Seyahat Acentasının Faaliyetleri

|

SEYAHAT ACENTASININ FAALİYETLERİ

1- Bilet İşlemleri

Bilet satış işlemi, parekendeci bir seyahat acentasının en önemli faaliyetleridir. Seyahat acentaları genellikle tüm ulaştırma araçları için, kara, hava, deniz ve demiryollarının biletlerini satarlar. Bilet satış işlemi karmaşık ve spesifik bir faaliyettir. Teknik bir terminoloji bilgisi ister. İngilizce terimleri tanımak, değişik işaret ve kısaltmaları anlamak gerekir. Bunlardan başka saatler, tarifeler, sınır formaliteleri, bilet çeşitleri, izlenecek güzergahlar, rezervasyon sistemlerini çok iyi bilmek ve bunları hatasız bie şekilde kağıt üzerine dökebilmek becerisini gerektirmektedir.

Biletçilik, bir kişiye taşıma ve yolculuk (seyahat) belgesini düzenleyip satışını yapmaktır. Seyahat ve ulaştırma şirketleri, kendi biletlerinin satışları için aracı kuruluş olan seyahat acentalarından, dünya turizmi teşekkülleri ve uluslar arası konferans veya kuruluşlarca belirtilen kuralların çok sıkı ve ciddi bir şekilde uygulanmasını isterler. Dünyada bilgisayar alanındaki hızla gelişme, manuel biletçiliğe de yeni rezervasyon metodlarıyla birlikte, yeni boyutlar kazandırmıştır. Herşeye rağmen, en büyük görevi yine, acentalardaki iş görenler üstlenmektedir.

Uluslar arası seyahatler için bilet satışı yapan bir eleman, ülkelerin sınır formalitelerini iyi bilmek zorundadır. Çünkü bir devletin kendine özgü sınır formaliteleri uygulamkta tam bir serbestliğe sahip olmaları nedeniyle, bilet satış memurunun görevi daha da zorlaşmakta ve önem kazanmaktadır. Bu nedenle satış memuru bilet satacağı kişiyle ilgili geçiş veya kalış sürelerini bilmek ve müşterisine doğru bilgiler vermek zorundadır. Bu çeşit formalitelerle ilgili olarak iki önemli kaynak bulunmaktadır:

1- Dış ülkelere seyahatler, sınır formaliteleri: Dünya Turizm Örgütü tarafından yayınlanmış resmi bir belgedir. İçindeki bilgiler her ülkenin resmi turizm örgütlerinden alınarak derlenmiştir.

2- Seyahat danışma el kitabı (Travel Information Manuel) çok geniş ve kapsamlı bir belgedir. İçindeki bilgiler günü gününe takip edilir. Dünyadaki 40 kadar uçak şirketi bu dökümanı kaynak olarak kullanır. Aylık olan bu yayın dünyadaki 200 ülke hakkında bilgileri içerir. Yolcular için gerekli belgeler, sağlık, gümrük kanunları, döviz konusundaki gerekli açıklamalar da vardır.

2- Seyahat Formaliteleri

Gümrük Formaliteleri: Yurtdışına çıkışlarda veya yurda girişlerde seya*hat eden kişiler ancak seyahatleri ile İlgili kişisel eşyalarını yanlarında serbest*çe taşıyabilirler. Turistler için serbest eşya listesi yapıldıktan sonra bunların haricindeki tüm eşyaları ve malları gümrük vergilerine tâbi tutulmuştur.

Döviz Formaliteleri: Yurtdışına giden vatandaşlara her ülke için sınırlı miktarda yabancı para çıkarma izni verir. Turistlerin b:r ülkeye girişlerinde döviz getirme sınırlaması yoktur. Türk vatandaşları her seyahatlerinde 3,000 Amerikan doları veya eşdeğeri dövizi yanlarında götürebilirler. Ayrıca, 18 ya*şından küçük çocuklar içinde 750 Dolar kişi başına döviz çıkarılabilir, iş adamları yukarıdakilere ilave olarak 2.000 Dolar çıkarma hakları vardır. Bun*lara ilave olarak herkes ek olarak 1000 Dolar değerinde TL’sınıda yanlarında götürebilirler. Dövizli yabancı hesapları için kredi kartında bir sinirle ma yok*tur.

