Avrupada Yönetici Eğitimi

|

AVRUPADA YÖNETİCİ EĞİTİMİ

ALISON ALSBURY

Rekabetin giderek kızgınlaştığı bir piyasada, şirketler konumlarını sürsürebilmek için artık eğitime yeterli, tutarlı ve uzun vadeli yatırım yapma gereğini kavramaktadırlar. Bu yüzden dünya üzerindeki tüm büyük şirketlerde eğitime çok büyük önem vermektedirler.

Eğitim uygulamalarına ve değrlendirmesine ilişkin geniş bitr literatür bulunmakla birlikte, üst düzey yöneticilerine sunulan kısa kurslara ilişkin bir rehber bulunmamaktadır. Bu elkitabı, Avrupadaki kısa yönetici programlarına ilişkin ilk özet rehberdir.

Bu alanın genişliği dikkate alındığında, bu elkitabının seçici olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Okurlara belli bir yerde nelerin bulunduğunu değil, neyin iyi olduğunu söylemektedir. Maddelerin tümü, doğrudan ilgili eğitim kurumu tarafından sağlanan malzemeye veya kurumun personeli tarafından sağlanan bilgiye dayanmaktadır.

İş dünyası her zamankinden daha hızlı değişmektedir. Son radikal siyasal değişimler iş dünyası üzerinde doğrudan bir etki yapmıştır: Yeni Avrupa pazarı, Doğu Avrupa ve APS’nin hepsi etkili olmuştur. Çevreye ilişkin kaygılar siyasal alan kadar iş dünyasında da giderek daha fazla hesaba katılmaktadır. Üst düzey yöneticiler, bugün artık sürekli olarak değişen kale direklerinin olduğu bir sahada oynamaktadırlar. Yeni teknoloji, yeni bilgi sistemleri, yeni yönetim teknikleri, yeni yasalar hep becerileri güncelleştirmek için sürekli bir ihtiyacı ortaya çıkarmaktadırlar.

Yeni onyıl işletmenin ve yönetimin önceliklerinde önemli değişiklikleri başlatmıştır. Şirketler değişim yönetiminin en önemli önceliğe sahip olduğunu kavramakta ve bütçelerinin giderek artan bir bölümünü eğitime harcamaktadır. Eğitim kurumları da bu gelişmelerin kendi programlarına yansıması gerektiğinin farkındadırlar; çoğu eğitim gereksinimlerini belirlemek için önemli boyuta piyasa araştırması yapmaktadırlar.

• EL KİTABININ KULLANILMASI: Kitabın her bölümü yönetimim farklı bir yönünü ve fonsiyonel alanını ele almaktadır. Her bölümün başında, her programın hitap ettiği yönetim düzeyini özetleyen ve böylece bir yöneticinin kullanabileceği kursları belirlemesini kolaylaştıran bir tablo yer almaktadır. Daha sonra programlar, bunları sunan kurumlara göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

2. bölüm genel yönetim programlarını ele almaktadır. Bu bölüm üç kesime ayrılmıştır:Birinci kesim genel olarak üst düzey yöneticileri için ileri yönetim eğitimi sağlayan genel yönetim programlarını ele almaktadır. Diğer iki kesim genel yönetimin daha spesifik alanlarını ele almaktadır: Strateji oluşturma ve proje yönetimi.

3. bölümde fonksiyonel programlar incelenmiştir. Burada beş ana kesim bulunmaktadır: İnsan kaynakları yönetimi, üretim ve teknoloji, finansman ve muhasebe, pazarlama ve satış yönetimi ve çevre yönetimi.

4. Bölüm Euro-yöneticiler için bir bölüm olarak tanımlanabilir. Bu bölüm yöneticileri bir uluslararası perspektifle donatan programları bir araya getirmektedir. Üç kesim farklı konuları ele almaktadır. Birinci kesim uluslararası yönetim eğitimini ele almakta, ikincisi iş ittifaklarını ve ortaklaklıkları kapsamakta ve son kesim kültür eğitimi ve yabancı dil programlarını anlatmaktadır.

