri, hakemleri, handikaperleri, doping muayene heyeti

uzmanlarından şüpheli maddeleri almakla görevli olanları, saha veterinerlerini

ve gerektiğinde yardımcılarını atamak,

b) Bu Nizamnamenin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans vermek ve icabında

verilen bir lisansı iptal etmek;

c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinalarını muayene ve kontrol etmek

ve kullanılmalarına izin vermek ve icabında bu izinleri iptal etmek;

d) Müşterek bahis yekünlarından 6132 sayılı kanunun 3 üncü maddesi gereğin-

ce kesilecek muayyen yüzdeyi zaman zaman tesbit etmek;

e) Koşulara iştirak edecek atların gruplandırılmasına ve bu grupların bi-

rinden diğerine intikaline mütaallik esas ve şartları tesbit etmek;

f) At sahiplerinin, antrenörlerin, binicilerin ve seyislerin sicillerinin

ve yarış atlarının koşulardaki durumlarına ait kayıtların yarış müessesesince

tutulmasını temin ve bunların birer nüshasını muhafaza etmek;

g) Bu Nizamname hükümlerine göre itirazı kabil kararlara yapılacak itiraz-

ları tetkik ederek karara bağlamak;

h) Bin lirayı aşan para cezaları ile altı haftayı aşan muvakkat veya müebbet

men cezalarını vermek;

i) Komiserler Heyetince verilecek cezalara karşı yapılacak itirazları tetkik

ederek karara bağlamak;

j) (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Yarış programlarını incelemek ve karara

bağlamak ve koşuların bölünme esas ve şartlarını tesbit etmek;

k) (Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.) Yarış işlerinde görevlendirilenlerden

Tüzüğe aykırı hareket edenlere Tüzükte öngörülen cezaları vermek,

l) Jokey Kaza ve Yardım Sandığını idare etmek; (1)

m) Her sene yarış mevsimini tesbit etmek;

n) (Ek: 10/11/1975 – 7/10752 K.) Herhangi bir mitingi iptal etmek, kısmen

veya tamamen ertelemek veya gününü ve yerini değiştirmek,

o)(Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.) At yarışları ile ilgili tüzük ve yönet-

melik taslaklarını hazırlamak, Yarış Otoritesi tarafından gerekli görülen at

yarışları ve yetiştiriciliği ile ilgili diğer konuları incelemek ve karara

bağlamak,

(Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) a, c, d, e, j, k, l, m, n ve o bendle-

rinde yazılı kararlar Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Diğer bendlerde-

ki işlem ve kararlar kesindir.

Madde 9 – Yüksek Komiserler Heyeti, yukarki maddeye göre yapılacak itiraz-

ları 15 gün zarfında tetkik etmek ve karara bağlamak mecburiyetindedir.

Madde 10 – (Değişik: birinci fıkra: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Komiserler Kurulu

üç kişiden oluşur. Bunlar, ilk toplantılarında bir başkan ve bir başkan vekili

seçerler ve durumu bir zabıtla belirtirler. Komiserler Kurulunda, ayrıca üç

yardımcı komiser ve iki teknik müşavir bulunur.

(Değişik: 17/6/1961 – 5/1344 K.) Görevine gelmeyen Komiserlerin yerlerini

münavebe ile yardımcı Komiserler alırlar. Karar ekseriyetle verilir.

Madde 11 – (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Komiser, yardımcı komiser ve teknik müşavirlere, görev yaptıkları her yarış

günü için, Yüksek Komiserler Kurulunca tespit edilecek miktarda ücret verilir.

Yardımcı komiserler, yarışa ait teknik ve idari işlerde, Komiserler Kuru-

lunca verilecek görevleri, komiser yetkisiyle görürler. Teknik Müşavirler Komi-

serler Kuruluna yardımcı olarak görev yaparlar.

Madde 12 – Komiserler Heyetinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:

I – (Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.) İhtiyaç görülen hallerde yarış mües-

sesesince temin edilecek elemanlarla komiserlik bürosunu kurmak,

II – Yarış günü hadis olan gayrikabili içtinap vaziyetler dolayısiyle koşu

veya yarışın icrasına imkan bulunmaması hallerinde koşu veya yarışı tehir veya

iptal etmek;

III- Yarışların icrasiyle alakalı her türlü tertip ve tedbirleri tesbit ve

bunların yarış müessesesince ifasını temin etmek;

IV – (Değişik: 23/7/1999-99/13185 K.) Görevli bulundukları yarış yerleri,

hipodrom ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerden:

————————

(1) Bu bentte yeralan "Jokey Kaza Yardım Sandığı" ibaresi, 23/7/1999 tarih

ve 99/13185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 34 üncü maddesiyle metne

işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

a) Bu Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan bir yarış otoritesince

yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili mahal ve tesislere girmekten

menedilmiş kimseleri (Cezaları müddetince),

b) Borçlular listesinde isimleri yazılı kimseleri (Borçlarını ödeyinceye

kadar),

c) Koşuların veyahut koşu yerlerinin ve tesislerinin sükün ve nizamını ih-

lal eden veya koşuların dürüstlüğünü bozabilecek harekette bulunan kimseleri,

Çıkarmak;

V – Bu Nizamname hükümleri dairesinde veya tanınan yarış otoritelerince ya-

rışlarla ilgili yerlerde sanat icrasından ve atların yarışlara iştirakinden

menlerine mütaallik olarak verilmiş cezaların icaplarına aykırı hareketleri ön-

lemek;

VI – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.) İhtar cezasıyla ilgililerin savun-

malarını almak koşuluyla 1000 liraya kadar para cezası (1000 lira dahil) ve

altı haftaya kadar (altı hafta dahil) yarışlara katılmaktan ve yarışlarla ilgili

yerlerde sanat icrasından men cezası vermek ve derhal uygulamak, yetkilerini

aşan cezaları gerektiren fiilleri de Yüksek Komiserler Kuruluna bildirmek.

VII – Yarış atlarının ve yarışlarla ilgili kimselerin ve şüpheli gördükleri

şahısların hal ve hareketlerini takip etmek ve yarışların dürüstlüğünü ihlale

matuf fiil ve muamelelere mani olmak;

VIII- Yarış veya yarış yerlerine mütaallik hususların halli için gerekli

tetkikat ve tahkikatı yapmak ve icabında alakalıları davet ve ifadelerine müra-

caat etmek;

IB – Yarışlara mütaallik her türlü kararları, yarış yerlerinde ikinci mad-

denin 39 uncu bendinde yazılı usule ilaveten uygun gördükleri şekilde ilan et-

mek;

B – Diskalifiye edilmesini icabettirebilecek kanaat tahassülü halinde, bir

atı karardan önce koşuya iştirak ettirmemek veya koşuya iştirak etmiş ise ka-

zandıkları derecelerin haklarından faydalanmalarını neticeye kadar tehir etmek;

BI – İcabında yarış atlarını muayene etmek veya ettirmek,

BlI – Yarış yerlerinin inzıbatına memur emniyet mensuplarına vazife göre-

cekleri yerleri göstermek;

BIII – (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Müşterek bahislerin yönetiminde gö-

rülecek aksaklık ve düzensizlikleri gidermek ve startlarda sağlıklı giriş ve

çıkış yapmayan yada istikrarsız koşan atları, yeterince eğitilinceye kadar,müş-

terek bahis dışı koşturmak,

BIV – (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Koşu neticelerini onaylamak, gerek-

tiğinde varış sırasını değiştirmek;

BV – Bu Nizamnamede yazılı hallerde startların hükümsüzlüğüne karar vermek;

BVI – Koşuların programda tesbit edilmiş başlama zamanlarını icabında tehir

etmek.