Yurtdışından Türkiye’ye gelen kişiler beraberinde getirecekleri yabancı para-döviz miktarında bir sınırlama yoktur.

Vizeler: Bir ülkeye yabancıların giriş iznine denir. Bazı ülkeler, ülkele*rine gelecek, giriş yapacak yabancılardan, hareket etmeden önce, yurtdışında*ki temsilciliklerinden vize-izin almalarını istemektedir.

Dünya Turizm Örgütü, Korna Anlaşmasıyla vs OCDE de yaptığı tavsiye*lerle, turistlerin .Avrupa’da serbestçe dolaşımlarım istemektedirler veya ser*bestçe dolaşımlarını sağlayacak Önlemleri almalarını üye ülkelerden istemekte*dir. Vizeler genellikle karşılıklı anlaşmalar sonucu İki ülke arasında uygulanır veya uygulanmaz. Tek taraflı vize uygulaması Diplomasi politikası gereği yok*tur. Fakat 1982 yılından itibaren bazı OCDE üyesi Demokratik Avrupa ülke*leri tek taraflı olarak Türkiye’ye karşı vize uygulamasına başlamışlardır. Bu ülkeler sırasıyla Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Luxembourg, Hollanda, Norveç, İsveç, İsviçre ve Yunanistan’dır. Bunlara ilave olarak OCDE üyesi Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, A.B.D.’de Türkle*re vize uygulanmaktadır. 1989 yılından itibaren bu ülkelere İngiltere’de katıl*mıştır. Halbuki 1981 yılında hiçbir OCDE üyesi ülke arasında vize uygulaması bulunmuyordu.

Vize Çeşitleri;

– Giriş Vizeleri

– Transit Vizeleri

– Mütaaddit Giriş Vizeleri.

– Giriş Vizesi: Bir ülke sınırları içine girmeyi sağlayan ve genellikle bir yıl geçerli olan izin işlemidir.

– Mütaaddit Giriş Vizesi: Belirli sürelerde, birden fazla girişe imkan ve*ren vizedir. 3, 6 ay veya l yıl süreli olabilir.

– Transit Vizesi: Başka bir ülkeye gitmek için Türkiye’den veya herhan*gi bir ülkeden geçişi sağlamak üzere verilen vizelerdir. 2 çeşittir, .

A- Tek Transit Vizesi (Tek geçiş)

B- Çift Transit Vizesi (Gidiş dönüş)

Tüm vizeler harca tabidir. Vizeler Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilikler, Konsolosluklar veya Valilik vize vermeye yetkili makamlardır. Havalimanların*da aktarma yapacak yolcular o ülkelerde vizeye tabi değildirler.

Pasaportlar: Resmi makamlar tarafından verilen ve kişilerin serbestçe yurtdışına çıkmalarını sağlayan kimlik belgelerine Pasaport denir.

Türkiye Cumhuriyeti adına .verilecek pasaport ve bunların yerini tutacak vesikalar:

A- Pasaportlar

l- Diplomatik Pasaportlar (Kırmızı)

2- Hususi Damgalı Pasaportlar (Yeşil)

3- Hizmet Damgalı Pasaportlar (Gri)

4- Umuma Mahsus Pasaportlar (Mavi)

5- Yabancılara Mahsus Pasaportlar (Mavi)

B- Pasaport yerine göçen vesikalar:

1- Pasavanlar, idari Mektuplar, hudut geçiş belgeleri

2- Gemi adamlarına, Havayolu, demiryolu ulaşım araçları müretteba*tına verilen vesikalar.

3- Seyahat belgesi ve benzeri belgeler.

Türkiye’ye sadece kimlik kartları veya 5 yıldan beri geçerliliği bitmiş pasaportla da olsa, serbestçe giriş yapılabilecek üye ülke turistleri: Avusturya, Belçika, Almanya, İtalya, Luxembourg, Hollanda ve İsviçre. Diğer OCDE üye*si ülke vatandaşları ancak geçerli bir pasaportla ülkemize giriş yapabilirler.

Türkiye’den yurtdışına çıkmak isteyen T.C. uyruklu kişilerin geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.

