Search Results for – ""

Örgüt Kültürünün Tanımı, Kavramı Ve Özellikleri

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ I-ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TANIMI, KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ A.Tanımı ve Kavramı Örgütler farklı kültür mozaiğine sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler, görevsel ve mesleksel norm ve ölçütlerle bir araya gelmiş, birada bir grup oluşturmanın doğal bir sonucu olarak diğer örgütlerden farklı ama, kendi içlerinde nispeten ortak inanç ve değerler sistemi oluşturmuşlardır. Oluşan bu sistem, örgüt içinde […]

Teminat Mektupları

TEMİNAT MEKTUPLARI I. Giriş Teminat mektubu, borçlunun muhataba karşı yüklendiği bir edimin yerine getirilmesini garanti etmek üzere, banka tarafından lehtara verilen mektuptur. Teminat mektubu, mevcut kredi ilişkisi nedeniyle, muhataba hitaben düzenlenir. Kendisine garanti verilen kişiye “Muhatap”, lehine teminat mektubu verilen kredili müşteriye ise “Lehtar”, denilir. Kural olarak teminat mektubu, muhatabın uğrayacağı muhtemel bir zararın tazmini […]

Kamu Yönetimi Bölümü

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ LİSANS BİTİRME TEZİ HAZIRLAYAN: Kader YAZICI 980704012 TEZ DANIŞMANI: Yrd.Doç.Dr. Murat KASIMOĞLU BİGA -2002- GİRİŞ Bildiğiniz gibi belediyeler mahalli nitelikteki kuruluşlardır. Türkiye’de benzer şekildeki diğer kuruluşlar ise köyler ve il özel idareleridir. Belediyelerin görevleri 1580 sayılı Belediye Kanunun […]

Türkiye İhracatının Gelişimi

TÜRKİYE İHRACATININ GELİŞİMİ 1923-1930 DÖNEMİ Yeni Türkiye Cumhuriyetin ilk yıllarına bakıldığında, sınai ve ticari altyapı bakımından Osmanlı’dan pek de parlak olmayan bir miras devraldığı görülmektedir. Son dönemlerinde oluşturulmaya çalışılan ulusal sermaye yaratma çabaları sonucunda filizlenmeye başlayan ve sayıları ve güçleri çok az olan bir grup insan gözardı edilecek olursa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler daha çok […]

Banka

Banka Hakkında Kimi zamanlar Threadneedle Sokağının yaşlı bayanı olarak bilinen The Bank of England, Birleşik Krallığın merkez bankasıdır. Banka 1964’te kuruldu, 1964’te ulusallaştırıldı ve 1997’de hareket özgürlüğü kazandı. Banka, parasal ve mali iskeletin istikrarını ve verimini muhafaza etmek ve arttırmak için çalışmaktadır. Bankanın rolü ve fonksiyonu, üçyüz yıllık tarihi boyunca birtakım değişiklikler geçirmiştir. Kurulduğu günden […]

Benchmarkıng

BENCHMARKING 1. GİRİŞ Yönetimin en önemli araçlarından birisi “benchmarking” adı verilen yönetim tekniğidir. Benchmarking, herhangi bir organizasyonda yapılan bir işi, başka bir çalışma yerinde (bench) yapılan işlerle kıyaslamak (mark) demektir. İlk bakışta son derece basit olarak görülen bu yönetim tekniğini ilk kez bilimsel yöntemlere dayalı olarak uygulayan ABD’deki Rank Xerox adlı şirkettir. Bu şirkette görev […]

Fayda, Değer Ve Fiyat İlişkisi

FAYDA, DEĞER VE FİYAT İLİŞKİSİ TEMEL KAVRAMLAR Fiyat,değer kavramının para birimleriyle ifadesi olarak tanımlanabilir.Uygarlık tarihi boyunca insanlar malların ve hizmetlerin değerlerinin kökenlerini ve değerlerin birbirlerinden farklı oluşlarının nedenlerini merak etmişlerdir. Bazı düşünürler bu konuda birtakım açıklamalar getirmişlerdir ama bugün bir malın değerinin veya fiyatının nasıl oluştuğu incelenirken kullanılan analiz araçları en çok geçen yüzyılın sonunda […]

Tasarrufl

BİRİNCİ BÖLÜM Ekonomik gelişme tasarrufla başlayıp, yatırım ve üretim artışı ile devam eden bir bir süreçtir. Burada önemli nokta ekonomideki tasarruf potansiyelinin arttırılması ve artan tasarrufların üretken yatırımlara kanalize edilmesidir. Bir ekonomide bunu gerçekleştirebilecek farklı kaynak dağıtım mekanizmaları mevcuttur. Bu çerçevede sermaye piyasası, ekonomideki fon akımını yönlendiren ve böylece gelişme süreci içinde tasarrufların yatırımlara kanalize […]

Devalüasyona Dair…

DEVALÜASYONA DAİR… Devalüasyon ne demektir? Sabit döviz kuru sisteminde, hükümetin aldığı bir kararla resmî döviz kurunun yükseltilmesi, diğer bir deyişle ulusal paranın değerinin düşürülmesidir.Bu olayın tersine revalüasyon adı verilir. Değişken kur sistemlerinde kurlar, arz ve talebe bağlı olarak yükseldiği ve bu yükseliş devletin müdahalesi ile olmadığı için devalüasyon terimi kullanılmaz.Genellikle resmî döviz kurları Amerikan doları […]

Pareto Analizi

PARETO ANALİZİ Pareto Diyagramı : Problem çözmek, başarı durumunu gözlemek veya problemin temel nedenini belirlemek için bir başlangıç noktası seçmek amacıyla tüm problemlerin veya şartların bağıl önemini göstermek için kullanılır.* Kontrol çizelgeleri veya diğer veri toplama formlarına dayanılarak yapılan Pareto diagramları bize dikkatimizi hangi önemli problemlere vereceğimiz konusunda yardım eder.* Pareto diyagramı, bir problemin önemli […]