Halkla İlişkiler

|

Halkla İlişkiler AB

Halkla İlişkiler Kavramı

Halk Nedir?

Bir ulusun belirli bir çevre içinde yaşayan kesimini veya aynı yerde toplanmış kimseleri ifade eder.

Halkla ilişkilerin halkı; örgütün eylem ve işlemlerinden etkilenen düşünce ve eylemleriyle örgütü etkileyen, ortak çıkarlara sahip insan gruplarını ifade eder.

Halk=Hedef Kitle= Duyarlı Kitle=İlgili Çevreler

Hedef Kitlenin belirlenmesinde önemli 3 nokta

Örgütün eylem ve işlemlerinden etkilenmek

Düşünce ve eylemleriyle örgütü etkilemek

Ortak çıkarlara sahip olmak

Bu özelliklere bakıldığında hedef kitle, genel anlamda halk kitlesi değil bu kitlenin tanımlanmış parçalarıdır.

Hedef Kitle Neden Belirlenir?

Bir Hİ programının hedef aldığı grupları belirleyici özellikleriyle ayrı ayrı tanımlamak

Bütçe ve olanaklar çerçevesinde öncelikli eylemleri saptamak

Hedef kitlenin özelliklerine uygun mesajlar hazırlamak

Mesaj iletiminde kullanılacak uygun medya ve teknikleri kullanmak

“Halk” belirlenmeden yapılan halkla ilişkiler işletmeye ne gibi olumsuzluklar getirir?

Gereğinden büyük kitleye ulaşma çabası emek, zaman ve para kaybına neden olacaktır

Farklı özelliklere sahip kitlelere aynı mesaj iletilecektir, bu durum etkinliği düşürecektir

Emek, materyal, donanım verimli biçimde kullanılmayacaktır

Tek ve büyük bir kitle için belirlenmiş bir Hİ amacı belirlenmişse ulaşmak mümkün olmayacaktır

Halkla ilişkilerin başarısız olmasına neden olacaktır

İşletmelerin 9 hedef kitlesi

1.Çalışanlar

2.Potansiyel çalışanlar

3.Genel anlamda toplum

4.Yatırımcılar

5.Tedarikçiler

6.Dağıtımcılar

7.Tüketiciler ve kullanıcılar

8.Fikir önderleri

9.İnternet kullanıcıları

Hİ Nedir ?

Belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı inandırıcı haberleşme çabasıdır.

Bir kuruluşu, çalışanlarına, müşterilerine ve bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır.

Bir işletme, sendika, kamu kuruluşu veya benzeri bir örgütün kendisini çevresine ayarlaması ve durumunu topluma göre yorumlaması için müşteriler, işgörenler veya ortaklar gibi belli halk kesimleri ve bütünüyle halk ile tutarlı verimli ilişkiler kurup sürdürme yolundaki faaliyetler bütünüdür.

Halkın tutumunu değerleyen, kamu çıkarına örgütün politika ve yöntemlerini ortaya koyan, kamunun anlayış ve kabulünü kazanmak için bir faaliyet programının yürütülmesini içeren bir işletme fonksiyonudur.

Kuruluşun dış çevreyle iyi ilişkiler kurması ve bu ilişkilerin yönetimidir.

Özel yada tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların olumlu inanç ve eğlemlere yönlendirilmesi, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çabaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.

H.İ tanımlarındaki farklılıklar;

Kurumlara ve kişilere özgü,

Dış çevrelere yada hem dış hem de iç çevrelere yönelik,

Tek yönlü yada çift yönlü iletişim çabası olması

Rex F. Harlow’ un H.İ. Tanımı

Organizasyon ile ilgili çevreleri (publics) arasında karşılıklı iletişimi sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur.

Tanımda Yer alan Temel Kavramlar

Organizasyon

İlgili çevreler

İletişim

Yönetim fonksiyonu

ORGANİZASYON

SÜREÇ (İŞLEM) OLARAK

Amaçlara ulaşmak için yapılacak işlerin tanımlanması ve gruplanması işleri yapacak kişilerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, insanların en etkin biçimde çalışabilmesi için gerekli fiziksel ortamın hazırlanmasıdır.

(ORGANİZE ETME)

YAPI (VARLIK) OLARAK

Organizasyon işleminin tamamlanması sonucu yapı yada varlık olarak organizasyon ortaya çıkar.

(ORGANİZASYON)

•Belirli bir amaca ulaşmak üzere, birden fazla bireyin biraraya gelerek düzenli ve bütünleşik bir çaba gösterdiği yapıdır.

İletişim

Herhangi bir bilginin, düşüncenin yada tutumun her türlü yolla başkalarına aktarılma sürecidir.

Kaynak: karşı tarafa mesaj göndermek üzere yazan, çizen, beden ve yüz hareketlerinde bulunan kişi veya kurumdur.

Mesaj: Karşı tarafa iletilmek istenen bilgi düşünce tutum veya anlamdır.

Hedef: Mesajın ulaşması amaçlanan kişi, kurum ve bunlardan oluşan topluluklardır.

Kanal: mesajın kaynaktan hedefe ulaşmasını sağlayan araçtır.

Kodlama: mesajın, kelimeler, semboller, mimiklerle vb. biçimde ifade edilmesidir.

Açımlama: Mesajın karşı tarafa ulaşması ve anlaşılmasıdır.