Komiserler Heyetinin yukarıda VI ve B uncu bentlerde yazılı husustan gayrı

işlere ait kararlarına itiraz edilemez.

BVII – (Ek: 21/11/1960 – 5/560 K;Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Yetkilerini

aşan cezaları gerektiren olaylarla yetkilerine giren olaylarda, geçici tedbir

olarak, bunları işleyenlerin yarış yerlerine, hipodromlara ve yarışlarla ilgili

yerlere girmele-

rini, sanatlarını icra etmelerini ve yarışlara katılmalarını yasaklamak, yarış

ikramiyelerine el koymak.

Madde 13 – Yarış otoritesince tavzif edilenlerle Yüksek Komiserler ve komi-

serler müstesna olmak üzere diğer vazifeliler ancak vazifeleriyle alakalı mahal

ve tesislere girebilirler. Yarış otoritesince tavzif edilenlerle Yüksek Komiser-

ler ve komiserler; yarış otoritesinin tesbit edeceği şekilde rozet taşırlar.

BÖLÜM: III

Yarış Hizmetleriyle Alakalı Diğer Resmi Vazifeliler

Madde 14 – Yarış hizmetleri ile alakalı diğer resmi vazifeliler şunlardır:

a) Hakemler (Muvasalat, tartı, hareket, ring, yan, eğerleme, pist muayene

hakemleri);

b) Handikaperler;

c) Saha veterineri;

d) Doping muayene heyeti mütehassısları;

e) Yukarda yazılı vazifelilerin yardımcıları.

Madde 15 – (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Varış hakemi, atların koşuyu bitiriş sıralarını, bitirmeye aralıklarını,

koşunun derecesini tespit etmek ve sonucu ilan etmekle birlikte hemen ve yazılı

olarak tartı hakemine bildirmekle görevlidir. Bitirme aralıklarında ölçü; at

boyu, boyun, baş ve burundur. Beş boydan sonraki aralıklar, uzak deyimi ile be-

lirtilir.

Varış hakemi, atlar varış çizgisini geçtiklerinde varış kulesinde bulunmak

zorundadır.

Varış hakemi, kararını, varsa ve gerek görüyorsa, fotofinişi inceledikten

sonra bildirir.

Varış hakeminin kararları kesindir. Ancak, Tüzükte, itiraz edilebileceği

belirtilen kararları, Komiserler Kurulunca değiştirilebilir.

Hipodromlarda kurulu kapalı devre video televizyonun yarışlarda kullanılma-

sına ait esaslar yönetmelikte gösterilir.

Madde 16 – Tartı hakeminin vazifeleri şunlardır:

a) Bu Nizamname hükümlerine göre koşulara iştirak edecek veya etmiş binici-

leri tartmak ve icabında bunların lisanslarını tetkik etmek ve tartıya gelme-

yenlerin derhal Komiserler Heyetine bildirmek;

b) Atların start numaralarını kura ile tayin etmek ve bunların sıra ve start

numaralarını ve binicilerinin isimlerini ihtiva eden listeyi zamanında hazırla-

yarak hareket hakemine ve ilan tablosu memuruna vermek;

c) Hareket hakeminin emrine girmeyen atları hareket hakeminden haber alır

almaz derhal Komiserler Heyetine ve yarış müessesesine bildirmek ve koşu neti-

celerini muvasalat hakeminin yazılı iş`arı üzerine Komiserler Heyetine ve Komi-

serler Heyetinin tasdikinden sonra yarış müessesesine bildirmek;

d) Herhangi bir atın, programda gösterilen sıkletinde değişiklik yapılması

halinde bu değişikliğin ilan tablosunda gösterilmesini temin etmek;

e) Her yarış gününün hitamında programlarda yazılı olan ve koşularda taşı-

nan sıkletleri ve varsa bunlar arasındaki farkları atların numaralarını ve

binicilerin isimlerini ihtiva eden tartı fişlerini kayıt bürosuna vermek;

f) Her koşuyu mütaakıp tartı neticelerini, varsa şikayet ve protestoları

derhal Komiserler Heyetine bildirmek, formaların renklerini kontrol etmek;

g) (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) Borsaların ve jokey kıyafetlerinin

programa uygun olup olmadığını incelemek ve satış koşullarını yönetmek,

Madde 17 – Hareket hakemi; atları koşuya başlatmak ve başlamanın sıhhatine

hükmetmek selahiyetine haiz kimsedir.

Başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Atların hareket yerine binili ve kenterle getirilmelerini, bunların müm-

kün olduğu kadar düz bir hat üzerinde start makinasına makul bir mesafede iken

çıkışlarını temin etmek, muntazam ve kazasız bir start için gerekli diğer ted-

birleri almak ve lüzumlu emirleri vermek;

b) Atların start numaralarını ve binicilerin isimlerini okuyarak sıraya

dizmek (Atların çokluğu halinde sıranın birden fazla olması caizdir.) ve beyaz

flamanın kaldırılmasını emretmek; (Beyaz flama kaldırılınca atlar hareket hake-

minin emrine girmiş addolunur.)

c) (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Huysuz atların start numarasına isabet

eden yerlerini, diğer at ve binicilerin koşuyu kazanmak şanslarını aksatmıyacak

ve bunlar için tehlike teşkil etmiyecek şekilde değiştirmek veya müteakıp sıra-

ya almak; (Koşuya birden fazla at iştirak ettiren at sahibi istediği takdirde,

atlarına ait start numaralarına ilişkin yerlerin değiştirilmesi caizdir.)

d) İcabında huysuz bir atın startta yedekte tutulmasına müsaade etmek veya

emir vermek ve startı geciktirmesi halinde huysuz bir atı beklemeden hareket

emrini vermek;

e) Start makinasının bulunmaması veya bir arızaya uğraması hallerinde koşu-

nun başlamasını bayrakla temin etmek; (Bayrakla verilen startlarda atlar hare-

ket hattına adi yürüyüşle yaklaştırılır ve start yürüyüş halinde verilir.)

f) Koşuya başlamayan veya emri altına girmeyen atları, süratle tartı hake-

mine bildirmek;

g) Sıhhatli bir çıkışın yapılmamış olduğuna kanaat getirdiği hallerde çıkı-

şı hükümsüz saymak ve kırmızı geri çağırma flaması ile atları döndürmek ve ye-

niden çıkışın yapılmasını temin etmek;

h) Startın gecikmesine sebebiyet veren veya her hangi bir yolsuz harekette

flamanın binicileri, cezalandırmak üzere Komiserler Heyetine bildirmek.

Madde 18 – Ring hakemi, ring mahallinin inzıbat ve intizamından, koşuya iş-

tirak edecek atların ve binicilerin vaktinde ringe getirilmelerinden ve vaktin-

de piste çıkarılmalarından kıyafet, forma ve teçhizatlarının bu Nizamname hü-

kümlerine uygun olmasını teminden mesul kimsedir.