Soru kağıtları aracılığıyla ortaya çıkan, işletme içi eğitime doğru büyük hareket, 5. 6. bölümlere yer verilmesini teşvik etmiştir. Bu iki bölüm, eğitimcilerin kendi programlarını tasarlamaları için gerekli olan kaynakları sağlamakta ve bu amacı gerçekleştirmek için mümkün eğitim ortaklıklarını belirtmektedir. 5. bölüm eğitimciler için eğitim programlarını ve kendini geliştirmeyi ve kendi kendine öğrenmeyi teşvik eden programlarını vermektedir. 6. bölüm iki amaca hizmet etmektedir. 2., 3. ve 4. bölümler, tüm kısa kursları veren eğitim kurumkarına ilişkin bilgi vermekte ve şirkete özel eğitim için bir rehber sunmaktadır.

Her bölümün başındaki tabloda belirtilen yönetim düzeylerine ilşkin genel bilgi verilmektedir. Bunlardan ilk dört tanesi yönetim düzeylerini tanımlamakta ve sonuncusu yöneticileri beceri ve fonksiyon açısından pruplandırmaktadır.

• Yönetim Kurulu Üyesi: En yüksek yönetim düzeyini belirmektedir. Genel müdürler, müdürler, diğerlerini yöneten ve işletmenin geleceğine ilişkin önemli kararları alan yöneticiler.

• Üst Düzey Yönetici: Birkaç departmanı yönetir, fonksiyonel olmayan, koordine edici bir rolü vardır.

• Departman Yöneticisi: Bir departmanı ve daha az sayıda üst düzey yöneticiyi yönetir yine de şirkete ilişkin stratejik kararlarda bir ölçüde etkisi ve bilgisi vardır.

• Kısım Yöneticisi: Bir departman yöneticisinden daha az kıdemlidir, bir özel departmanı veya kısmı yönetir.

• Fonksiyon Yöneticisi: Yöneticinin düzeyi veya kıdemi, beceri ve fonksiyonu kadar önemli değildir ve bu yüzden diğer herhangi bir düzeyde olabilir veya o düzeydeki birine bağlı olabilir.

3. bölümde bir programın bir fonksiyonel yönetici için uygun olduğu söylendiğinde, yöneticinin fonksiyonu, fonksiyonel programla aynı olmayabilir. Örneğin, finansal programlar ve muhasebe programları bölümünde, muhasebe dışındaki diğer tüm fonksiyonel yöneticilere özel bazı programlar bulunmaktadır.

• GENEL YÖNETİCİ EĞİTİMİ

Bu bölüm genel nitelikte ola, genel yönetim becerilerini öğrete, ortak yönetim sorunlarını paylaşan ve her düzeydeki yöneticiler karşılaşabilecekleri sorunları ele alan programları incelemektedir. bununla birlikte uluslararası boyutu veya Avrupa boyutu üzerinde duran programları dışta tutmaktadır. Bölümlemeler bir ölçüde yapay olmakla birlikte, bu bölüm üç kesime ayrılmıştır: Genel yönetim programları: strateji yönetimi ve proje yönetimi, bazı programlar her üçünüde kapsamaktadır. Bölümleme programın içeriğinin bütününe değil, esas vurgusuna dayalıdır. Temel örgütsel değişim genellikle stratejik amaçlardaki önemli bir değişikliğin bir sonucu olduğundan, stratejiye ilşkin kesim, örgütsel değişim ve bunun sonuçlarına ilişkin programları da içermektedir.

• GENEL YÖNETİM: Genel yönetim gereksinimleri, ideal olarak, bunun içinde yer alan yöneticiler kadar çeşitli olmalıdır. Meslek yaşamlarının farklı aşamalrında bulunan yöneticiler ve farklı örgütsel kültürlerden gelen yöneticilerin gereksinimleri farklı olacaktır. En üst düzey yöneticiler, belki de büyük örgütlerin genel müdürleri, kendilerini daha fazla geliştirebilmek için deneyimleri bir araya getirmeye ve entellektüel bir meydan okuma ile karşı karşıya kalmaya gereksinim duyabilirler. Genel müdürler, genel yönetim tekniklerin ilişkin deneyime sahip oldukları ve fonksiyonel yöneticilerin becerileri çok özel olabileceği için, genel müdürlerin gereksinimleri fonksiyonel yöneticilerden farklı olacaktır. Bu çeşitlilik tavsiye edilen programlara yansımıştır. Bunlar fonksiyonel yöneticilere genel yönetim becerilerini geliştirmede yardımcı olan programlardan hızla ilerlemek isteyen yöneticiler için hızlandırılmış geliştirme programlarına ve herhangi bir yönetim düzeyi için uygun olan liderlik becerilerine ilişkin kurslara kadar uzanmaktadır. Kursların biçimide önemli farklılıklar göstermektedir. Bazıları, esas olarak deneyimlerin paylaşılması için bir forum niteliğindedir, bazıları önemli öiçüde pratik beceri eğitimi vermektedir ve bazıları spesifik bir rolü ele almakta ve o rolün yönetimini incelemektedir. Genel yönetime ilişkin kesimde, politikanın çerçevesini çizme rollerinden ve kamusal sorumluluklarından dolayı farklı sorunlarla karşı karşıya kalan devlet yöneticileri ve kamu sektörü yöneticileri için iki program da yer almaktadır.

