Entegre Özellikleri

|

ENTEGRE ÖZELLİKLERİ

VAD2150-ITT A/D I.C. 7 BIT CTV 25MHz

VC5022X I.C. MONO ANA

VCU2100-ITT …?…

VCU2133A-ITT HIGH SPEED (DE)CODER 40p

VCU2136A-ITT (DE)-CODER A/D & D/A

VPU2200 Bakınız: PVPU2200-ITT

VPU2203 Bakınız: PVPU2203-ITT

VPU2204 Bakınız: PVPU2204-ITT

X0250C Bakınız: LA4422-SAN

X0640C Bakınız: LA7830-SAN

XC401007P Bakınız: 8945902458

XC86602P Bakınız: 8305686603

XC86607P-MOT …?…

XC86617P Bakınız: 8305686617

XC86620P-MOT …?…

XC94308P Bakınız: 8945902458

XR13600 Bakınız: LM13600N-MBR

XR2003 Bakınız: ULN2003AN-MBR

XR2201 Bakınız: ULN2001AN-MBR

XR2203CP Bakınız: ULN2003AN-MBR

XR2204CP Bakınız: ULN2004AN-MBR

XR2205 Bakınız: ULN2004AN-MBR

XR2206CP-MBR MONOLITHIC FUNCTION-GEN

XR2207CP-MBR VOLT CONTROLLED OSCILL

XR2208CP-MBR MULTIPLIER

XR2209CP-MBR PRECISION OSCILLATOR

XR2211CP-MBR FSK DEM/TONE DECODER

XR2216CP-MBR MONOLITHIC COMPANDER

XR2264CP-MBR …?…

XR2567CP-MBR DUAL PLL TONE DECODER

XR3403 Bakınız: LM324N-MBR

XR4151 Bakınız: RC4151-MBR

XR4741 Bakınız: LM348N-MBR

XR8038CP Bakınız: ICL8038CCPD-MB

YM3623B DIGITAL AUDIO CIRCUIT

YM3805 CD-PLAYER CONTROLLER

ZC401007P-MOT Bakınız: 8945902458

ZC84237P-MOT …?…

ZC86617P Bakınız: 8305686617

ZC86622P-MOT Bakınız: 8945902766

ZC86625P Bakınız: 8945902766

ZC89504 Bakınız: 8305689504

ZN1034E-PLS PRECISION R-C CNTR/TIMER

ZN409E-PLS SERVO MOTOR CONTROLLER

ZN414Z-PLS AM RADIO RECEIVER 3MHz

ZN415E Bakınız: ZN416E-PLS

ZN416E-PLS AM RADIO RECV.+ AMPLIFIER

ZN425E8-PLS ADC/DAC 8B

ZN426E8-PLS DAC 8B

ZN427E ADC 8B UP-COMP

ZN428E8-PLS DAC 8B LATCHED

ZN429E8-PLS 8-BIT D/A-CONVERTER

ZN447E-PLS ADC 8-BIT 8.5us 0.12%

ZN449E-MBR ADC 1x8B 8.5us 0.39%

Previous

Virüs Nedir?

Usb (Universial Serial Bus-evrensel Seri Veri Yolu)

Next

Yorum yapın