Başlıca vazifeleri şunlardır:

a) Huysuz atların zamanından evvel piste çıkarılmasına veya yedekte götü-

rülmesine müsaade etmek;

b) Koşuya iştirak edecek atların ringe getirilmeden veya binili olmaksızın

piste sevkedilmelerine mani olmak;

c) Ringin inzıbat ve intızamını bozan veya yarış dürüstlüğünü ve koşuların

hüsnü surette cereyanını haleldar edebilecek hareketlerde bulunan koşu ve koşu

atları ile alakalı kimseleri cezalandırılmak üzere Komiserler Heyetine bildir-

mek;

d) Diskalifiye edilmiş atların ve şahısların mevcudiyeti halinde bunları

Komiserler Heyetine haber vermek;

Madde 19 – Yan hakemleri, koşu pistinde yer alarak koşuların dürüst bir şe-

kilde cereyan edip etmediğini tetkik ve tesbit etmek ve koşu dürüstlüğüne aykı-

rı hareketleri Komiserler Heyetine bildirmekle mükellef kimselerdir.

Madde 20 – Eğerleme hakemi; eğerleme mahallinin inzıbat ve intizamından ve

atların ringe zamanında sevklerinden mesul olan kimsedir.

Madde 21 – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.)

Handikaper; handikap koşularında atların performanslarına göre verilecek

puanları tesbit etmekle görevli kimsedir.

Handikaper tarafından tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve

puanlar ile bunlara ait liste hiçbir surette değiştirilemez. Ancak, puanların

ilanından sonra ve handikap koşularının yapılmasından önce diğer koşulara

katılıp birincilik kazanan atların puanlarına handikaper tarafından 5 kiloya

kadar ek puan verilebilir. Ek puanın en geç handikap koşusunun yapılacağı günün

saat 9 una kadar tesbit ve ilan edilmesi şarttır.

Usulüne uygun olarak kaydı yapıldığı halde adı veya puanı handikap listesine

herhangi bir nedenle girmemiş atlar, komiserler kurulunun izni ile listeye

alınabilir.

Handikaperin veya yardımcısının görev aldıkları yarışlarda bizzat hazır bu-

lunmaları gereklidir.

Handikap puanları ve sikletlerin tespit ve ilan edilmesine dair esas ve

usuller her yıl düzenlenen yarış programı genel hükümlerinde gösterilir.

Madde 22 – Saha veterinerinin vazifeleri şunlardır:

a) Ringde koşuya iştirak edecek atların seriri muayenelerini yapmak;

b) Koşuların dürüstlüğü bakımından şüpheli gördüğü durumları Komiserler He-

yetine bildirmek;

c) Ani vakalarda ilk sıhhi tedbirleri almak.

Madde 23 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

(Değişik birinci fıkra: 21/2/1983 – 83/6095 K.) Komiserler Kurulunun gerek-

li görmesi üzerine, 165 inci maddeye göre şüpheli maddeleri almaya Doping Mua-

yene Kurulu uzmanları yetkilidir.

Alınan şüpheli maddelerin ilk tahlili, Yarış Otoritesine bağlı bir labora-

tuvarda Doping Muayene Heyeti Uzmanları tarafından yapılır.

İlk tahlil sonucu müsbet çıktığı takdirde son tahlili altı uzman kişiden

oluşan bir heyet tarafından yapılır. Bunların üçü ilk tahlili yapan Doping Mua-

yene Heyeti Uzmanları olup, diğer üçü bu konuya ilgili uzmanlar arasından Yarış

Otoritesince seçilir.

Uzmanların ücretleri, Yarış Otoritesince saptanacak miktarlar üzerinden ya-

rış gelirlerinden ödenir.

Madde 24 – Bu Nizamname hükümlerine göre vazifelendirilen kimselerin aynı

günde birden fazla vazife görmeleri caiz değildir.

Esas vazifelinin bulunmaması halinde o iş yardımcısı tarafından görülür.

Yardımcının da bulunmaması halinde bir yarış gününe munhasır olmak üzere Komi-

serler Heyetinin uygun göreceği kimse o işle vazifelendirilebilir. Handikaper-

ler bu hükümden müstesnadır.

Vazifelilere verilecek ücret, Yüksek Komiserler Heyetince tesbit edilir. Bu

ücretler ve başka yerlerde vazifelendirilmeleri halinde zaruri masraflar, yarış

gelirinden ödenir.

Vazifeliler hakkındaki her türlü şikayetler, Komiserler Heyetine, komiser-

ler hakkındaki şikayetler Yüksek Komiserler Heyetine yazılı olarak yapılır.

Komiserlerin, tartı hareket ve muvasalat hakemlerinin, handikaper ve saha

veterinerinin adları günlük resmi yarış programında yazılır.

Madde 25 – Hipodrom ve koşu pistlerinin tanzimi, maksada elverişli şekilde

bulundurulması ve sahanın ölçme ve işaretleme ve sağlık işleri ile hipodrom

idaresi vazifeli ve bunlardan dolayı Komiserler Heyetine karşı mesuldür.

Hipodromların hususiyetlerine göre mali ve inzıbati idaresine ve yarış mü-

essesesinin murakabesine ait hususat yarış otoritesince hazırlanacak talimatna-

melerde belirtilir.

BÖLÜM: IV

Koşuların Sureti İcrasına Ait Hükümler

Madde 26 – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.)Yüksek Komiserler Kurulunca

her yıl saptanan yarış takvimi esaslarına göre, yıllık yarış programlarını ha-

zırlamak üzere 5 kişiden oluşan bir program kurulu kurulur. Kurulun 2 üyesi,

yarış müessesesince önerilen 4 kişi arasından 3 üyesi, kendi üyeleri arasından

Yüksek Komiserler Kurulunca seçilir. Kurul, ilk toplantısında üyeleri arasından

bir başkan seçer. Kurulca yarış atı yetiştiricileri ve sahipleri dernekleri

yetkililerinin de görüşleri alınarak hazırlanan yarış programlarının en geç

kasım ayı sonuna kadar Yarış Otoritesine gönderilmesi gerekir.

(Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Yarış programları, Yüksek Komiserler Kuru-

lunca incelenip karara bağlanır ve Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Ke-

sinleşmiş yarış programlarının aynen uygulanması mecburidir. Ancak, zorlayıcı

sebeplerle ve aynı metodla herhangi bir miting iptal edilebilir, kısmen ya da

tamamen ertelenebilir ya da gün ve yeri değiştirilebilir ve ek koşullar yapıla-

bilir.

Madde 27 –

I) Koşularda mesafe 800 metreden aşağı olamaz.

II) (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.) Bir at aynı veya değişik hipodrom-

larda aynı günde veya birbirini izleyen iki gün içinde birden fazla koşuya

katılamaz.

III) (Değişik:23/7/1999-99/13185 K.) Bütün koşularda jokey ve jokey yamak-

larına mahmuz takma izni verilemez.

Diğer koşularda ancak tartı hakeminin müsaadesi ile mahmuz takılabilir.

IV) Atların koşulara nizami yarış teçhizatı ile iştirak ettirilmesi mecbu-

ridir.

V) Nalları mahmuzlu (Kum pistleri hariç), tırnaklı veya, alaturka olan at-

larla ön ayakları nalsız atlar koşulara iştirak edemez.