• Ashridge 1: Yönetim Kurulu Üyeleri Programı

Katılımcı Profili: Borsaya kote edilmiş ve veya aile şirketlerinin ve bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyeleri

• Programın Yararları: Katılımcılar yönetim kurulu üyesi rollerine ilişkin bütünleşmiş ve yüksek derecede odaklaşmış bir bakış açısı kazanmış olarak geri döneceklerdir.

• İçerik: Program yönetmekten yöneltmeye dönüşümü gerçekleştirme üzerinde odaklaşmaktadır. Bu, programın çekirdeğini oluşturan üç önemli bakışı içermektedir:

• Örgütün tek bir fonksiyonu veya faaliyet altbirimi yerine genel performansının sorumluluğunu yüklenmek,

• Stratejik yönetim sorumluluğunu üzrine almak, bunun sonucunda kararların hem kapsam hem de zaman ufkunun genişlemesini sağlamak,

• Stratejik sürecin gerçekleştiği dış çevrenin daha iyi kavranması gerektiğini anlamak.

• Süre: Beş gün Ücret: 2.400 sterlin konaklama dahil Sıklık: Yılda beş kez

• FONKSİYONEL YÖNETİCİ EĞİTİMİ

Bu bölüm beş kesime ayrılmıştır. Yönetimin tüm fonksiyonel alanları: imalat ve teknoloji, finasman ve muhasebe, pazarlama, satış ve çevresel yönetim. Her kesim kendi içinde açıklayıcıdır, fakat kısa bir özet, sunulan programların çok fazla olan çeşitlerine ilişkin bir bilgi vermektedir.

İnsan Kaynakları: Soru kağıtları insan kaynakları yönetiminde, yönetimin diğer herhangi bir alanına göre, hem içerik hem de biçim açısından çok daha fazla çeşitliliği ortaya koymuştur. Burada çoklu beceriye dayalı programlar tavsiye edilmiştir: Danışmanlık, pazarlık ve etkileme becerilerini, işe alma ve seçme stratejilerini, haberleşme ve sunuşu öğreten kursların tümü popüler kurslar olarak belirlenmiştir. Bir diğer program kategorisi insan kaynakları yönetiminin günlük işleyişinde söz konusu olan sorunları ve bir insan kaynakları politikasının geliştirilmesini incelemeştir.

İmalat ve Teknoloji Yönetimi: Genellikle imalat sürecinin etkin yönetimi, Ar-Ge’ den bilgi teknolojisine kadar tüm teknoloji yönetimini içerdiğinden bu iki alan aynı grupta toplanmıştır. Bu kesimde, üretim sürecinin yönetimini ele alan programların yanı sıra, toplam kalite yönetimi, Ar-Ge yönetimi, bilgi teknolojisi stratejisi ve yönetimi ve lojistiğe ilişkin programlar yer almaktadır.

Finansman ve Muhasebe: Bu programların düzeyi oldukça farklılık göstermektedir. Tavsiye edilen çok çeşitli kurslar finansman yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu becerileri ve bir stratejik perspektif geliştirmeye duydukları ihtiyacı ele almaktadır. Bazı kurslar finansal perfonmansın iyileştirilmesini incelemektedir. Ancak insan kaynakları müdürleri, finansmancı olmayan müdürler için finansmna ve muhasebe becerileri sağlayan programları da tavsiye etmiştir; bunlardan bazıları karmaşık finansal karar vermeyi ele alan programlara gerek olduğunu da belirtmiştir. bu kesim, tüm bu programların iyi bir bileşimini vermeye çalışmaktadır.