3- Sağlık Formaliteleri

Sağlık formaliteleri çok yaygın bir uygulama olmamakla birlikte, özellikle geri kalmış Afrika ve Asya ülkelerine gidiş veya bu ülkelerden gelişlerde uygulanmaktadır. Sağlık formaliteleri genellikle bulaşıcı hastalıklara karşı alınmış bir Önlemdir. Kapsamı, koruyucu bir aşıdır. Uluslararası Seyahat El Kitabında aşı gereken ülkeler belirlenmiş olup bu ülkelere gitmek için havayo*lu bileti alan kişilere özellikle sağlık formalitesini yerine getirmeleri belirtilir.

SONUÇ

T.C. uyruklu turistler için, en önemli sorun vize sorunudur, yani bir başka ülkeye turistik seyahat İçin vize alması gerekmektedir. Halbuki 1968 Roma Anlaşmasında, Dünya Turizm örgütü, Uluslararası Turizm Hareketinin yaygınlaşması ve turizmin bir barış pasaportu olması İçin üye ülkelere vizesiz giriş tavsiye kararı almıştır. Bu tavsiye kararı Avrupa Topluluğu üye ülkeler! arasında uygulandığı halde, Türkiye ile Avrupa Topluluğuna üye ülkeler ara*sında pek uygulanmamaktadır.

Seyahat acentalarında görevli satış elemanları, T.C. uyruklu kişilere pa*ket tur veya bir uluslararası taşıma aracı bileti satmadan Önce gerekli dış se*yahat formalitelerini iyi bilmek ve müşterisine bildirmek zorundadır.

A. HAVA YOLU BİLETÇİLİĞİ

1- Genel özellikler: Havayolları biletlerinin seyahat acentaları tarafın*dan satışı uluslararası konferans ve ulusal havayolu şirketlerinin onayına, iz*nine bağlıdır. Bu konudaki tek yetkili uluslararası kuruluş IATA (International Air Transport Association) dır. IATA (International Air Transport Association) Nisan 1945 yılında Havana’da 44 ulusal havayolu tarafından kurulmuş*tur. Bünyesinde 110 tarifeli havayolu şirketi ve 86 değişik üye devlet vardır. Devamlı 4 çalışma komisyonu vardır:

1- Teknik komite

2- Hukuk komitesi

3- Finansman komitesi

4- Trafik uçuş komitesi

Genel merkezi Cenevre’de ve bir şubesi de Montreal’de bulunur.

IATA, hava taşımacılığı ile ilgili tarifelerin belirlenmesini, kargo taşıma*cılığını, uçak kiralama İşlemleri ve seyahat acentalarıyla ilişkileri düzenlemek*tedir. Kararları oybirliği ile alınır.

Her büyük ülkede IATA’nın o ülkenin havayolları temsilcilerinden olu*şan bir inceleme komitesi vardır. Uluslararası uçak bileti satmak isteyen seya*hat acentaları bu komisyondan satış izni almak zorundadırlar.

Bazı gelişmiş ülkelerde seyahat acentalarının havayolu biletlerini sata*bilmeleri için IATA’nın bir anket inceleme komisyonu vardır. Bu komisyon aşağıdaki bölgeleri inceledikten sonra bir seyahat acentasına uluslararası hava*yolunun biletini satma yetkisini verir. Sunulacak belgeler:

1- Son altı aylık havayolu bilet satış bilançosu,

2- işletme statüsü ve ticaret belgesi,

3- Acentanın mali durumunu belirten banka teminat mektubu,

D. KARA YOLU (OTOBÜS) BİLETÇİLİĞİ

Dünyada ençok kullanılan seyahat aracı otobüstür. Geziler ve kapsamlı paket turlar için en ucuz ulaştırma ve taşıma aracıdır. Fakat seyahat acentaları için önemli bir gelir kaynağı oluşturmamaktadır, otobüs biletçiliği. Çünkü otobüs işletmeleri genel olarak bilet satışlarını kendileri yürütmektedir. Kuzey Amerika’da otobüs en çok kullanılan taşıt aracıdır, Bunun sonucu, A.B.D.’de iki büyük otobüs firması karayolu taşımacılığını ellerinde bulundururlar:

— Greyhound Lines ve Continental Traihways (Holidays Inns grubuna dahil*dir.)