VI) (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Kamçılar düz olacak, uzunluğu 70 cm. yi

geçmeyecektir. Koşularda birden çok kamçı kullanılamaz.

Madde – (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.)

Miting programlarının düzenlenmesinde, her miting için en az iki koşu, mün-

hasıran jokey yamaklarının binmesine tahsis olunur.

Madde 29 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) Bir atın handikap koşullarına

kaydedilebilmesi için en az üç koşuya katılmış veya bir koşu kazanmış olması

şarttır.

Madde 30) – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Jokey yamakları, yamaklık süresinde ikramiyesi her yıl programında saptanan

ikramiyeden fazla olan açık ve vadeli koşular dışındaki koşularda saptanmış

ağırlıklara nazaran, atlara, aşağıda yazılı şartlar ve oranlar içinde noksan

ağırlıkla binerler:

a) 1 – 15 koşu kazanıncaya kadar 4 kilogram,

b) 16 – 30 koşu kazanıncaya kadar 3 kilogram,

c) 31 – 50 koşu kazanıncaya kadar 2 kilogram,

d) 50 den fazla koşu kazanmış olan yamaklar için ağırlık indirimi yapılmaz,

bunlar jokey olmak hakkını kazanırlar. Başvurmalarında hemen jokey lisansı ala-

bilirler.

Jokey yamakları bağlı oldukları at sahibine ait bulunan veya bağlı bulun-

dukları antrenörün idman ettirdiği atlardan başka bir ata bindikleri takdirde

kilo haklarının yarısından faydalanırlar.

Koşunun şartında aksine bir hüküm yoksa, jokey yamaklarına tanınan ağırlık

indirimi hakkı kendi sınıflarına özgü koşularda gözönünde tutulmaz. 23 yaşını

dolduran jokey yamakları ağırlık indirimi haklarını kaybederler.

Madde 31 – Yarış atının yaşı; doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden

itibaren hesap olunur.

Madde 32 – İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları, hiç

bir koşuya iştirak ettirilemez.

Madde 33 – Hiç bir yarış atı, isimsiz olarak koşuya iştirak ettirilemez.

Yarış atlarının ismi, sahibinin yarış otoritesine yazılı müracaatı üzerine

kendi arzusuna göre verilir. Ancak talep edilen ismin başka bir at için daha

evvel tescil edilmemiş olması ve meşhur bir ata ait bulunmaması şarttır. Bunun-

la beraber bu kabil isimlerin sonlarını bir numara ilave edilmek suretiyle baş-

ka atlar için tescil caizdir.

Aynı isim, iki at sahibi tarafından aynı zamanda talep edilirse ismin han-

gisinin atına ait olacağını yarış otoritesinin ilgili dairesi kur`a ile tayin

eder.

Türkiye haricinde isimleri tescil ettirilmiş olarak memlekete gelen atlar

için, Türkiye`de aynı isimle tescil edilmiş at bulunduğu takdirde, sonuna bir

numara ilave edilerek aynı isim tescil ve muhafaza edilebilir.

Memlekette tescil edilmiş bir atın ismi değiştirilemez.

Madde 34 – Aşağıda yazılı hallerde hiç bir at koşulara kayıt edilemez ve

koşturulamaz. Kayıt edilmiş ise kayıt hükümsüz sayılır:

I) At diskalifiye edilmiş ise ve ceza devam ediyorsa;

II) At diskalifiye edilmiş şahısların mülkiyetinde, kirası altında veya or-

taklığında ise veya atın herhangi bir muvaffakiyetinde diskalifiye edilmiş bir

şahsın menfaat ve münasebeti varsa (Cezanın devam müddetince);

III) At diskalifiye edilmiş bir şahsın mülkiyetinde, emri altında veya ida-

resinde bulunan ahırlarda barındırılıyorsa veya idman etmede ve bakımında dis-

kalifiye edilmiş bir antrenör, binici veya seyisin alakası varsa (Cezasının de-

vamı müddetince);

IV) Borçlular listesinde ismi mevcut kimselerin mülkiyetinde, ortaklığında

veya kirası yahut idmanı altında bulunuyorsa (Borç ödeninceye kadar);

V) Pediğrisi sahte ise yahut kendisine ait değil ise veya iptal olunmuş ise.

tahrifat yapıldığı veya pediğrisinin hilafı hakikat beyana müstenit elde edil-

diği anlaşılırsa;

VI) İdmanı, sahibi veya antrenörü tarafından deruhte edilmemiş ise;

VII) Hakkında henüz diskalifiye kararı verilmemiş olmakla beraber daha ev-

velki bir koşuda hileye alet edilmiş ise.

Madde 35 – 34 üncü maddede yazılı haller bir tahkik mevzuu yapıldığı ve vu-

kuu hakkında karineler mevcut bulunduğu takdirde at, koşuya iştirakten komiser-

ler heyetince muvakkat bir tedbir olarak menedilebilir.

Madde 36 -(Değişik:23/7/1999-99/13185 K.)

Safkan atlara mahsus koşulara,koşunun şartlarında ve yıllık yarış prog-

ramları genel hükümlerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki ırklara mensup ve

Türkiye At Soy Kütüğüne kayıtlı atlar katılır.Aşım yaptırılmak üzere yurt

dışına giden kısraklardan doğan taylar Türkiyede doğmuş sayılır.

A)Safkan İngiliz atları:

I)Türkiyede doğmuş safkan İngiliz atları,

II)Doğduğu yıl içinde yabancı ülkelerden getirilen safkan İngiliz atları,

III)Yabancı ülkelerden getirilen safkan İngiliz atları,

B)Safkan Arap atları:

I)Türkiyede doğmuş safkan Arap atları,

II)Doğduğu yıl içinde yabancı ülkelerden getirilen safkan Arap atları,

III) Yabancı ülkelerden getirilen safkan Arap atları

Madde 37 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Atların koşulara kaydı, sahibinin veya vekilinin yahut antrenörünün yazılı

başvurması üzerine kayıt bürosunca yapılır.

At kiralanmış ise noterlikçe düzenlenmiş kira sözleşmesinin de önceden

yarış müessesesine verilmesi şarttır.

Kira süresi bir yıldan az olamaz.

İvedili hallerde başvurma bildiriminde yer alan hususları kapsamak şartıyla

kayıt için telgrafla da başvurabilir.

Ancak telgrafın kayıt bürosuna kayıt süresinin bitiminden önce gelmesi

şarttır.

Kayıt için diğer hipodromlara da başvurulabilir. Kayıt bürosunun yeri ve

kayıt tarih ve süreleri yarış müessesesince belirtilir ve duyurulur.

Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiç bir ek ve değişiklik yapı-

lamaz.

Madde 38 -((Değişik:23/7/1999-99/13185 K.)

İki ve üç yaşındaki İngiliz atlarına mahsus koşulara koşunun şartlarında

aksi belirtilmedikçe münhasıran 36 ncı maddenin (A) bendinde belirtilen

safkan İngiliz atları katılabilir.

Ancak,Gazi,Cumhurbaşkanlığı ve Ankara koşularına sadece Türkiyede doğmuş

safkan İngiliz atları katılır. Koşunun şartlarında aksi belirtilmedikçe

Çaldıran,Kısrak,Erkek ve Dişi Tay deneme koşularına 36 ncı maddenin (A)

bendinde belirtilen atlar katılır.

