İnkılapçılık

|

İNKILAPÇILIK

Türk Yenini,İyinin,Güzelin ve Doğrunun Arayıcısı :

ATATÜRK ilkelerinin özünü, iyiye, güzele ve doğruya gitmek oluşturur.İnsa-

na yakışan, insanca olan her şey bu özde yerini bulur.İnsanı öteki yaratıklar-

dan ayıran nitelik akıl olduğu gibi, yaşamındaki sürekli gelişimdir de… Bu sü-

rekli gelişim hareketi gerektirir.Duran şey gelişmez.İçinde bulunduğu dururmu

kabulemek de bir duruştur. İnsan tabiatta her geçen gün bir başka yeninin

ardındadır.Elindekiyle yetinmez.Bir başka yeniyi, bir başka güzeli ve bir baş-

ka doğruyu arar durur.Ona yakışan da budur.Yoksa, en basit deyim ile, öteki

yaratıklardan ne ayrılığı olurdu?

İnsanların oluşturduğu toplumlar da böyledir.Milletler hep aynı çağın Koşulları içinde yaşamaya razı olsalar, yaşama güçlerini yitirirler.Nitekim

tarih bu gibi milletlerin örnekleriyle doludur.Uygarlığın geliştirdiği çağ koşul-

larına uymayan ya da uymuyan milletler tarihin karanlıkları içinde yok olup

gitmişlerdir.

Genel tarih bize gösteriyor ki Türk milleti, en eski çağlardan beri, yep iyinin,güzelin,doğrunun ve yeninin arayıcısı olmuştur.Bu nedenlerledir ki,

Türk milleti yaşamını sürekli olarak sürdürmüştür.Öncelikle şunu belirtelim ki

Türk’ün ruhunda ”aramak” hep bir ateş gibi yanıp durmuştur.Bu ateş onu Asya’nın doğusundan Avrupa’nın batı ucuna, Afrika’nın ortasına kadar koş-

turmuştur.O, bu ateşle birbiri ardı sıra gelen devletleri tarihe armağan etmiş, her çağda yeninin habercisi, müjdecisi olmuştur.

Bütün bu hareketleri yaparken içinde bulunduğu koşullardan sıyrılıp çağdaş uygarlık düzeyindeki yerini almıştır.Kendisine engel olan durumları ortadan kaldırmasını bilmiştir.Ancak, ne zaman bunu yapmamışsa, kısa ya da uzun süreli bunalımların içinde kalmıştır.Bu nedenledir ki Türk’e durmak hiçbir zaman yaraşmamıştır.

Bütün bunalrdan şuraya varırız ki ”yenileşmek için hareket” demek olan inkılap, Türk’ün yabancı olmadığı bir kavramdır.İnkilapçılık Türk’ün ruhun-

da vardır.Türk yaradılıştan inkilapçıdır.

Öyleyse şimdi ATATÜRK ilkelerinden biri olan inkılapçılık ilkesini an-

atmakta zorluk çekmeyiz.

Previous

Bilgi Sistemleri Açisindan Yerel Yönetimlerin Mevcut Durumlari

Yargı

Next

Yorum yapın