Avrupada ülkelerarası otobüs seferleri yapan işletme sayısı azdır, ancak 35 hatta uluslararası sefer yapılmaktadır. Avrupada en uzun ve düzenli hat ise Paris-İstanbul hattıdır. Otobüs taşımacılığında, Havayolu ve Demiryolunda ol*duğu gibi bilet rezervasyon ve tarife alanında bir standartlaşma yoktur.

E. ULUSLARARASI YOLCU BİLETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Havayolları Demiryolları Denizyolları

1- Yolcu ismi yazılır. l- Yolcu ismi belirtilmez. l- Yolcu İsmi yazılır.

2- Rezervasyon zorunludur. 2- Zorunlu değildir. 2- Zorunludur.

3- Standardizasyon vardır. 3- Standardizasyon yoktur. 3- Yoktur.

4- Biletler hamiline yazılı- 4- Birden fazla kişi için 4- Birden fazla İsim .dır ve

kişiseldir tek bilet verilebilir

yazılabilir.

5- Hareket saatleri yazılır. 5- Yazılmayabilir. 5- Yazılır.

6- Taşınacak yük sınırlıdır 6- Sınırlama esnektir. 6- Sınırlama esnektir.

SEYAHAT ACENTASININ DİĞER HİZMETLERİ

I. Şoförsüz Araba Kiralama (rent-a-car)

Son yıllarda görülen bir faaliyettir. Komisyon oranı yüksek olduğundan (% 15-25 arası) Seyahat Acentaları için kârlı bir iş olarak görülmektedir. Dün*yadaki en önemli 5 büyük araba kiralama şirketi şunlardır:

– Hertz (1924’de kurulmuştur.)

– Avis

– Europcar (Renault’un yan kuruluşudur.)

– Budget

– National Car Rental A.B.D.’de.

Kiralık otomobil hizmetini Özellikle iş adamları ve ferdi turistler kullan*maktadır. Kiralık otomobil şirketleri sınır kapılarında, hava, deniz ve demir*yolu limanlarında müşteriye hizmet etmektedirler. Uçak, tren veya vapurla gelen bir yolcu veya işadamına şu sloganlarla reklam yaparak pazarlama faa*liyetinde bulunurlar.

— Fly and drive

— Rall and drive

— Rent it here, leave it here.

Ülkemizde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ve önemli tu*ristik merkezlerimizde 3 büyük dünya otomobil kiralama şirketlerinin şube ve acentaları bulunur.

II. Hotel Rezervasyonu

Bireysel turistler için uluslararası büyük otellerin odalarının satışlarında seyahat acentaları önemli rol oynarlar. Seyahat acentaları, müşterilerine, iste*dikleri oteller adına rezervasyon yaparak belli bir komisyon alırlar. Bu sistem 70’li yıllardan sonra çok gelişmiş ve otel işletmeleri seyahat acentalarına daha çok İlgi göstermişler ve önem vermişlerdir. Uluslararası Otelcilik Birliği (AIH) bu durumu gözönüne alarak oteller için ortak bir rezervasyon formülü geliştir: mistir. Bu formülde otelin tüm özelliklerini, fiyatlarını belirten bilgilere yer verilmiş ve müşterinin isteklerine esvap verecek bilgiler de hazır bulundurul*maktadır. Havayolu işletmelerinde olduğu gibi otelcilik endüstrisinde de rezer*vasyon İşlemleri sırasında ortak di! olarak ingilizce kullanılmaktadır. Örneğin;

Single : tek kişilik oda

Twin : iki yataklı oda

Double : İki kişi için tek büyük yataklı oda v.b.

Bireysel rezervasyonlarda, seyahat acentası eğer anlaşmalı ise, otel adına müşteriden oda ücretini önceden peşin tahsil eder ve müşteriye (Voucher) otel kuponunu verir. Paket turlarda İse tur operatörü her yıl kendisi için belir*li bir oda kontenjanı ayırtır.