İki ve daha yukarı,üç ve daha yukarı,dört ve daha yukarı safkan İngiliz

atlarına mahsus karışık yaşlı koşulara koşunun şartlarında aksi belirtilmedikçe

36 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen bütün safkan İngiliz atları katılabi-

lir.

Madde 39 -(Değişik:23/7/1999-99/13185 K.)

Safkan Arap atı yarışlarına koşunun şartlarında ve yıllık yarış program-

ları genel hükümlerinde aksi belirtilmedikçe 36 ncı maddenin (B) bendinde

belirtilen bütün atlar katılır.Ancak,Cumhuriyet,Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koşularına sadece Türkiyede doğmuş safkan Arap

atları katılır.

Madde 40 – (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Kayıt sırasında atın anası, babası, sahibi, antrenörü, seyisinin adları ile

birlikte lisans numaraları, atın doğum tarihi, ırkı, taşıyacağı yarış rengi ve

kazancı belirtilir. Kayıt Bürosu istediği takdirde, safkanlarda pedigrinin, ya-

rımkanlarda menşe şahadetnamesinin gösterilmesi mecburidir.

Madde 41 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Handikap ağırlıkları kayıtların kapanmasından en geç 48 saat içerisinde du-

yurulur.

Madde 42 – Koşu kayıtlarına mütaallik beyannamelerin muhtevasından beyanna-

meyi imzalayan kimse mesuldür.

Madde 43 – (Değişik:10/11/1975 – 7/10752 K.)

Her at sahibinin yarışlarda kullanacağı renk ve şekilleri, yarış müessese-

sine tescil ettirmesi ve gerekli masrafı ödemesi zorunludur. Aksi halde koşula-

ra iştirak edilemez. Bir at sahibi namına tescil edilmiş olan bu renk ve şekil-

ler 5 yıldan önce değiştirilemez ve başkaları tarafından kullanılamaz. Aynı ya-

rış renkleri üzerine birden fazla at sahibi hak iddia ederse bu renklerin kime

ait olacağı komiserler heyetince kur`a ile saptanır. Kayıt bürosu birbirine

karışabilecek renk ve şekilleri tescil etmez.

Madde 44 – (Değişik : 23/7/1999 – 99/13185 K.) Kaydiye, taksit ve pişman-

calıklar, alındı karşılığında Kayıt Bürosuna ödenir. Kaydiyelerin kayıt

sırasında ve vadeli koşu taksitlerinin taksit gününde ödenmeleri zorunludur.

Kaydın telgrafla veya faksla yapılması halinde, kaydiyeler koşu gününe kadar

ödenebilir. Vadeli koşu taksitlerinin gününde ödenmemesi halinde kayıt silinir.

Ancak, 15 gün içinde müracaat edilip,ödenmeyen taksit tutarlarının beş katını

ya da son taksit gününe kadar bütün taksit tutarlarının beş katını ödemek

koşuluyla kayıt devam eder. Vadeli koşularda son kaydın, diğer koşularda kayıt-

ların yapıldığı sırada her at için Jokey Kaza ve Yardım Sandığı hesabına binme

ücretinin %10`u oranında yardım parası ödenir.

(Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.) İptal edilen koşular dışında kaydiye,

taksit, pişmancalık ve yardım paraları geri verilmez. (1)

Madde 45 – Vadeli koşularda atlarını koşuya sokmaktan vazgeçenler keyfiyeti

kayıt bürosuna yazılı olarak bildirmedikçe mütebaki taksitleri ödemek mecburi-

yetindedirler.

Vazgeçenin vazgeçtiğini bildirdiği tarihe kadar tahakkuk eden taksit bedel-

leri pişmancalık addolunur.

Madde 46 – Vadeli koşulara kayıtlı atların satılmaları veya kiralanmaları

halinde bu kayıttan doğan taahhütlerde atların yeni sahip veya kiracılarına in-

tikal eder.

Satış ve kiralama tarihinden evvel ödenmemiş bulunan veya bu tarihten iti-

baren tahakkuk edecek olan pişmancalıklarla taksitlerin ödenmesinden satın alan

veya kiralayan mesüldür.

—————–

(1) 10/11/1975 tarih ve 7/10752 sayılı Kararnamenin birinci maddesinde bu mad-

denin değiştirildiği belirtilmiş ise de, eski ve yeni hükümlerin incelenme-

sinden sadece birinci fıkranın değiştirilmiş ve iki fıkra halinde düzenlen-

miş olduğu anlaşılmaktadır. Maddenin son fıkrasının uygulanmasında bu husu-

sun gözönünde bulundurulması ve ikinci fıkra deyimi ile metnin son şeklin-

deki üçüncü fıkranın kastedildiğinin anlaşılması gerekmektedir.

Madde 47 – Borçlular listesinin yarış müessesesi tarafından yılda en az iki

defa olmak üzere Haziran ve Eylül aylarının sonlarında ilanı mecburidir.

Borçlular listesinde ismi bulunan at, satış veya kiralama suretiyle sahip

değiştirirse, yeni sahibi veya kiralayan tarafından bu atla alakalı borçların

tamamı ödendiği takdirde bu ata ait yarışa iştirak memnuiyeti kalkar. Borcu öde-

deyen kimse bu parayı esas borçludan alamadığı takdirde esas borçlunun adını

kendisine borçlu gösterilmek suretiyle borçlular listesine ilan ettirebilir. Bu

suretle listeye giren hakkındaki eski memnuiyetler avdet eder.

İlan edilen barçlar, kayıt bürosuna tediye olunmadıkça borçlunun ve atın

ismi listeden çıkarılmayıp mütaakıp listelerde tekrarlanır.

Madde 48 – Jokey yamaklarının imtiyazlı bulunduğu koşular hariç hiç bir ku-

şuda 40 kilodan aşağı sıklet taşınamaz.

Madde 49 – (Değişik: 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Handikap ve centilmenlik koşuları dışındaki koşularda atların taşıyacağı

ağırlıklar bu Tüzüğe bağlı (1) ve (2) sayılı çizelgelerde gösterilmiştir.

Ancak bu çizelgelerde gösterilen ağırlıklar gerektiğinde Yüksek Komiserler

Heyetinin önerisi üzerine Yarış Otoritesinin onayı ile değiştirilebilir.

Madde 50 – Koşu şartlarına göre yapılacak sıklet ilavelerinde, atın muayyen

devrelerdeki kazancı veya muayyen koşuların birinciliği veya kazanılan koşu

aded ve ikramiyeleri gibi esaslar nazara alınır.

Madde 51 – (Değişik birinci fıkra: 21/2/1983 – 83/6095 K.) Bir atın kazancı,

kazandığı ikramiyelerin toplamıdır.

Bu meblağa kupa kıymeti, kaydiye, taksit ve pişmancalık yekünları dahil de-

ğildir. Centilmen koşuları ile jokey yamaklarına mahsus koşulardaki kazançlar

hiç bir sıklet zammına esas olamaz.

Ded-hit hallerinde, atın hissesine düşen net kazancı hesaba alınır. Ancak

ded-hit yapılan yarışlar ismen sıklet zammına esas teşkil ediyorsa ded-hit ile

birinci olarak bitiren bütün atlar, koşuyu münferiden kazanmış gibi zamma tabi

tutulurlar.