Pazarlama ve Satış Yönetimi: Bir işletmeden diğerine pazarlama, pazarlama yönetimi ve stratejisi, satış gücünün yönetimi dahil, bu iki alanın üm boyutları bu kesimde saptanmıştır. Teknolojik ürün ve sanayi ürünü pazarlamasıve profesyonel hizmetler dahil, hizmet işleteleri için pazarlama.

Çevre: Çevreye ilişkin olarakyönetimin tavırları hızla değişmektedir. Çevre bilinci ve çevreye ilişkin olarak duyulan sorumluluk, bugün bir şirketin halkla ilişkilerinde önemlidir ve genellikle pazarlama stratejisinin bir parçasıdır. Birkaç eğitim kurumu çevresel yönetim konusunda pratik eğitim kurslarının gereğini kavramaya başlamıştır. Çevreye ilişkin konuların halledilmesi az sayıdaki genel yönetim programında yer almakla birlikte, işletmecilik okullarının çoğu henüz çevresel yönetim programları geliştirmemeiştir. Burada yer alan programlar yalnızca tavsiye edilenlerden oluşmaktadır.

INSEAD 1: İnsanların Yönetimi

Katılımcı Profili: İnsan kaynakları politikalarında daha etkin olma gereğini kavrayan genel müdürler diğer kıdemli yöneticiler, örgütlerinin politika ve uygulamalarını formüle teme sorumluluğunu üstlenmiş personel ve insan kaynakları yöneticileri. Bu program uluslararası örgütlerde çalışanların ilgi alanlarına özel bir dikkat göstermektedir.

Prıgramın Yararları: Bu program katılımcılara, işletme ve örgüt stratejisinin insan kaynakları yönetimi üzerideki etkilerini gözden geçirmek için bir olanak sağlamaktadır. İnsan kaynaklarını planlama ve geliştirmenin, stratejik ve örgütsel ihtiyaçlarla, bireyin kişisel ve mesleki gelişmeye duyduğu ihtiyacı nasıl bağdaştırdığını görmelerini sağlar. Kurs, ortaya çıkmakta olan insan kaynakları sorunlarının yanı sıra bunların temelinde yatan değişim ve uygulama görevlerinin üstesinden gelmek için bir fırsat oluşturmayı hedeflemektir.

İçerik: Program iki bölüme ayrılmıştır. İlk dört gün, seminerin seminrin temelini oluşturan dört modüle ayrılmıştır. Stratejik ve örgütsel sorunlar, insan kaynakları yönetiminin çokuluslu koşulları, insan kaynakalrı yönetimi yoluyla rekabet avantajı, insan kaynakları planlaması ve uygulaması

Süre: Dokuz gün Sıklık: Yılda birkez Ücret:37.000 FF Konaklama için haftada 3500 FF

• ULUSLARARSI PERSPEKTİF

Görüş ufku ulusal düzeyden Avrupa sınırlarına kaydıkça ve siyasal gruplamalar değiştikçe, yöneticilerin içinde faaliyet gösterdikleri uluslararası çevre de aynı biçimde değişmektedir. Bir çok kıdemli yönetici, ya uzun süre yurt dışında çalışarak veya çok uluslu bir örgütün çeşitli ulusal bölümlerinde çalışarak çok uluslu bir perspektif edinmiş durumdadır.

Yanlızca ulusal perspektife sahib olan fakat şimdi ufuklarını genişletmelerini gerektiğini kavrayan yöneticiler için çeşitli programlar mevcuttur. Bunlardan bazıları uluslar arası yönetim sorunlarını ele almaktadırlar: bunlar arasında, artık genellikle uluısal sınırların ötesine giden şirket birleşmeleri ve şirket satın alınması ile ilgil olanlar vardır. Bu bölümün ilk iki kesimi bu programları anlatmaktadır. Önce uluslararası yönetim programları daha sonra da şirket ittifakları ve satın almalarına ilişkin bir kesim bulunmaktadır. Bazı programlar çok uluslu şirketlerdeki yöneticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde odaklaşmaktadır. Programların hepsi, Avrupa’lı yöneticileri yeni piyasa güçlüklerine karşı koyabilmek için donatma çabasıyla faaliyet alınını ulusaldan uluslararası alana genişletmektedir.

