Muhasebe

Eczanelerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamalari

GİDERLER Öncelikle ticari kazançtan indirilecek giderleri gv. 40 maddesine göre değerlendirelim; Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan tüm genel giderler, İşyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, giyim giderleri, İşle ilgili zarar ziyan ve tazminatlar, işle ilgili seyahat ve ikame giderleri, İşletmeye […]

Muhasebe Dersleri Başlamiştir Ders 1

Muhasebe Nedir? 1- MUHASEBE : Mali nitelikteki ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden sınıflandıran özetleyerek rapor eden ve sonuçları yorumlayan bilim. 2- MUHASEBENİN FONKSİYONLARI (İŞLEVLERİ): a- Borç ve Alacak ilişkilerini düzenler. b- İşletme yönetimine yardımcı olur. c- İşletme lehine delil olur. d- İşletmenin istatisliğini çıkarmasına yardımcı olur. 3- MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI : a- […]

Tek Düzen Hesap Planı

Hesap =Aynı tür ve özellikteki işlemlerin ve bu işlemlere ilişkin artış ve azalışların kaydedildiği kodlama sistemidir. Her hesabın mutlaka bir adı ile artışlarının ve azalışlarının yazılabileceği iki taraf bulunur. Hesabın sol tarafı borçlu tutarların, sağ tarafı ise alacaklı tutarların yazıldığı taraftır. Örnek ; kasa hesabı Alt Hesap :Ana hesabın altında açılan hesaplara denir.Örneğin; Borç 100-KASA […]

Genel Muhasebe

GENEL MUHASEBE : Herhangi bir firmaya ait işlem ve değer hareketlerinin , yetkili meslek mensupları tarafından(Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)Tek düzen hesap planı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca , kaydedilip , sınıflandırılıp ilgili kişilere ve resmi mercilere sunulmasıdır.

Muhasebe Mesleği Ve Muhasebecilik

Her şeyden önce hemen şunu belirtelim ki değerli arkadaşlar ; Gerek muhasebe mesleği mensupları arasında olsun , gerekse tacirler ve çalışanlar arasında olsun , Muhasebecilik mesleği iki kısımda ele alınmıştır.Nedir bunlar? , “Ön Muhasebe” ve “Genel Muhasebe”. Tabi bu kavramlar başlıbaşına yasal kavramlar değildir.Sadece iyi niyet kuralları çerçevesinde, ticari ve meslek hayatımıza yerleşmiştir.Maksat yapılacak işi […]

Stok Muhasebesi Ve Yönetimi

Stoklar, işletme varlıkları arasında genellikle en önemli kalemlerden birisi olarak düşünülür. Üretim ve ticaret işletmelerinde aktiflerin %10-30 düzeyinde ve hatta bazen daha fazla bir bölümünün stoklardan oluştuğu görülür. Satış tahminlerinden yola çıkılarak, üretimin ve alımların bütçelenebilmesi için öncelikle ne kadar stok bulundurulacağı planlamasının yapılması gerekir. Bu genel işletme bütçesinin hazırlanması açısından önemlidir. Dolayısıyla stokların ne […]

Muhasebe Nedir ?

Muhasebe Muhasebenin Sözlük Anlamı Sözlük anlamı Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme,Hesap işleriyle uğraşma, Hesapların bütünü, Hesap işlerinin yürütüldüğü yer, saymanlık olan muhasebenin tanımı, işletmenin varlıkları ve kaynakları ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara […]

Genel Muhasebe

CANIAS ERP genel muhasebesi, tamamıyla diğer sistem bileşenlerine ihtiyaç duyulmadan işletilebilen entegre işletme yazılım kavramları üzerinde gelişmiştir. Fakat, operatör, en etkili kapasite kullanım oranını elde edebilmek için, modülleri satın alma, satış, envanter yönetimi, üretim planlama ve kontrol gibi CANIAS ERP modülleri ile birleştirecek şekilde kullanmalıdır. Hedefler CANIAS yazılımı ve ona entegre olmuş genel muhasebe felsefesi, […]

Mali Tablolar

Bir işletmenin dönem içinde faaliyetleri sonucunda varlık,borç ve sermeye üzerinde değişme yaratan mali nitelikteki bilgiler kaydedilir, sınıflandırılır ve özetlenir. Daha sonra bu bilgiler anlaşılabilir ve kullanılabilir olarak değişik tablolar şeklinde özetlenir. Bu tablolara MALİ TABLOLAR veya MALİ RAPORLAR denir. GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR ……………… -Yurtiçi Satışlar -Yurtdışı Satışlar -Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) ………………. -Satıştan İadeler(-) […]

Genel Muhasebede Her Ay Mutad Olarak Yapılan Muhasebe İşlemleri Nelerdir?

-Öncelikle mükellefin alış ve satış faturaları , masraf faturaları ,makbuzları ve benzeri olan bütün evrakları Resmi defterlerine kaydedilir. -Aylık Muhtasar beyanname verenlerin beyannamesi hazırlanıp,izleyen ayın 20’sine kadar vergi dairesine tahakkuk ettirilip ödenir. Süre ayın 20.günü akşamı mesai bitiminde sona erer -Katma Değer vergisi beyannamesi de ,izleyen ayın 25’inci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairesine […]