Anlatim Yöntemleri Ve Özellikleri

ANLATIM YÖNTEMLERİ VE ÖZELLİKLERİ T A N I M L A M A Bir varlığı, bir olayı veya bir kavramı temel ve ayrıca özellikleriyle tanıtmaktır. Düşünceleri doğrudan aktarabilmenin bir yoludur. Yalın bir anlatımla ve ayrıntılara inilmeden, düşünce doğrudan ortaya konur. Tanımlama “Su nedir?”’ sorusunun yanıtıdır. TANIMLAMA ÖRNEĞİ Bir toplumda herkesçe kullanılan dilden ayrı olarak belirli […]

Fecriati Dönemi Türk Edebiyatı

Fecriati dönemi Türk edebiyatı, Fecriati Dönemi Türk Edebiyatı (1909-1912): Fecriatı edebiyatı, Servetifünun edebiyatına tepki olarak doğmuş bir akımdır. Serveti-i fünun dergisinin Abdülhamit dönemi sansürü tarafından kapatılmasıyla, pek çok sanatçı İstanbul dışındaki dergi ve gazetelerde yazmak zorunda kaldılar. İstanbul daki edebiyat etkinlikleri yok denecek kadar azaldı. İkinci Meşrutiyet ilan edilir edilmez (1908), hemen bütün dergiler, sayfalarını […]

Atasözleri Ve Deyimler

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER DEYİMLER Birden fazla sözcükten oluşmuş, bir kavramı karşılamak amacıyla kulllanılan ve bir durumu en kısa yoldan anlatıp, cümleye çekici anlatım özelliği katan, çoğu mecaz anlamlı kalıplaşmış söz öbeklerine "deyim" denir. Türkçede kullandığımız deyimler şu özellikler taşırlar: 1. Birden fazla sözcükten oluşmuşlardır. 2. Çoğunlukla bir anlam kayması (mecaz) söz konusudur. 3. Cümle içinde […]

Dil Yanlışları Ve Anlatım Bozuklukları

Dil Yanlışları ve Anlatım Bozuklukları Cümle Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Ses ve Ahenk Kusurları Anlam kusurları Bugün; ilkokul mezunu vatandaşımızdan yüksek öğrenim yapan öğrencimize, memurumuzdan amirimize, işçimizden işverenimize varıncaya kadar, toplumun bütün kademelerinde -Türkçe sevdalıları ve bu konuda hassasiyet gösterenler hariç- dilimizin imlâsı ve telâffuzu hesaba alınmamakta ve tam anlamıyla bir Türkçe konuşulup yazılmamaktadır. Şüphesiz, herkes […]

Edebi Akimlar Ve Temsilcileri

Edebi Akimlar Ve Temsilcileri EDEBİ AKIMLAR Avrupa’da edebi akımlar başlamadan önce, iki önemli düşünce ve sanat anlayışı vardı: Hümanizm ve Rönesansçılık HÜMANİZM: İnsana dönüş,eski Yunan ve Latin edebiyatına yönelen sanatçılar iki önemli ana düşünceyi bulmuşlar.İnsana değer vermek.Tabiatı Tanrı’nın bir yaratısı görmek.İnsanı sevip onu yüceltme. Dante bu düşüncenin temsilcisidir. RÖNESANSÇILAR: Hem hümanizmin getirdiklerin hem de16.yy bilim […]

Şiir Ve Şiir Türleri

şiir Ve şiir Türleri ŞİİR Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır. Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır. Nazım (şiir) biçimindeki yazılara "manzum"; Nazım parçalarına da "manzume" denir. ŞİİR TÜRLERİ LİRİK ŞİİR Aşk, ayrılık, hasret ve özlem gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir. […]

Türkçe’nin Genel Özellikleri

Türkçe’nin Genel Özellikleri Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır. Türkçe, diğer Altay dilleri gibi eklemeli, yani sözcüklerin eklerle yapıldığı ve çekildiği, sondan eklemeli bir dildir. Türkçe sözcüklerde, Arapça, Almanca vb. dillerde görülen […]

Vücudumuzla İlgili Deyimler

VÜCUDUMUZLA İLGİLİ DEYİMLER AĞIZ Ağız ağza vermek: İki kişinin başkaları işitmeyecek şekilde konuşması. Ağız yaymak: Dürüst davranmaktan kaçınmak. Ağız dalaşı: Bağrışma derecesini geçmeyen kavga. Ağız değişikliği: Yemeğin çeşidinde değişiklik. Ağız kahyası: Birinin söyleyeceği veya söylemeyeceği sözlere karışan kimse. Ağız kalabalığı: Çabuk söylenen ve birbirini tutmayan sözler. Ağız kavafı: Satıcılar gibi, insanı kandırmak için çok lakırdı […]

Deneme Türü

Deneme türü, Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan anlattığı yazı türüdür. Deneme yazarı görüşlerini aktarırken samimi bir dil kullanır. Kendi diliyle konuşuyormuş gibi bir hava içindedir. Deneme her konuda yazılabilir. Ancak daha çok tercih edilen konu her devrin, her ulusun insanı ilgilendiren, kalıcı, evrensel konulardır. Ele alınan konu […]

Türkçe Temel Bilgiler

TÜRKÇE TEMEL BİLGİLER HALK EDEBİYATI Kaynağını geleneklerden, halkın kültüründen alan bir edebiyattır. Halk Edebiyatı üç bölümde incelenir: a) Aşık Edebiyatı b) Tekke Edebiyatı (Tasavvuf Edebiyatı) c) Anonim Halk Edebiyatı Aşık Edebiyatı : Aşık edebiyatının kaynağı, İslamiyet’in kabulünden önceki Sözlü Edebiyat’tır. O günden bu güne devam etmektedir. Önemli özellikleri şunlardır: 1) Nesirden çok şiirin görüldüğü sözlü […]