Geribildirim: Kaynaktan gelen mesajın hedef tarafından ne ölçüde ve nasıl anlaşıldığının bilinmesini sağlayan mekanizmadır.

Yönetim

Değişen çevrede sınırlı kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, organizasyon amaçlarına etkin bir biçimde ulaşmak için, başkalarıyla ve birlikte iş yapmaktır.

Yönetimin fonksiyonları

Planlama

Organizasyon

Kadrolama

Yöneltme

Denetim

Koordinasyon

Motivasyon

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler Neden bir Yönetim fonksiyonudur?

İşletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi öncelikle yönetime düşen bir görevdir.

H. Mintzberg’in yönetsel rollerinden, temsilcilik, irtibat kurma, bilgi toplama, dağıtma, sözcülük, arabuluculuk doğrudan iletişimle ilgili ve halkla ilişkilerin faaliyet alanında yer alan konulardır.

Edward Bernays’e göre Hİ

Sürekli ve monoton aktiviteleri renklendirerek olağan dışı hale getirmek böylelikle basının dolayısıyla hedef kitlenin dikkatini çekmektir.

İdeal Bir Halkla İlişkiler Fonksiyonu;

İşletme yönetimince yürütülen planlı ve sürekli bir programdır.

Organizasyonun iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir.

Organizasyonun iç ve dış çevrelerini oluşturan kişi ve kurumların tutum ve davranışlarını izler

Örgütsel politikaların ve faaliyetlerin çeşitli çevreler üzerindeki etkilerini analiz eder.

Kamu yararı ile organizasyonun çıkarını dengelemek üzere bu örgütsel faaliyetleri ve politikaları gözden geçirir.

Organizasyon ile çevreleri karşılıklı olarak yarar sağlayacak yeni politikaların oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık yapar.

Organizasyon ile çevreleri arasındaki karşılıklı etkileşimi sağlar, sürdürür.

Organizasyonun iç ve dış çevrelerinde organizasyon lehine tutum ve davranış değişikliği yaratmaya çalışır.

Organizasyon ile çevreleri arasında yeni, yapıcı ilişkiler geliştirir.

Pazarlama ve Hİ

Hedef pazarın ihtiyaç ve istekleri gözönünde tutularak mal ve hizmetler geliştirilir, fiyatlanır, dağıtımı ve satışı sağlanır.

Hİ’de pazarın ihtiyaç duyduğu türde bir mal üretimi yada satış sözkonusu değildir.

(Philip Kotler’e göre Hİ pazarlama karmasının bir elemanıdır.)

Reklam

Herhangi bir ürün veya fikrin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek, kişisel olmayan yollarla tanıtımıdır.

Reklam ve Halkla İlişkiler

Mesaj doğrudan satışı yapılacak ürün veya fikirle ilgilidir

Kitle iletişim araçları kullanılarak yapılır

Kitle iletişim araçlarına ödenen bir bedel sözkonusudur

Kaynaktan hedefe tek yönlü mesaj gönderilmesi sürecidir

Kısa vadeli amaçlar peşindedir.

Ürünü üreten işletmeyi esas alır, kurumla ilgili çevreleri de kapsar

Kitle iletişim araçları, yüzyüze ilişkiler, sergiler, konferanslar, geziler ve benzer tanıtım teknikleri kullanılır.

Medyaya herzaman ücret ödenmez(duyurum gibi)

Mesaj çift yönlüdür.

Uzun vadeli amaçlar peşindedir.

Kurumsal Reklam ve Hİ

Bir mal yada hizmeti değil kurumu tanıtır.

Hedef aldığı kitle çok daha büyük ve kapsamlıdır.

Verilen mesajlar gerçek ve abartısızdır.

Hİ KURUMSAL REKLAMDAN

İşletmenin imajını oluşturmak ve güçlendirmek

İşletmenin güncel görünümünü ortay koymak

İşletmenin ekonomiyle bir bütün olduğunu sergilemek

Personeli motive etmek

Birtakım ürünlerin işletme işletmeyle bütünleştiğini ortaya koymak

İşletmenin olumsuz imajını silmek

Yeni bir ismi yada yapısal bir değişimi açıklamak

Başarılı ve yetenekli işgücünü işletmeye çekmek

İşletme aleyhine açılan kampanyalara cevap vermek

Kamu oyunda bilgi eksikliğinden doğan bir yanlış anlamayı gidermek

İÇİN YARARLANIR

Promosyon ve Hİ

Ürünün teşhiri, demostrasyonu, ürünle birlikte hediye verilmesi, kupon verilmesi, cezbedici paketler kullanılması

Hİ ve promosyonun karıştırılma sebebi satışçının müşteriyle yüzyüze gelmesinden kaynaklanmaktadır.

Ancak satış elemanının temel görevi satışa katkıda bulunmaktır.

Hİ ve Propaganda

Doğru bilgi,iyi niyet,dürüst harekettir

Fikir tartışmalarına açıktır

Gerçekleri açıklama yoluyla ikna etmeye çalışır

Yanıltıcı değildir

Yıkıcı olmaz

Tek yönlüdür, abartma üzerine kuruludur, iyi niyet herzaman olmayabilir

Tartışma kabul etmez

Doğmatik ve otoriterdir

Çok tekrar yoluyla ikna etmeye çalışır

Yanıltıcı ve kandırıcı olabilir

Gerekirse yıkıcı olabilir

Previous

Tüp Gaz (Lpg)

İsntabul Avrasya Maratonu Tarihi

Next

Yorum yapın