Arap atlarının Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve yarış otoritesince tesbit

edilecek sair yerler koşularındaki her türlü kazançları, memleketin diğer yer-

lerinde icra edilen yarışlarda nazarı itibara alınır. Memleketin diğer yerlerin-

deki yarışlarda Arap atlarının elde ettikleri koşu kazançları, Ankara, İstanbul,

İzmir, Adana ve yarış otoritesince tesbit edilecek sair yerler yarışlarındaki

koşularda hiç bir suretle nazari itibara alınmaz.

Madde 52 – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.) Yabancı ülkelerde kazanılan

ikramiyelerin Türk Lirası üzerinden değeri, koşunun yapıldığı yılın birinci gü-

nündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuruna göre hesap-

lanır.

Madde 53 – Kısraklar, aygırlarla beraber koştukları takdirde bir buçuk kilo

noksan ağırlık taşırlar.

Madde 54 – Ellinci maddede yazılı esaslara göre mütaaddit sıklet zamlarına

tabi tutulması lazımgelen bir at, o koşu şartlarında hususi bir sarahat olmadık-

ça bu zamların yekünuna değil, en ağırına tabi tutulur.

Madde 55 – (Değişik: 18/10/1961 – 5/1801 K.)

Satış koşuları hariç diğer bütün koşularda bir atın taşıyacağı nizami sıkle-

te nazaran herhangi bir fazlalık veya eksiklik olduğu takdirde atın antrenörü

keyfiyeti beyan etmek ve tashih ettirmekle mükelleftir.

Resmi koşu programında sıklet bakımından vukubulacak hatalı kayıt antrenörü

bu mesuliyetten kurtaramaz.

Madde 56 – (Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Jokey yamağı ayrıcalıklarına göre eksik taşınacak ağırlıkların, 59 uncu mad-

de gereğince yapılacak tebligat sırasında, belirtilmesi zorunludur. Buna uyul-

mazsa ata jokey yamağı bindirilemez.

Maade 57 – Hiç bir at, bir veya daha fazla koşuda geçildiğinden dolayı sık-

let tenzilatına tabi tutulamıyacağı gibi taşıması lazımgelen fazla sıkletten de

affedilemez.

Hiç koşu kazanmamış veya muayyen bir zaman zarfında koşu kazanmamış veya

muayyen bir ikramiye veya muayyen mesafede koşu kazanmamış atlara, girecekleri

koşu şartları dahilinde sıklet tenzilatı tanınması caizdir.

Madde 58 – Tartı odasına, Komiserler Heyetince hususi müsaade verilmiş şa-

hıslardan ve tartısı icra edilen koşuya kayıtlı at sahipleri, sahiplerin vekil-

leri, antrenörleri, binicileri ve seyislerinden başka kimse giremez.

Madde 59 – (Değişik: 17/2/1968 – 6/9622 K.)

Koşulara kayıtlı atların, koşulara iştirak edip etmiyeceğini bildirme süre-

si, kayıt bürosunca kayıtların bitiminde ilan edilir. Bu bildirme süresi, yarış

günü saat 9 dan sonra ve bu saatten geriye doğru hesaplanacak 72 saatlik bir

süreden önce olamaz.

Koşuya kayıtlı atın sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, atın o koşuya

iştirak edip etmiyeceğini, atın binicisinin adını ve ata gözlük takılıp takılmı-

yacağını yazılı ve imzalı olarak kayıt bürosuna bildirmek zorundadır. Bu bildir-

me zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at koşuya iştirak ettirilmez.

Koşulara girecek atların start numaraları, bildirme süresinden 15 dakika

sonra tartı hakemlerinden birinin önünde çekilir. Bu çekilişte, koşuya Kayıtlı

atların sahipleri, sahiplerinin vekilleri veya antrenörleri bulunabilir. Tartı

hakemlerinden birinin belli saatte bulunmaması halinde, kayıt bürosunca bir tu-

tanak düzenlenerek start numaraları çekilir. Start numaraları çekildikten sonra,

koşulara iştirak edecek atların programdaki numaraları, start numaraları ve bi-

nicilerin adları tabloda ilan edilir.

Koşuya iştirak edeceği bildirilen bir atın hastalık veya arıza sebepleri

ile koşudan çekilmesi, ancak, saha veterinerinin raporu üzerine, komiserler he-

yetinin vereceği karar ile mümkündür.

Atın koşudan çekilmesi veya 65 inci madde gereğince binicinin değiştirilmesi

halleri de tabloda ilan edilir.

Koşuya iştirak edecek atın sahibi, sahibinin vekili veya antrenörü, her ko-

şunun başlamasından önce verilen çan işareti üzerine, gerekli tartıyı yaptırmak

zorundadır. Tartıdan sonra o koşuya iştirak edecek atların programdaki numarala-

rı, start numaraları ve binicilerinin adları tabloda ayrıca ilan edilir.

Madde 60 – Bir koşuya iştirak edecek olan atların binicileri, tartı hakemi

tarafından o koşunun başlamasından en geç 15 dakika evvel tartılmış bulunurlar.

Her binici, koşuda atının taşıyacağı sıkleti daha evvelden tanzim etmeğe

mecburdur.

Madde 61 – Koşularda, binicinin sıkleti fazla olması dolayısiyle bir ata

programda yazılı ağırlıktan en çok iki kilogram fazla sıklet taşıtılabilir. Bi-

nicinin, bu durumu, koşunun tartısı başlamadan önce tartı hakemine bildirmesi

mecburidir.

Madde 62 – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.)

Koşuya iştirak edecek bir atın eyeri, martingalı, gözlük ve göğüslüğü o atın

binicisinin sıkletine dahildir. Binicinin canyeleği, kamçısı, atın getr, başlık

ve bandajları sıklete dahil değildir. Binicilerin yarış müessesinin tartı ye-

rinde bulunduracağı standart can yeleğini giymeleri zorunludur.

Madde 63 – Koşulara girecek her atın programdaki numarasını taşıyan bir haşa

bezinin usulü dairesinde ve numarası vazıhan görülecek şekilde eğerinin altına

konması mecburidir.

Her binici, koşu esnasında kullandığı haşa bezini, koşudan sonra ve tartıyı

mütaakıp, tartı hakemine teslime mecburdur.

Madde 64 – Bir koşu için tartılan her binici, tartı hakeminin müsaadesi ol-

madan soyunma odasından çıkamıyacağı gibi o koşuda bindiği atın sahibi, sahibin

vekili, antrenörü, vazifeli memur ve komiserlerden başka hiçbir kimse ile temas

edemez.

Madde 65 – (Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.)

Muayyen bir ata bineceği resmi programda duyurulmuş binici değiştirilemez.

Ancak, binicinin start hakeminin emrine girmeden evvel koşuya katılmasına engel

olacak bir kaza veya hastalık özürü olduğu saha tabibince saptanırsa onun bine-

ceği ata resmi programda ilan edilen binici jokey ise jokey, jokey yamağı ise

jokey yamağının binmesine Komiserler Kurulunca izin verilebilir. Bu durumda koşu

ertelenmez.

