Ekoloji

EKOLOJİ Canlı varlıkları yaşadıkları tabiî ortamla ilişkileri (toprağın fiziksel-kimyasal etmenleri,iklim, barınakların topoğrafyası ve görünüşü, hayvan ve bitki rekabeti) bakımından inceleyen bilim. Tabiat bilgisi lügatine Haeckel’in kattığı ekoloji terimi, özellikle canlıların içinde bulundukları ortama uyumları bakımından kullanılıyordu. Daha sonra insan coğrafyası ve sosyoloji gibi insan birimlerine de girdi.Biyoloji bilginleri arasında yarattığı tartışmalardan çıkan sonuca göre, bu […]

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR Halkla ilişkiler uzmanları, pazarlamaya ilişkin kararlara ürünün ya da hizmetin tüketiciye nasıl ve nerede sunulması gerektiğine ilişkin bilgiler sunarak yardımcı olurlar. Pazarlama karması içinde halkla ilişkiler tanıtım faaliyetleri, özel bir takım olaylar, sergiler vs. düzenleyerek potansiyel tüketicinin dikkatini çekmeyi başararak pazarlamaya yardımcı olur. Halkla ilişkilerde ,hedef kitleyle iletişim kurulup,haberleşmenin sağlanabilmesi için […]

A. Durumsallık Yaklaşımı Ve Çevre

A. DURUMSALLIK YAKLAŞIMI VE ÇEVRE Yönetim ve organizasyonlarda durumsallık yaklaşımının üzerinde önemle durduğu diğer bir koşul , organizasyonların içinde faaliyette bulundukları çevre olmuştur. Pek çok araştırmacı çevre koşullarının organizasyonları nasıl etkilediğini , çevre koşullarına bağlı olarak organizasyon yapılarının , karar mekanizmalarının , önderlik tarzlarının farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır. Durumsallık Yaklaşımı organizasyonu açık sistem olarak ele […]

Vizyon Nedir ?

1. Vizyon nedir ? Günümüzde rekabet ortamı, insan kaynakları yönetiminin güçlükleri ve toplumsal yapıların ve taleplerin hızlı değişimi nedeniyle organizasyonların çözmek durumunda olduğu çok sayıda sorun vardır. Bu sorunların her birinin çözümünün diğerleriyle bir şekilde bağlantılı olduğu hemen görülebilir. Bu sorunların içinde en temel ve zorlu olanı şirket içinde hedef ve amaç birliği sağlamak ve […]

Hava Kirliliği

HAVA KİRLİLİĞİ Hava, atmosferi meydana getiren gazlarin karisimidir. Saf hava, basta azot ve oksijen olmak üzere argon, karbondioksit, su buhari, neon, helyum, metan, kripton, hidrojen, azot monoksit, ksenon, ozon, amonyak ve azotdioksit gazlarinin karisimindan meydana gelmistir. Bu gazlarin dagilimi ise % 78’i azot, hacim olarak %21’ni ve agirlik olarak %23’ ünü olusturan oksijen ise oldukça […]

Reklamcılığın Tanımı Ve Özellikleri

Birinci Bölüm REKLAMCILIĞIN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ I. GİRİŞ Dünyada milattan önceki dönemlerde insanlığın sosyolojik ve ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda eski medeniyetler tarafından ilk önceleri basit yöntemlerle, doğaçlama ve bilinçsiz bir şekilde uygulanmaya başlayan ve daha sonraları on beşinci yüzyılın ortalarında matbaanın icat edilmesiyle gerçek kimliği konusunda hızla yol almaya başlayan reklamcılık; yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde yaşamın […]

İzmir İlinin Çevre Sorunları

İZMİR İLİNİN GENEL ÇEVRE SORUNLARINA GENEL BİR BAKIŞ İzmir İli’nin 1.197.300 hektar olan toplam arazi varlığının % 42,9’unu orman, %41,8’ini tarım arazisi ve çayır-mera, % 15,3’ünü ise yerleşim alanları ile kayalık ve bataklıklar oluşturur.İlin dağ ve tepelik yükseltileri volkanik kökenli andezit ve türevleri kayalardan oluşmaktadır. Akarsu havzalarının düz bölümlerini oluşturan alüvyonel araziler geniş bir alanı […]

Genel Olarak Çatışma

I.GENEL OLARAK ÇATIŞMA 1. Çatışmanın Tanımı ve Önemi: Çatışmanın kesin bir tanımını yapmak oldukça zordur çünkü çatışmalar çok değişik ortamlarda ve düzeylerde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çatışmaların ortaya çıkış şekli çok çeşitlidir. Çatışma iki veya daha fazla kişi veya grup arasındaki çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlık olarak tanımlanabilir. Nasıl tanımlanmış olursa olsun, anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk, birbirine ters […]

Çevre Kirlenmesi

ÇEVRE KİRLENMESİ Her türlü madde ya da enerjinin (örn: ısı, ses…) doğal birikiminin çok üstündeki mik-tarlarda çevreye katılmasına çevre kirlenmesi denir. Kirlenme, kirleticilerin etkilediği ortamın niteliğine göre, hava, su, toprak kirlenmesi ve diğer etmenler olarak sınıflandırılır. İnsanın yaşamı sürekliliği için doğayı kullanması, do-ğayı değiştirmesi olağandır. Ancak bu kullanışta doğayı düşünmeksizin yalnızca insan açısın-dan ve tek […]