Gazlar

GAZLAR 01. Gazların Özellikleri: Gazlar moleküller arası çekim kuvvetleri en az olan maddelerdir. Gaz molekülleri birbirinden bağımsız hareket ederler. Aralarındaki çekim kuvveti ancak ve sadece London çekim kuvvetidir. Büyük basınç ve düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılabilirler. Gaz molekülleri bulundukları yeri her tarafına eşit oranda yayılarak doldururlar. Sonsuz oranda genişleyebilirler. Basınç altında yüksek oranda sıkıştırılabilirler. Yüksek basınçtan alçak […]

Indikatörler

01. İNDİKATÖRLER Çözeltinin pH’sına bağlı olarak renk değiştiren kompleks yapıdaki organik bileşiklere indikatör denir. Bu tür çözeltiler titrasyonun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır. İndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme indikatörleri olarak ayırabiliriz. 01.01. Asit- Baz İndikatörleri Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri yazılacak […]

Katalizörler

KATALİZÖRLER Kimyasal bir tepkimenin hızını arttıran fakat tepkime sırasında reaksiyona girmeyen (harcanmayan) maddelere katalizör denir. Katalizör, tepkime sonunda herhangi bir değişmeye uğramadan geri kazanılabilir. Çoğu zaman katalizörün fiziksel yapısı değişse bile, kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Katalizör, net tepkimenin stokiyometrisine etki etmediği için kimyasal eşitliklerde okun üzerine yazılır. Bir katalizörün kimyasal tepkimenin hızınıa etkisi […]

Kimyasal Bağlar Ve Hibritleşme

Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme 01. İyonik Bağlar Elektronegatiflikleri farklı olan iki atom arasındaki elektron alış verişi sonucunda oluşan (+) ve (-) yüklü iyonlar birbirlerine iyonik bağlarla bağlanır. Bu iyonlar arasındaki bağ elektrostatik çekim kuvvetidir. Örnek olarak NaCl verecek olursak Na (sodyum) bir elektron vererek Na+ katyonunu oluşturur ve bu elektron Cl (klor) tarafından alınır ve […]

Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri

Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri Kimyasal reaksiyonlar sonucunda kimyasal değişimler söz konusudur. Bir reaksiyon sonucunda reaksiyona giren reaktantın veya reaktantların yapısı ve enerjisi değişir. Kimyasal reaksiyonları şu şekilde sıralayabiliriz. 01. Sentez Reaksiyonları (Synthesis Reactions) X + YXY genel formülü ile ifade edilir. X ve Y reaksiyona giren reaktantları sembolize etmektedir. Reaktantlar, element (N2, O2) olabileceği gibi bileşikte […]

Kolloidal Dağılım

Kolloidal Dağılım Kolloidal tam anlamıyla çözelti değildirler. İyon veya moleküllerden daha büyük l nm ile 1000 nm arasında parçacıklar içerirler. Bu parçacıklara kolloid adı verilir. Bir kolloidal dağılım ışık gönderilerek aydınlatıldığı zaman mikroskopla incelenirse her bir parçacığın ışık saçan bir parçacık şeklinde sıvı içinde sağa sola hareketler yaptığı gözlenir. Kolloidal dağılma kuvvetli bir ışık gönderildiğinde […]

Temel Kimya Yasalar

TEMEL KİMYA YASALARI KÜTLENİN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y ® Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir. Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur. Örn; […]

Kimyasal Reaksiyonlar

KİMYASAL REAKSİYONLARKİMYASAL OLAY KİMYASAL VE FİZİKSEL OLAYDAKİ ENERJİ Kimyasal Olay :Kimyasal olay maddenin molekül yapısında meydana gelen değişmelerdir. Bu değişiklik olurken moleküller arası ve moleküllerdeki atomu bir arada tutan bağlar kopar ve yeni düzenleme ile yeni birtakım bağlar oluşur. Bu farklı özellikte yeni maddelerin oluşması demektir. Fiziksel Olay : Suyun buharlaşması , buzun erimesi , […]

Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji

Kimyasal Reaksiyonlarda İç Enerji Ve Entalpi Değişimi Özel bir kimyasal bir reaksiyon süreci için reaksiyonu Reaktifler —– > Ürünler şeklinde gösterilebilir. Süreçler için iç enerji ve entalpi değişimi, reaktif ve ürünlerin enerji ve entalpi içerikleri ile ilişkilidir ve DU = UÜrünler – UReaktifler ve DH = HÜrünler – HReaktifler ifadelerinden hesaplanabilir. Örneğin; C + 1/2 […]

Kimyasal Tepkimeler

KİMYASAL TEPKİMELER TEPKİME NEDİR ? ________________________________________ Günlük hayatta bazı olay yada olguları daha kısa bir şekilde anlatabilmek için değişik kısaltmalar kullanırız. biz bu kısaltmaları görünce bize ne anlatılmak isteğini hemen anlarız. Mesela trafik işaretleri buna en iyi örnek verilebilir Aşağıdaki işaretlere bakıp size neler anlatılmak istendiğini bir düşünün. Hangi anlama geldiklerini görmek için şeklin üzerine […]