Bunun dışında belgelenmek koşuluyla zorunlu sebeplerle belli saatte tartı

yerine gelmeyen binicinin değiştirilmesine, birinci fıkrada yazılı koşullarla

Komiserler Kurulunca izin verilebilir. Kurul, yarışların dürüstlükle yürümesini

sağlamak amacıyla gerekiyorsa koşudan önce biniciyi ata binmekten yasaklar.

Madde 66 – (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Koşunun başlamasına

en geç 10 dakika kala koşuya girecek atların ve binicilerinin ringe gelmeleri

mecburidir.

Resmi programdaki koşu zamanına kadar ringe getirilmeyen atlar beklenmez;

start yerine hareket edilir. Bu şekilde geciken atlar hareket hakeminin emrine

girmemiş addolunur.

Start mahalline vasıl olan her binici derhal start numarasına göre yerini

alır. Start numarası bir olan at, koşu sol yandan koşulan hipodromlarda, start

hattının sol tarafını, sağ yandan koşulan hipodromlarda, start hattının sağ

tarafını işgal eder.

Mütaakıp numaralar, buna nazaran yerlerini alırlar.

Madde 67 – Her koşunun startı, hareket hakemi tarafında icra edilir. Koşu-

lara iştirak edecek bütün atlar, start zamanında start yerinde hazır bulunmaya

mecburdur.

Madde 68 – Hareket hakeminin emrine girmiş olan atların hiç biri koşudan

çekilemez. Startları, start hattının önünde yanlış mesafede veya yanlış sıklet-

lerde icra edilmiş koşuların startı hükümsüz sayılarak tekrar icra edilir.

Birinci starta iştirak etmiş atların sahiplerinden arzu edenler, Komiser-

ler Heyetinin müsaadesi ile birinci starta iştirak etmiş atlarını ikinci defa

starta iştirak ettirmekten sarfınazar edebilirler. Bu gibi atlar, start hakemi-

nin emrine girmemiş addolunur.

Startı hükümsüz sayılmış bir koşu aynı günkü koşuların sonunda tekrarlanır.

Buna imkan bulunmayan hallerde o koşu Komiserler Heyetinin kararı ile lağvedi-

lir.

Madde 69 – Koşuya giren her at, o koşuyu kazanmak gaye ve gayreti ile koş-

turulur.

Koşu esnasında koşu sahasının takibi şarttır. Saha haricine çıkan at, o ko-

şu için koşu harici sayılır. Ancak koşu bitmeden önce, sahayı terkettiği nokta-

dan tekrar girmek suretiyle muayyen mesafeyi ikmal ederse koşu harici sayılmaz.

Madde 70 – Koşuya birden fazla iştirak edecek at olmadığı hallerde, bu atın

tekmil mesafeyi koşmasına lüzum olmayıp binilmiş olarak hakem kulesinin önünden

geçmesi, koşuya iştirak etmiş ve kazanmış olması için kafidir.

Madde 71 – Dedhit hallerinde, dedhit yapan atlar tekrar koşturulmaz.

Birincilik için dedhit yapan atların hepsi birinci addedilir. (51 nci mad-

denin üçüncü fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Madde 72 – (Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.)

Birincilik için tedhit yapan atların sayısı iki ise, birincilik ile ikin-

cilik ikramiyeleri toplamı, bu iki at arasında yarıyarıya taksim edilir. Üçün-

cülük ikramiyesi, koşuyu bunların arkasında bitiren ata verilir.

Birincilik için ikiden fazla at dedhit yaparsa, koşunun birincilik, ikinci-

lik ve üçüncülük ikramiyeleri toplamı bunlar arasında eşit olarak taksim edilir.

Koşuların ikincilik ve üçüncülüklerinde dedhit olduğu zaman ikramiyeler

aynı esasa göre taksim edilir.

Madde 73 – Bir koşuda derece alan atlardan herhangi biri koşu harici addolu-

nur veya diskalifiye edilirse bunun derecesini ve ikramiyesini ondan sonra gelen

at alır.

Madde 74 – Dedhit hallerinde, kupa ve buna mümasil taksimi kabil olmayan ik-

ramiyelerin tevziinde bir anlaşmazlık çıktığı takdirde komiserler heyeti, bu ih-

tilafı icabında kur`a ile hallederek at sahiplerinin birbirlerine ödemeleri la-

zımgelen meblağı tayin eder.

Madde 75 – Dedhit ile neticelenen maçlar, yapılmamış addolunur. Bu Nizamna-

menin 26 ncı maddesine aykırı olarak yapılan yarışlar hukümsüz sayılır.

Madde 76 – Koşuda ikramiye derecelerinden birini kazanan atların binicileri

ile Komiserler Heyetinin tartılmasına lüzum gördüğü bütün biniciler, koşuyu

mütaakıp binili olarak tartı dairesinin önüne kadar gelmek ve tartıya dahil bü-

tün malzemeleriyle birlikte tartılmak üzere tartı hakemine müracaat etmek mec-

buriyetindedirler. Koşu esnasında vukua gelmiş bir kaza yüzünden tartılması

icabeden bir binicinin, tartı dairesinin önüne kadar binili olarak gelmesine

imkan olmadığı hallerde binici, yürüyerek tartı dairesine gelir veya taşınarak

getirilir.

Uğradığı kaza dolayısiyle tartıya getirilmesinde sıhhi ve fenni mahzur bulu-

nan binicilerin koşudan sonraki tartılmalarından Komiserler Heyeti sarfınazar

edebilir.

Madde 77 – (Değişik : 10/11/1975 – 7/10752 K.)

Binicilerin yarış öncesi ve yarış sonrası tartılarının aynı olması şarttır.

Ancak 450 gramı geçmeyen eksiklik ve fazlalıklar kabul olunur.

Madde 78 – (Değişik : 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Yarışın tamamlanmasından başlayarak beş dakika içinde şikayet olmadığı ve

tartı 77 nci madde hükmüne uygun sonuç verdiği takdirde,tartı hakeminin tebliga-

tı üzerine,Komiserler Kurulu,hakem kulesine,yarışın sonucunun kesinleştiğini be-

lirten mavi ışığın yakılmasını ya da mavi bayrağın çekilmesini emreder.

Şikayet yapılmışsa ya da 77 nci madde hükmüne aykırı sonuç alınmışsa,kesin

karara varılıncaya kadar sarı ışık yakılır ya da sarı bayrak çekilir.

Mavi ışık yandıktan ya da mavi bayrak çekildikten sonra ilan tablosundaki

yarış sonuçları üzerinde değişiklik yapılamaz.

Madde 79 – Kupa vesair mükafatlar; vadeli koşularda kaydiye,taksit ve piş-

mancalıkların yekünu ve açık koşularda kaydiyeler mecmuu,birinci gelen atın ik-

ramiyesine ilave edilir.

Madde 80- (Değişik : 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Vadeli koşunun ikramiye toplamı 100.000 liradan aşağı olamaz.

Madde 81 – (Değişik : 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Koşunun özel şartlarında aksine hüküm yoksa, her koşu türü için yarış prog-

ramlarında ayrılan birincilik ikramiyesinin tamamı birinciye verilir. İkincilik

ikramiyesi bunun % 40`ı, üçüncülük ikramiyesi % 20`si, dördüncülük ikramiyesi

% 10`u dur.

Birincilik ikramiyesi,ikramiye toplamının %50 sinden az olamaz.

