Hukuk Dersleri

Kira Hukuku

TAHLİYE DAVALARI Tahliye davaları Borçlar Kanunu (BK) 260 vd. maddeleri ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun (GKKK) da düzenlenmiştir. Özel kanun olan 6570 sayılı

Tüketici Haklari

AYIPLI MAL 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre; satın aldığınız malın varsa standardına uygun olması, standardı yoksa tatmin edici bir kalitede olması zorunludur. Satın

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun…

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ Madde 1; Teoride geniş bir yelpazede değerlendirilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un amacı; ekonominin gereklerine ve kamu

Hukuki Bilgiler(Bilişim Suçları)

Yeni Türk Ceza Kanunumuzda Bilişim Suçları şöyle düzenlenmiştir.. Bilişim Alanında Suçlar Bilişim sistemine girme MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına,

Dernekler Kanunu Yönetmeliği

Dernekler Kanunu Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 4.11.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; dernekler,

Avukatlık Sınavı

YENİ BİR SINAVA VAR MISINIZ? Geçmişten günümüze gerek bizim toplumumuzda,gerekse diğer toplumlarda avukatlık mesleği,yargılamanın vazgeçilemezi olmuştur. Bu vazgeçilemezliğin sebebi de mesleğin bir hak arama mesleği

Hukuki Bilgiler(Bilişim Suçları)

HUKUKi BiLGiLER(Bilişim Suçları) Yeni Türk Ceza Kanunumuzda Bilişim Suçları şöyle düzenlenmiştir.. Bilişim Alanında Suçlar Bilişim sistemine girme MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe

Avukatlık Unvanı Sınavla Verilecek

HUKUK fakültesi mezunlarının avukatlık yapabilmeleri için Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklikle getirilen ve avukatlık unvanı almak için girilecek sınav, 23 Aralık 2006 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.