1. Problemin Tanımı

1. problemin tanımı Cumali; ailesi geçim sıkıntısı çeken; hem okuyup hem çalışmak zorunda olan bir öğrencidir. Sabahçı olan Cumali , okuldan arta kalan zamanlarda simit satmaya karar verir. Fakat bu kararı verirken çok akılcı davranıp; nerede satacağına ilişkin alternatifler düşünür ve seçimini yapmaya çalışır. Cumali Hastaneler civarında oturmaktadır. Tanıdığı simit fırınlarını ve fırınlar etrafında satış […]

Flotasyon

FLOTASYON Genel Bilgiler: En kısa ifadeyle cevherleri yüzdürme yoluyla zenginleştirme yönte-midir. Sulu ortamda bir cevherin içinde bulunan minerallerden bazılarını su yüzeyine çıkararak suyun dibinde kalan diğer minerallerden ayırma iş-lemidir.Sudan ağır olan minerallerin tanelerinin suyun yüzeyine çıkabil-meleri mineral tanelerinin yüzey geriliminin etkisi ile saglanır, bu da mi-neral yüzeyinin ne dereceye kadar ıslanmama özelliğinde olduğuna bağ-lıdır. Mineralin […]

Değişim Mühendisliğinin Tarihsel Gelişimi

DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Değişim Mühendisliği (Reengineering) kavramının ilk olarak nasıl kullanılmaya başlandığı gerek araştırmacılar, gerekse uygulamacılar arasında akademik bir tartışma konusu olmaktadır. bazılarına göre bu konu sadece birkaç yıl önce , bir kaç farklı metadolijinin karışımım olarak gündeme gelmiştir. Diğerlerine göre bu kavram 1980 lerde, Japon rakipleri tarafından köşeye sıkıştırılan Amerikan otomotiv endüstrisinin , […]

Contents

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Yasin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Team’s Title: SMART Team’s Members: ·Eda Baybars…………2001432007 / BA ·Ezgi Aydın…………….2000432011 / BA ·Ebru Sarı……………..2001432061 / BA ·Özlem Sengün……….2001432071 / BA Instructor: Hürol Özcan CONTENTS INTRODUCTION……………………………….. ………………………………………….. ….3 WHAT IS BUSINESS PROCESS……………………………………. ………………………4 WHAT IS BUSINESS PROCESS REENGINEERING………………………………. ….5 WHY REENGINEERING………………………………. ……………………………………..7 THE HISTORY OF REENGINEERING………………………………. ……………………8 FOUR STEPS TOWARDS COUNTINUAL CHANGE……………………………………9 METHODOLOGY………………………………… ………………………………………….. […]

Çalışma Hayatında Zaman Yönetimi

ÇALIŞMA HAYATINDA ZAMAN YÖNETİMİ Teknoloji, enformasyon ve iletişim alanlarındaki büyük gelişmeler ülkelerin ekonomik yarışını hızlandırmış, dolayısıyla rekabet artmış; kalite ve verimlilik daha da önem kazanmıştır. Değişen bu koşullarla orantılı olarak insan-zaman ilişkisi daha da belirginleşmiştir. Günümüzde zamanın azlığından şikayet eden insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Oysa ki, zaman insanların her dönemde eşit olarak sahip oldukları […]

Üretim Nedir ?

Üretİm Nedİr ? En kaba şekliyle üretim, "emek, sermaye, toprak ve bunların birleşiminden doğan ve buna eklenen organizasyon öğesinin yarattığı mal ve hizmet" 1 olarak tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi, üretim bir dönüşümü ifade eder. Dönüşüm, çıkış noktasında dünyadaki kısıtlı kaynakları tükettiği için, çıktıların mümkün olduğunca fazla, etkili ve faydalı olması gerekmektedir. Aynı nedenden dolayı […]

Materıal Requırements Plannıng

MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING MRP SYSTEM Material requierements management is a computerized inventory control and production planning system. It has the most stringent and complete control over the entire process. It starts with the demand for a product and then, using the bill of materials that show how the product is made, multiplies items for item […]

Kalitenin İyileştirilmesinde İstatistiksel Yöntemler

KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER 1.GİRİŞ Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği bir dönemdeyiz. Bu şartlarda işletmelerin ticari piyasada rekabet edebilmeleri gitgide zorlaşmaktadır. Ayakta kalmak için, hızlı, verimli ve kaliteli üretimden başka çare gözükmemektedir. Ancak bu üç unsurun aynı anda elde edilmesi çok zordur. Zira üretimi hızlandırmak […]

İspanyada İş Güvenliği Ve Sağlığı

İSPANYADA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI İspanyada iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili resmi istatistikler çok sıkı bir şekilde tutulan iş kazaları ve meslek hastalıkları raporlarına dayanmaktadır. Bu makalede İspanya’nın ulusal çalışma koşullarının irdelendiği bir anketten bahsedilecektir. Bu anket İspanya’da 3445 işveren ve 3804 çalışana uygulanmıştır. Örneklem tüm sektörler ve şirketlerin büyüklük derecelerini içerecek şekilde […]

Airline Privatisation İn Europe:

Airline Privatisation in Europe: Privationsation (özelleştirme): Kamuya ait bir kuruluşun hisselerinin çoğunun (% 50 den fazlasının) özel kişi ya da kuruluşlara satılması. I Europe the first airlines to be privatised were British Airways in UK and KLM in the Netherlands became successful samples for other European countires. KLM is the first privatisation european airline company […]