(Değişik: 23/7/1999 – 99/13185 K.) Bir sene önceki yarış gelirinin %40`ından

az olmamak koşuluyla ayrılan ikramiye tutarı, koşullarda dereceye giren atlara

ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır. Ancak, bir koşuda Türkiyede

doğmuş atlarla ithal edilen atların birlikte koşmaları halinde, dereceye giren

Türkiyede doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100`ünü, ithal edilen

atlar ise %75`ini alırlar. Bir koşuda, yalnız, ithal edilen atların koşması

halinde de dereceye giren atlara o koşu için konulan ikramiyelerin %75`i ödenir.

Bu koşullarda ikramiye olarak ayrılan miktarın dağıtılmayan kısmı ertesi yılın

koşu ikramiyelerine eklenir.

Koşu kazanan at sahiplerinin ikramiye ve ödüllerinin ödenme metodu Yarış

Otoritesince bir yönetmelikte düzenlenir.

Madde 82 – (Değişik : 7/8/1981 – 8/3419 K.)

Muayyen ikramiyeli ya da açık koşularda at başına alınacak kaydiye,o koşunun

ikramiye toplamının % 2 sinden çok olamaz.

Madde 83 – Bir koşuda Vok-Over yapıldığı takdirde,o koşuyu kazanana verilmek

üzere ilan edilmiş olan ikramiye,mükafat, kupa ve hediyeler. Vok-Over yapan ata

verilir.

Madde 84 – Bir koşuya şeraiti haiz hiç bir atın iştirak edemediği hallerde,

o koşu iptal edilir.

Madde 85 – (Değişik : 1/8/1980 – 8/1416 K.)

Satış koşularına katılan bütün atlar satılıktır. Satışları, bir komiserin

denetimi altında tartı hakemi yöntir. Bu koşularda at sahibi, kendi atının

satışına dolaylı da olsa katılamaz. Satış koşusuna katılacak atların koşu

saatinden en az yarım saat önce bandajsız ve tozluksuz olarak ikinci ringe

getirilmeleri ve koşu başlayıncaya kadar ringde bulundurulmaları mecburidir.

Madde 86 – Koşudan evvelki satışlar, aşağıda yazılı şekilde kapalı zarf

usulüyle yapılır.

Tartı dairesinde tartı hakeminin yanında kapağı mühürlü ve içine zarf atıla-

bilecek şekilde yapılmış bir kutu bulundurulur.

Satışa girecek kimseler, istedikleri atın adını ve o atın resmi programdaki

satış fiyatı ile o koşunun birincilik ikramiyesi yekünundan aşağı olmamak üzere

teklif ettikleri bedeli ve kendi sarih hüviyet ve adreslerini bir kağıda yazarak

kapalı zarf içinde kutuya atarlar.

Koşunun başlamasına yarım saat kala, kutunun zarf atmağa mahsus yeri tartı

hakemi tarafından kapatılarak mühürlenir ve zarf atılmasına müsaade edilmez.

Koşunun başlamasına 15 dakika kala kutu, tartı hakemi tarafından açılır. Atlar

en yüksek fiyatı teklif etmiş olana satılır. Bir ata birden fazla kimseler aynı

fiyatı teklif etmiş iseler, satış kur`a ile tayin edilir. Koşudan önce satılan

atlar, satış koşusuna ve o gün için kayıtlı bulundukları diğer koşulara giremez-

ler. Bu yüzden koşuya girecek at kalmadığı takdirde koşu iptal edilir.

(Ek: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Hiçbir kimse kapalı zarf usulü ile yapılan sa-

tış koşusuna kayıtlı atlardan birden fazlasına talip olamaz.

Madde 87 – (Değişik birinci fıkra: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Satış koşusunda

ikramiyeli dereceleri alan veya dedhit yapan atlar aşağıda yazılı şekilde açık

artırma ile satılır.

Artırma, koşu neticesi katileştikten sonra başlar ve yapılan teklifler tel-

lal tarafından ilan edilir. Teklif ve rağbet kesildikten sonra tellalın üç defa

bağırmasını mütaakıp at, resmi programdaki yazılı bedeli bulmuş olmak şartı ile

en fazla verene satılır.

Madde 88 – (Değişik birinci fıkra: 1/8/1980 – 8/1416 K.) Satışlara katıl-

mak isteyenlerin, almak istedikleri atın yarış programında yazılı satış bedeli-

nin % 20`si tutarındaki teminatı kapalı zarf yoluyla yapılacak satışlarda zarf-

ların açılmasından 5 dakika öncesine kadar, açık artırmayla yapılacak satışlar-

da ise artırmanın başlamasından önce, alındı karşılığında, tartı hakemine yatı-

rımları mecburidir.

(Değişik: 19/11/1965 – 6/5490 K.) Doping muayenesine tabi tutulan atın sa-

tış bedeli Yarış Müessesesince emanet hesabına alınır. Tahlil neticesi müsbet

çıkmadığı takdirde, bu bedel derhal satıcıya verilir. Aksi halde alıcı teminatı

geri alarak atı satın almaktan vazgeçebilir.

(Değişik: 1/8/1980 – 8/1416 K.) İsteklinin almaktan vazgeçmesi halinde, te-

minat parası, Kızılay Derneğine verilir.

Madde 89 – Kapalı zarf usulünde, en yüksek bedeli teklif etmiş olanın satın

almadan vazgeçmesi halinde, satış tekrarlanmaz. Ancak vazgeçenin teklif ettiği

fiyata en yakın fiyatı vermiş olana, kabulü halinde, satış yapılır. Bunlar mü-

taaddit ise aralarında kur`a çekilir.

Açık artırma usulünde, aynı halin vukuunda talip varsa artırma tekrar edile-

bilir.

Madde 90 – Kapalı zarf usuliyle yapılan satışta, at bedelinin yarışın başla-

masına beş dakika kalıncaya kadar ödenmesi veya at sahibinin kabul edeceği bir

teminata bağlanması şarttır. Aksi halde, atı satın alan satın almaktan vazgeçmiş

sayılır ve 88 inci maddenin son ve 89 uncu maddenin 1 inci fıkralarına göre mua-

mele yapılır. Satışın tahakkuku mümkün olmazsa, at koşuya iştirak ettirilir.

Madde 91 – Açık artırma usuliyle yapılan satışta, satıştan itibaren yarım

saat zarfında, at bedelinin ödenmesi veya sahibinin kabul edeceği bir teminata

bağlanması şarttır. Aksi halde, atı satın alan, satın almaktan vazgeçmiş sayı-

lır ve 88 inci maddenin son fıkrasiyle 89 uncu maddenin son fıkrası hükümlerine

göre muamele yapılır.

Madde 92 – Bir at, kapalı zarf usulünde, resmi programdaki satış fiyatı ile

koşunun birincilik ikramiyesi yekünunden ve açık artırma usulünde, resmi prog-

ramdaki satış fiyatından fazlaya satıldığı takdirde, aradaki fark Kızılay Cemi-

yetine verilir.

BÖLÜM: V

Antrenör, Centilmen Binici, Jokey ve Jokey Yamakları

Madde 93 – (Değişik: 21/2/1983 – 83/6095 K.)

Previous

Dow Jones Endeksi « Dünya Ekonomisi

Hukuk Sözlüğü

Next

Yorum yapın