Empatik Eğilim Ölçeği

|

Empatik Eğilim Ölçeği (E.E.Ö)

1.Asıl Formu

Geliştiren: Dökmen (1988)

Kaynak:Aynur Bozkurt, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1997,

“Cinsiyetleri, fakülteleri ve uyum düzeyleri farklı Hacettepe Üniversitesi örencilerinin empatik eğilim düzeyi”

2. Genel Tipi ve Türü: Likert tipi kişilik testidir. Grupla da uygulanabilir.

3. Ölçmeyi hedeflediği Davranış/Nitelik:Kişilerin günlük yaşamda empati kurma düzeyini ölçer.

4. Hedef Popülasyonu: Ulaşılamadı.

5. Uygulama Süresi: Ulaşılamadı.

6. Kapsamı( Alt Ölçekleri): E.E.Ö 20 maddeden oluşmuştur. Bireyin “evet”deme eğilimini denetlemek için 8 madde negatif yazılmıştır.

7. Yönergesi:

EMPATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ

(Doç. Dr. Üstün Dökmen) (Günlük Davranış Anketi)

Açıklama:Aşağıda insanların günlük yaşamda ortaya koyabilecekleri bir takım davranışlar sıralanmıştır. Her bir maddeyi okuduktan sonra; eğer o maddede ifade edilen durum size “Tamamen Uygun” ise 5’in üzerini, “ Oldukça Uygun” ise 4’ün üzerini, “Oldukça Aykırı” ise 2’nin üzerini, “Tamamen Aykırı “ ise 1’in üzerini, eğer karar vermekte zorluk çekiyorsanız “Kararsızım” 3’ün üzerini (x) işaretiyle işaretleyin.

8. Yanıtlama Biçimi: Likert tipi 5’li dereceleme ölçeğidir. Bireyler maddeleri okuyup, maddelerin kendileri için ne kadar geçerli olduğuna, “Tamamen Uygun” dan “Tamamen Aykırı” ya uzanan bir dereceleme üzerine işaretleme yapılır.

9. Puanlaması ve Yorumlaması: Bireyin her bir madde için işaretlediği sayı, bireyin o maddeye ilişkin puanını belirlemektedir. Pozitif maddelerde işaretlenen rakam doğrudan, negatif maddeler ise tersine çevrilerek puanlama yapılır. Yüksek puan, yüksek empatik eğilim düzeyini gösterir.

10. Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ulaşılamadı.

11. Asıl Formun

Geliştirilmesi: Üstün Dökmen, Empatik Eğilim Ölçeği’ni kendisi tarafından geliştirilen “Aşamalı Empati Sınıflaması”nın teorik temellerinden hareketle geliştirmiştir.

Normları: Ulaşılamadı.

Güvenirlik: Dökmen (1988) E.E.Ö’ni 70 kişilik üniversite öğrencilerinden oluşan gruba 3 hafta arayla iki defa uygulamış ve bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasında korelasyon .82 olarak bulmuştur. Bireylerin tek ve çift maddelerden aldıkları puanlar arsındaki korelasyon .86 olarak bulunmuştur.

Tanrıdağ (1992) 30’ar kişiden oluşan psikiyatrisi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları grubu ile E.E.Ö’nin güvenirliği Cronbach Alpha ile hesaplanmıştır. Alpha katsayısı psikiyatristler için .70, psikologlar için .80 ve sosyal hizmet uzmanları için .79 olarak bulunmuştur.

Geçerlik: Dökmen (1988) 24 kişilik üniversite öğrencisi gruba Empatik Eğilim Ölçeğini ve Edwards Kişisel Tercih Envanteri’nin “Duygularını Anlama”alt ölçeğini uygulamış, her iki uygulamadan alınan puanlar arasındaki korelasyonu .68 olarak bulmuştur.

Tanrıdağ (1992) Cronbach ve Meehl (1995)’in bir testin geçerliği, o testin güvenirlik katsayısının kare kökünü geçemez ifadesinden hareketle E.E.Ö’nin geçerlik katsayısının psikiyatristler için en fazla .83, psikologlar için en fazla .89 ve sosyal hizmet uzmanları için en fazla .89 olabileceğini belirtmiştir.

12. Ölçeği Geliştirenlerin/ Uyarlayanların/ Kullananların Ölçeğe İlişkin Uyarıları: Ulaşılamadı.

13. Ölçeğin Kullanıldığı Araştırma Özeti:

“Cinsiyetleri, Fakülteleri ve Uyum Düzeyleri Farklı Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri.”

Aynur Bozkurt, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, PDR Bilim Dalı için öngördüğü Yüksek Lisans Tezi, Haziran, 1997

ÖZET:

Bu araştırmada fakülteleri ve uyum düzeyleri farklı üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri incelenmiştir.

Araştırma 1996- bahar dönemi Hacettepe Üniversitesi Edebiyat fakültesi ve Fen Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 812 öğrenci ile yapılmıştır. Empatik eğilim düzeyini ölçmek için “Empatik Eğilim Ölçeği”(Dökmen 1988), bu araştırmanın bağımsız değişkeni olan uyum düzeyini ölçmek için “Hacettepe Kişilik Envanteri” (Özgüven 1978) ve araştırmanın diğer bağımsız değişkenleri olan cinsiyet ve fakülteyi belirlemek için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Grupların ortalamaları arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için, bağımsız örneklem grupları için kullanılan “t” testi uygulanmıştır. Araştırmada hata payı .05 olarak alınmıştır.

Araştırmada elde edilen bulgular:

1.Kız ve erkek öğrencilerin empatik eğilim düzeyleri karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin lehine fark anlamlı bulunmuştur. Edebiyat Fakültesinde kız ve erkek öğrencilerin empatik eğilim düzeyleri karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin lehine fark anlamlı bulunmuştur. Buna rağmen Fen Fakültesi’nde kız ve erkek öğrencilerin empatik eğilim düzeyleri karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark bulunamamıştır.

2.Edebiyat fakültesi öğrencilerinin empatik eğilim düzeyi ile Fen Fakültesi öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Uyum düzeyi yüksek grup ile uyum düzeyi düşük grubun empatik eğilim düzeyleri karşılaştırıldığında, uyum düzeyi yüksek grubun lehine anlamlı fark bulunmuştur.

Previous

Karl Marks(1818-1883)

Felsefeye Giriş

Next

“Empatik Eğilim Ölçeği” üzerine bir yorum

Yorum yapın