Amazon.com Ve Barnes & Nobles (Bn.com) Sitelerinin Karşılaştırılması

AMAZON.COM VE BARNES & NOBLES (BN.COM) SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öncelikle iki sitede e- ticaret dünyasında önemli yerlere sahip olduklarını gerek ilk sayfadaki reklamlarla ve bannerlarla gerek siteye erişim hızındaki başarılarıyla ve gerek diğer sitelerle kurdukları link bağı ile ilk bakışta belli ediyorlar.Özellikle Amazon.com bannerını bağlandığınız diğer sitelerin link ve search bölümlerinde görmeniz mümkün. Bn.com’um içeriği Amazon.com […]

Avrupa Birliği Komisyonu

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BRÜKSEL 29.11.2000 COM (2000) 769 Final GREEN PAPER AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ TEMİNİ GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ KOMİSYON TARAFINDAN SUNULMAKTADIR 1 İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1 : AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİNDE ENERJİ KONUSUNDAKİ TEMEL GERÇEKLER 1. ÖZ KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİ A. ENERJİYE İHTİYAÇ DUYAN BİR EKONOMİ 1. Endüstri: petrolden sonra yaşam 2. Petrole Bağımlı Sektörler: Konut ve Nakliye […]

Avrupa Birliği’ Nin Enerji Kaynakları

AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN ENERJİ KAYNAKLARI Avrupa Birliğinin altı kurucu atası enerjinin önemini kabul ederek enerji kaynaklarını en iyi şekilde yönetmek için bir çerçeve oluşturma gereksinimini hissettiler. Böylece 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurularak günümüze dek sürmüş olan Avrupa politik bütünleşmesi başlatıldı. 1958’de ise Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran […]

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler Uluslararası Ticaret, makro planda Dünya Ticaret Örgütü’nü Kuran Anlaşma, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmalar ülkelerin kendi ulusal mevzuatı, uluslararası ticari teamüller ve geleneklere göre yapılmaktadır. Yapılan ticari muamelelerin güvenirliği ve tartışmalara meydan vermeden işleyebilmesi için, ilgili belgelerin düzenli, birbiri ile irtibatlı ve kurallara uygun olarak tanzim edilmesi gerekmektedir. Genel olarak […]

C. İhracatın Bir “kuvvet Analizi (Swot-strengths-weaknesses- Opportunities-threats)”

C. İHRACATIN BİR “KUVVET ANALİZİ (SWOT-Strengths-Weaknesses- Opportunities-Threats)” ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ : Kuvvet analizinde amaç, bir yandan firmanın bireysel güç ve zayıflıklarının çalışanlar tarafından açıkça ortaya konulması, diğer taraftan faaliyette bulunulan piyasada mevcut veya ileride ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle, piyasadaki rekabet gücünün tespitinde, rakiplerin, piyasanın, belki de en önemlisi firmanın kendi yapısal […]

Türkiye’nin Tanıtım Harcamalarının Dış Turizm Talebine Etkileri

TÜRKİYE’NİN TANITIM HARCAMALARININ DIŞ TURİZM TALEBİNE ETKİLERİ GİRİŞ Dış Tanıtım Türkiye açısından özellikle büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin uzun yıllardan beri gündeminde olan dış tanıtım konusuna değinmek ve dış tanıtım için yapılan harcamaların etkinliğini ölçmektir. Çalışmanın başlangıcında tanıtım, dış tanıtım ve turistik dış tanıtım kavramlarına, temel kavramlar olmaları nedeni ile, kısaca deyinilmiş, daha sonra […]

Dış Ticaret Müsteşarlığından

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (98/9) BİRİNCİ KISIM Genel İşlemler Başvuru Madde 1 – 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması Eki GATT 1994’ün VI’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (Anti-Damping Anlaşması) ile 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 8/9/1989 tarihli ve […]

21. Yüzyılda Yeni Ekonomide Elektronik Ticaret Ve Lojistik Etkileşimi Üzerine Bir Çal

“21. YÜZYILDA YENİ EKONOMİDE ELEKTRONİK TİCARET VE LOJİSTİK ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. “ 1. GİRİŞ Hazırladığım ödev , Teknik Çalışma Grubunun, kuruluşundan (26.2. 1998 tarihinden) bu güne kadar yaptığı çalışmalardan derlemeler yapılarak oluşturulmuş olup, yeni ekonomide elektronik ticaret ve lojistik etkileşimine değinilerek anlatılmıştır. İkinci bölümde, Elektronik Ticarete Genel Bakış konusu Dünyadaki ve Türkiye’deki durum ele […]

Dış Politika Ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi

Dış Politika ve Dış Ekonomik İlişkilerin Yönetimi ________________________________________ Genel olarak Dış politika bir ülkenin dış dünya ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri başta olmak üzere her çeşit ilişkilerinin yönetimi olarak da tarif edilebilir. Bu çerçevede, dış ekonomik ilişkiler özellikle Batı dünyasında dış politikanın her zaman en önemli unsurlarından biri olagelmiştir. Avrupa tarihi dini-siyasi hakimiyet savaşlarının […]

Dış Borçların

Dış Borçların Tanımı: Kavram olarak dış borçlar ve dış yardımların kesin bir şekilde ayrılması kolay değildir. Günümüzde her dış borcun bir yardım olduğu ve dış yardımların da büyük ölçüde dış krediler şeklinde olduğu söylenebilir. Dış yardım kavramı, dış finansman , dış borçlanma, dış kaynak temini terimleri ile uygulamada aynı anlamda kullanılmaktadır. Terimlerin tümü geri ödeme […]