Yönetimin tüm düzeyleri için, doğası gereği, hem kültürel eğitim, hem de dil eğitimi aynı biçimde geçerli olduğundan, ilgili yönetim düzeylerin belirten tablolar verilmemiştir. Bilgi verilen dil kursları, kurslarını iş adamlarının ihtiyaçlarına göre düzenlemiş olanlarla sınırlı tutulmuştur: Birçok şirket, sayıı sıralanamayacak kadar fazla olan yerel dil okullarından yararlanmıştır. Yurt dışındaki yöneticilere ingilizce öğreten iki kurs hakkında da bilgi verilmiştir.

Irish Management Institute(IMI):

Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolcaya

Başlangıç Programları: Katılımcı Profili: Tümüyle yeni başlayanlar için

Programın Yararları: Kurs, dört adet üçer günlük bloklar biçiminde dört aya yayılmıştır ve yalnızca 12 gün sürmektedir. Uzaktan öğrenim malzemesini sağladığı motivasyon ve izleme sayesinde, katılımcıların bu 12 gün içinde çok daha uzun düzenli bir kursdaki kadar öğrenmeleri mümkündür. Bu da programa katılan örgüt için açık bir tasarruf sağlamaktadır.

İçerik: Eğitim yöntemleri çeşitlidir: Rol oynama, iki kişinin karşılıklı konuşması, eğitimci ile bire bir eğitim seansları, audio bantlar. Eğitimciler tüm kurs malzemelrini ve kelimeleri, özellikle işin ihtiyaçlarıyla uyumlu olacak biçimde tasarlamışladır.

Kurs katılımcılara şunları öğretecektir.

• Tüm temel yapıların kullanılması,

• İş koşullarında ve sosyal ortamlarda dilin kendine güvenle konuşulması,

• Kendi dilini ortalama bir hızla konuşan yabancıların söylediklerinin anlaşılması,

• Mektup ve telekslerin tercümesi,

• Alışveriş, gezi, misafir karşılama, toplantı düzenleme, basit telefon konuşmaları yapılması,

• Katılımcının hizmet veya ürünün basit biçimde sunulması.

Süre: Ayda bir kez, 4 ay süren, 4 tane üçer günlüjk modüller biçiminde 12 gün

Sıklık: Her dil kursu yılda iki kez Ücret: 965 Sterlin

EĞİTİMDEKİ GELİŞMELER

Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi: Eğitime ilişkin perspektifler bir defalık kurlardan her bireyin ve grubun ihtiyaçlarına göre planlanmış eğitim programlarına doğru değişmektedir. Eğitimcinin rolü artık daha geniş bir çerçevede görülmektedir: Sorunları teşhis eden, kara vermeyi etkileyen ve yöneticilere, eğitim ihtiyaçlarına ilişkin bir analizde belirlenen tüm konularda danışmanlık yapan uzmanlarla kıdemli yöneticiler arasında daha yakın bir ilişki mevcuttur. Eğitimcilerin iş perfonmansını artıran eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri ve değişimin etkin biçimde yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi yaşamsal önemde bir görev durumuna gelmektedir. Eğitim ihtiyaçlarının belirlnmesi, bir eğiim programının tasarlanması, eğitimin değerlendirilmesi, açık öğretimin yönetimi, eğitimcinin eğitilmesi gereken konulardır.

Eğitimciler giderek, yöneticilere zor ve değişen koşullar için eğitim sağlama durumunda kaldıklarından, ihtiyaçların analizi, program tasarıımı, sunuş ve analiz konusundaki temel uzmanlıklarının ötesine giderek kişisel gelişme ve bireysel gelişme alanlarına yönelmeleri gerekmektedir. Bunu kolaylaştıran kurslar, diğerlerini bir derin öğrenme sürecinden geçirebilmek için, eğitimcileri kendi tavırları, değerleri ve inançları ile karşı karşıya kalmalarını sağlamaktadır. Bu gelişme, bundan sonraki kesimde ele alınacak olan kendini geliştirme ile paralel gitmektedir.