Otel Rehberleri ve Katalogları: Otel katalogları Ülkesel ve Uluslararası olmak üzere iki çeşittir. Bunlara uluslararası otel zincirlerinin ve diğer "otel zincirlerinin katalogları da eklenmelidir. Bazı özel kuruluşlar uluslararası otel rehberleri yayınlarlar, örneğin:

ABC Hotel Guide

WATA (World Association Travel Agents)

IHG (International Hotel Guide)

Büyük otel zincirleri, Hilton, Sheraton, Intercontinental, Holidays Inn, Etap, Club Mediterranee kendi rehberlerini kendileri hazırlayıp dağıtırlar, ülkemiz*de otel rehberlerini, Turizm Bakanlığı hazırlar ve ücretsiz olarak tüm dünyaya dağıtımını sağlar. Bakanlığın bu rehberinde sadece turizm işletme belgesine sahip tesislere yer verilir.

Otel rezervesyonlarında en çok teleks ve bilgisayar ve telefaks sistemleri kullanılır. Büyük otel zincirleri kendi aralarında ücretsiz olarak müşterilerine rezervasyon yapmayı kabul ederler.

III. Tatil Apartmanları Kiralama

Seyahat Acentalarının en yeni görevlerinden birisi de son yıllarda ortaya çıkan tatil sitelerinde daire kiralama faaliyetleridir. Seyahat acentaları vasıta*sıyla müşteriye tatil sitelerinin en ince detaylarıyla tanıtımı yapılır ve rezervas*yon istekleri hemen karşılanır.

IV. Sigorta Hizmetleri

Tüketici ve üreticiyi koruyan önlemlerin başında turizm sigorta şirketle*ri gelir. Bu sigorta, kaza, bagaj, seyahat iptali ve rezervasyon iptali konuların*da turisti korumayı amaçlar. Avrupa’daki en önemli turizm sigorta şirketleri şunlardır:

— Europe Assistance

Concorde

Elvia

— Mondial Assİstance

— Travel Insurance

— North Europe

— Europaeishe Reiseversicherung

V. Hazır Seyahat-Paket Tur Satışı

Seyahat acentalarının kuruluş amaçları arasında hizmet yardımı ilk sıra*da yer alıyordu. Bilet satışından başka, seyahat düzenlemelerini de yapıyor*lardı. Ekonomik ve sosyal gelişmeyle birlikte seyahat acentaları faaliyetlerini genişletmeye çeşitlendirmeye başladılar. Böylece bazı seyahat acentaları, satı*cı, aracı olmaktan çıkıp sadece seyahat üretimine yöneldiler. Böylece seyahat üretim fonksiyonu bağımsız bir faaliyet haline gelmiştir. Hazır seyahat ürünü veya paket tur satışı seyahat acentalarının önemli ve kazançlı faaliyetlerinden birini oluşturmuştur. Paket tur veya hazır götürü seyahat: tatil-dinlence amaç*lı, tüm detaylarının veya bir kısmının Önceden bir Tur Operatörü tarafından hazırlanan ve en az bir geceleme veya gidiş-dönüş hizmetlerinin masraflara götürü bir fiyatla saptanan, seyahat başlangıcından önce tamamı ödenen ve bir reklam-tanıtma aracılığıyla halita sunulan seyahatlere.denir. Seyahat acen*taları hazır seyahat satışlarından % 25’e kadar komisyon almaktadırlar. Paket tur veya hazır seyahatlerin satışı genellikle, üretici-Tur Operatörlerinin hazırla*dıkları katalogları vasıtasıyla yapılmaktadır.

Bir Seyahat Acentasının Hizmetleri

Toplam

Satış

Bölüm/Sektör Oranı Komisyon Oranı

– Seyahatler

Rezervasyonlar ve biletler Havayolu : % 7 (IATA)

(prensip olarak uçak ve ek %15 Seyahat Çeki : % 5

hizmetler)

– Hizmetler: Oteller : % 7-10

kabul, konaklama rehberi Demiryolu : %7-12

turistler için kısa süreli % 20 Araba Kira. : %15

geziler Günlük geziler: % 15

– Kişisel Seyahatler:

Ekskürsiyonistler Havayolu : % 7

Kruvaziyerler %35 Demiryolu : % 7-12

Otel : %10-20

Gemi : % 10

– Organize Seyahat Satışları % 30 % 8-12 satış marjı

– Seyahat Sigortası:

Kaza, hırsızlık, taşıt sigortası Komisyon: Poliçede kayıtlı

veya seyahat ile ilgili diğer değerinin % 15-25

sigortalar

Previous

Stres Testi

Meslek Seçiminde Sorumluluk Kimin?

Next

Yorum yapın