Kendi kendine eğitim, eğitim alnındaki bir diğer ilginç gelişmedir. Bu yolu seçen eğitimciler, kendi yönetim deneyimlerine öğrenme ihtiaçlarına ve örgütlerinin kültürüne uygun olacak biçimde kendi eğitimlerini tasarlamak ve denetlemek isteyen yöneticileri geliştirmeyi umut etmektedirler. Roffey Park, yeni "uluslararsı kendi kendine eğitim merkezi" ile bu yaklaşımda öncü olmuştur. Bu kurum kişinin kendisi tarafından yönetilen bir eğitim programının planlanması, bunun bir örgütün yuapısı ve yönetim geliştirme faaliyeti ile bütünleştirmesi konusunda pratik kurslar vermektedir.

Roffey Park Management College 4:

Kişilerarası İlişki Becerisi Eğitimi Yöntemleri:

Katılımcı Profili: Eğitimciler, yönetim geliştirme uzmanlrı, personel uzmanları ve eğitim yöneticileri.

Programın yararları: Bu program kişilerarası ilişki becerisi eğitimine ilişkin bir dizi yaklaşımı sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımların avantaj, dezanantaj ve uygunluklarını inceleyecektir. Eğitimcinin kişiler arası ilişki becerileri, eğitime ilişkin çeşitli rolleri ve sorumluluklarını inceleyerek bu tür bit eğitimi daha etkin biçime getirecek ve kişinin bilgisini artıracaktır.

İçerik: Program, kişilerarası ilşki becerileri eğitimine bir genel bakışın yanı sıra aşağıdaki çeşitli yaklaşımları ele alacaktır.

• Davranış analizi,

• Faaliyetsel analiz,

• Takım geliştirme modelleri,

• Farklılıkların yönetimi,

• Gestalt: Kökeni ve IST’de kullanımı,

• Nöro dilci programlama.

Kişiler arası ilişki becerisi uygulamasında eğitimcinin rolü, geri besleme yönetimi ve bu rolün ortaya çıkardığı mesleki sorunlar ele alınmaktadır.

Süre: 5 gün Sıklık: Yılda 3 kez Ücret: 1650 Sterlin+KDV Konaklama dahil

EĞİTİM KURUMLARI VE SUNDUKLARI ŞİRKETE ÖZEL EĞİTİM OLANAKLARI

Yaptığımız anket, olayı tam olarak veriyorsa, büyük şirketlerin hepsinin şirket içi eğitimlerinin en azından bir bölümüünü ya kendi olanaklarını kullanarak, ya da bir eğitim kurumu ilr birlikte şirkete özel programlar düzenleyerek örgütledikleri belirtilebilir. Bunun iki açık nedeni vardır: Genellikle şirket tarafından dışarıdan uzman konuşmacılar getirilerek düzenlenen bir kurs çok daka ucuza mal olacağı için birinci neden maliyettir. Görüştüğüm bazı şirketler bu yolu seçmektedir. Çoğu kez gerekli dış girdiyi sağlamak için işletmecilik okullarından profesörleri veya sektörden uzmanları getirerek kendi kurs ve seminer dizilerini oluşturmaktadırlar.

İkinci ve belki de daha önemli neden, konunun ilgisidir: Şirkete özel spesifik bir kurs şirketin içinde yer aldığı sektöre özel bir eğitimi verir ve bu sektöre uygun eğitim malzemelerini kullanır. Şirket içi eğitim ayrıca şirketim kültür, örgütsel yapı ve stratejik amaçlarını da yansıtabilir. Büyük şirketlerde genellikle bölümler arası iletişimin artması biçiminde ek bir yarar daha sağlar.

Londra İşletmecilik Okulu(LBS)

Londra işletmecilik okulu, Londrada Regents Parkın kenarında yer almaktadır. Tesisleri büyüleyicidir ve bigi teknolojisinden sağlık merkezlerine kadar çok çeşitlidir. LBS Avrupadaki en büyük işletmecilik kütphanesini geliştirmiştir ve bu kütüphane 20’den fazla On-Line servisi bulunan hayli itibarlı bir bilgi servisine sahiptir. LBS yöneticilere kendilerine daha fazla güven duyan daha etkin ve rekabetçi duruma gelebilmeleri için kariyerlerinin her aşamasında onlara yardımcı olmak için bir yönetici programları portföyü sunmakatadır. Hızlandırılmış geliştirme programı belki de yüksek potansiyelli yöneticiler için dünya üzerindeki etkin kurstur.

Previous

Bilgi Sistemleri Açisindan Yerel Yönetimlerin Mevcut Durumlari

Yargı

Next

Yorum yapın